Rialc
Rao 0h.43, 0h.43a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la gloriosa verge Maria intitulada de Monserrat

    1      Puix que mare tan honrada
    2      vos ha fet Deu increat,
    3      loem vos, verge sagrada,
    4      espill sant de Monserrat.

    5      En la serra subirana
    6      estau collocada vos
    7      com a font de hon emana
    8      lo be nostre glorios,
    9      y sou font axi signada
    10     pel Senyor qui us ha format,
    11     que per Ell sou estimada
    12     tant qu’en vos s’es incarnat.

    13     Serra sou perfeta y digna,
    14     tallant nostres greus peccats,
    15     quant per vos, verge benigna,
    16     nostres crims son perdonats;
    17     tan fort serra sou estada,
    18     que·l Sata haveu serrat,
    19     y de tals virtuts dotada,
    20     que lo mon haveu salvat.

    21     Vos, perfeta y sens erra,
    22     nos aydau quant som cayguts
    23     en la mar y en la terra
    24     som per vos socorreguts;
    25     com a mare y advocada
    26     que·ns teniu gran pietat,
    27     si de cor sou reclamada
    28     quant tenim adversitat.

    29     Gran socors feu, verge pura,
    30     de tots jorns als reclamants,
    31     y ajudau los ab tal cura
    32     que·ls injusts vos los feu sants;
    33     tal virtut es atorgada
    34     a la vostra magestat,
    35     per ser tant dignificada
    36     que·ls sants tots haveu sobrat.

    37     Dels sants tots sou alegria
    38     y sereu sempre sens fi;
    39     vos sou qui·ns mostrau la via
    40     quant som fora del cami,
    41     reparant nostra errada
    42     ab la vostra sanctedat,
    43     de hon es comunicada
    44     a tots vostra caritat.

    45     Als qui us loen y servexen
    46     vos no·ls oblidau james,
    47     ans en cert aconseguexen
    48     lo que·ls es per vos permes;
    49     may en vos pert la soldada
    50     qui us serveix tostemps de grat,
    51     ans per vos li es pagada
    52     y es als cels remunerat.

    53     En vos, verge pura y neta,
    54     es tota perfeccio,
    55     la carrera sou vos dreta
    56     de nostra salvacio;
    57     qui us segueix inmaculada
    58     may se troba desviat,
    59     ans al cel ateny posada
    60     ab molt gran seguretat.

    61     Als malalts en sa tristicia
    62     visitant los consolau,
    63     vos los dau goig y leticia
    64     y de tots mals los curau;
    65     y axi ells tenen cobrada
    66     verdadera sanitat,
    67     per vos benaventurada
    68     guarint llur infirmitat.

    69     Qui pot dir les maravelles
    70     y artes vostres divinals,
    71     fent tots jorns coses novelles
    72     y tan grans que no son tals!
    73     de miracles sou dotada
    74     dels quals vos ha illustrat
    75     Deu, qui us la molt exalçada
    76     per la gran humilitat.

    77     Vos sou nostra salut vera
    78     y lo nostre goig complit,
    79     tot lo mon en vos espera
    80     Mare de Deu infinit;
    81     no us es cosa denegada,
    82     ans vos es tot atorgat,
    83     per ser cambra consagrada
    84     de la sancta Trinitat.

    85     Deu etern axi us honora,
    86     divinal emperadriu,
    87     que los seus tresors, Senyora,
    88     vos a tots distribuhiu;
    89     sola vos sou nomenada,
    90     per la vostra dignitat,
    91     tresorera molt amada
    92     del gran rey qui us ha creat.

    93     Per los vostres fels confrares
    94     pregau vos al vostre Fill,
    95     y si us son vers fills y frares,
    96     los guardau de tot perill;
    97     y per vos los es donada
    98     lum de tanta claredat,
    99     que per vos los es levada
    100    la tenebra del peccat.

    101    Gloriosa mare nostra
    102    y advocada singular,
    103    la ymatge sancta vostra
    104    molt per tots se deu honrar,
    105    car per angels fon portada,
    106    segons que fon revelat
    107    verament, quant fon trobada
    108    en lo loch de Monserrat.

    109    Vos sou nostra esperança,
    110    vos sou nostra ferma fe,
    111    vos sou nostra confiança,
    112    vos sou tot lo nostre be;
    113    y per ço sou invocada,
    114    en aquest mon tribulat,
    115    per la gent questa posada
    116    en la gran necessitat.

    117    Qui us pot loar, verge santa,
    118    segons que vos merexeu?
    119    la valor de vos es tanta,
    120    que Deu fa tot quant voleu;
    121    d’on, reyna exalçada,
    122    triunfau ab gran estat,
    123    ab esteles coronada
    124    y ab lo cors glorifficat.

    125    Puix Deu tal vos ha creada
    126    y ab tan alta potestat,
    127    consolau, verge loada,
    128    tota la crestiandat.

 

            Oracio

    1      Senyora del cel, qui stau collocada
    2      en l’alta muntanya que·s diu Monserrat,
    3      hon Deu eternal vos ha sublimada,
    4      volent qu’en tot loch siau vos loada,
    5      puix tant en los cels vos ha exalçat,
    6      Reyna del cel, estel clar del dia,
    7      puix gracies tantes nos feu de bon grat,
    8      suplich, vos beneyta, siau me vos guia
    9      en tots los meus actes, per ço que yo sia
    10     en esta vall trista per vos consolat;
    11     y puix de tots bens sou vos dispensera,
    12     donau me a l’anima salut verdadera.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 10.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc