Rialc
Rao 0h.44, 0h.44a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del benaventurat sent Guillem

    1      Puix sant tan insigne y tant comendable
    2      sou vos entre·ls sants, beneyt sent Guillem,
    3      la vida que fes, tan digna y loable,
    4      ab moltes laors loar la devem.

    5      De pare y de mare prudents, virtuosos,
    6      podem adverar que sou precehit:
    7      perfets christians y·ls dos generosos,
    8      de noble linatge, segons qu’es scrit,
    9      en tot lo llur viure servaven temprança,
    10     en tal que·ls dos eren espill de la gent.
    11     D’aquells atenygues perfeta criança
    12     en vostra chiquea, y apres en jovent.

    13     Tingues en l’estudi tan gran diligencia
    14     que dir no ·s poria james ni pensar,
    15     y axi en poch temps fos gran en sciencia
    16     y fos jove docte y molt singular:
    17     no menys exercici vos, sant, algun dia
    18     los actes de armes, segons lo mester;
    19     y axi sabes l’art de cavalleria,
    20     restant en aquella perfet cavaller.

    21     Aquell fel rey Carles qu’en França regnava,
    22     sabent vostres pratiques y vida y virtut,
    23     al bon pare vostre sovint lo pregava
    24     que ell vos dexas en sa servitut;
    25     y vent vostre pare los prechs y la vida
    26     d’aquell rey, qui era molt fel christia,
    27     lo feu molt content sens fer li fallida,
    28     y axi en sa cort aquell vos posa.

    29     Qui pot dir lo quant, vos, digne, servieu
    30     al gran rey de França amant vos ell tant!
    31     La cort de aquell, vos, sant, la regieu,
    32     ab gran caritat lo poble tractant;
    33     y, ab tot que lo regne del rey tan insigne
    34     prudentment per ell fos ja governat,
    35     per vos, empero, humil y benigne,
    36     en pau y justicia fou tot conservat.

    37     Del vostre sant viure passats alguns dies
    38     y apres d’aver fet al rey molts serveys,
    39     havent ja fet vot de fer altres vies
    40     y felment servir al gran rey dels reys,
    41     vos, sant, demanas, ab gran reverencia,
    42     al rey qui havieu en est mon servit,
    43     que ell fos content de dar vos licencia
    44     d’anar a servir al rey infinit.

    45     Per ser lo bon rey a Deu fidelissim,
    46     mirant que tenieu tan sant delliber,
    47     per no destorbar vos lo vot tan sanctissim
    48     complaure us volgue ab tant de plaer;
    49     mas sols vos prega que vos no·l dexasseu
    50     per altre senyor, per molt que fos gran,
    51     y molt en bon’ora, libert, que anasseu
    52     felment a servir lo rey sobiran.

    53     Per vençre aquell qui·ls homens desterra
    54     del regne de Deu ab pena cruel,
    55     obtesa licencia del rey de la terra,
    56     anas a servir lo gran rey del cel:
    57     les honors del mon, caduques y vanes,
    58     y·ls bens y riqueses, de tot les jaquis
    59     per rebre aquelles qui son subiranes
    60     les quals Jhesus dona en l’alt Parais.

    61     Dexant aquest mon, anas via dreta
    62     a l’aspre desert per viure retret,
    63     hon vos elegis la vida perfeta
    64     d’aquell pare sant que·s diu sent Benet;
    65     y axi fabricas, ab gran alegria,
    66     hun bell monestir del seu orde sant,
    67     hon vos, de bon cor, la nit e lo dia,
    68     al gran rey de gloria estaveu loant.

    69     Aquells monges sants, los quals tots vivien
    70     en lo monestir ab gran caritat,
    71     mirant les virtuts qu’en vos resplandien,
    72     a vos elegiren en digne abat;
    73     car veyen los actes, miracles y obres
    74     y vida que feyeu vos, sant excellent,
    75     les quals obres eren perfets canalobres
    76     que daven lum clara a tota la gent.

    77     Qui may pora dir aquells bons exemples
    78     que·ls monges rebien tots dies de vos!
    79     Per vos eren fets posades y temples
    80     d’aquell rey etern qui ’s Deu glorios;
    81     y aço per les vostres molt sanctes doctrines
    82     y obres perfetes y dignes consells,
    83     en tant que, seguint les regles divines
    84     del Sant Esperit, los feyeu vexells.

    85     Donant los batalles cruels y terribles
    86     de temptacions lo princep d’infern,
    87     perque no y cayguessen, puix eren vincibles,
    88     d’aquells volgues esser salut y govern,
    89     donant los esforç en son perfet viure
    90     y armes divines de tanta virtut
    91     qu’en totes les pugnes los feyeu reviure,
    92     en tant que·l Satan restava vençut.

    93     Per que no fallis lo pa necessari
    94     als monges que staven en vostre convent,
    95     entras en lo forn y, ab l’escapolari,
    96     aquell escombras molt diligentment;
    97     y fon gran misteri quant vos l’escombraveu,
    98     per quant ja tenia lo forn la calfo
    99     y vos, beneyt sant, dins ell passejaveu
    100    que·l foch no us pogue may fer lesio.

    101    Aço fes per quant no y ves la granera
    102    ni altres aynes que stan en lo forn,
    103    y encara perque forner ni fornera
    104    per cas no·s trobaren presents aquell jorn;
    105    y, puix que fon net, ab tant pura manta
    106    vos, digne, posas a coure lo pa,
    107    y apres d’esser cuyt tingue sabor tanta,
    108    que may pa tan dolç apres s’i pasta.

    109    Espill de virtuts molt clar e insigne
    110    puch dir sou estat, segons lo estil
    111    que vos, beneyt sant, perfet y molt digne,
    112    seguis en lo mon per ser tan humil,
    113    semblantment puch dir fes gran abstinencia,
    114    ab dignes dejunis lo cors affligint;
    115    no menys comportas, ab gran pasciencia,
    116    affanys y treballs, a Deu benehint.

    117    La gran vida vostra del tot acabada,
    118    exint d’aquest mon lo vostre sperit,
    119    vos fon largament la paga donada,
    120    segons mereixieu, per Deu infinit;
    121    car, puix aquells foren tan grans y tan dignes
    122    y vos fos de Deu servent tant leal,
    123    Jhesus vos dota dels seus bens insignes,
    124    los quals fruyu ara ab goig eternal.

 

            Oracio

    1      Estel resplandent donant lum divina
    2      de moltes virtuts, beneyt sent Guillem,
    3      y digne doctor de vera doctrina,
    4      en tant que lo mon de tot illlumina,
    5      segons que de vos molt clarament vem:
    6      puix vos amas tant lo gran rey de gloria
    7      que sols per aquell dexas aquest mon,
    8      feu vos que tal rey tingam en memoria
    9      per ço que, del mon obtesa victoria,
    10     hajam aquells bens qu’en Parais son,
    11     pregant al Senyor, qui·l mon tot amanta,
    12     que·ns vulla fer dignes de gracia tanta.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 331.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc