Rialc
Rao 0h.42

            Cançoner sagrat de vides de sants


            La Salve Regina ordenada en cobles

    1      Puix per vos, Verge Maria,
    2      en lo cel regnam sens fi,
    3      vostra alta senyoria
    4      loar vull dient axi:

    5      Salve dels angels reyna,
    6      font de totes les virtuts,
    7      goig dels sants, y medicina
    8      dels malalts, trists y perduts.

    9      Mare de misericordia
    10     y salut del mon sou vos,
    11     y la pau y la concordia
    12     entre Deu y·ls peccadors.

    13     Vos sou la dolçor de vida
    14     ab tota perfeccio,
    15     y esperança sens fallida
    16     de nostra salvacio.

    17     A vos, benaventurada,
    18     de tots dies reclamam,
    19     com a mare y advocada
    20     de nosaltres fills d’Adam.

    21     Y per quant Deu vos honora
    22     y de vostra carn se vist,
    23     suspiram a vos, senyora,
    24     gemeçant en est mon trist.

    25     Donchs vos, advocada nostra,
    26     aquells vostres ulls sagrats
    27     girau los, per l’amor vostra,
    28     en nostres necessitats.

    29     Lo fruyt sant del ventre vostre
    30     qui ’s Jesus, vostre fill car,
    31     apres de l’exili nostre
    32     vullau nos al cel mostrar.

    33     Car, puix vos sou filla y mare
    34     de Jesus, ver hom y Deu,
    35     Ell qui us es ver fill y pare
    36     fara tot lo que volreu.

    37     O dolça Verge Maria,
    38     esperança de tot be,
    39     puix clement sou y tan pla,
    40     haiau nos a tots merce.

    41     Y vullau nos vos fer dignes
    42     de loar vostra bondat,
    43     y dels esperits malignes
    44     feu que·l mon sia guardat.

    45     Dau nos donchs virtuts insignes,
    46     Verge pura sens peccat,
    47     contra·ls enemichs malignes
    48     de la vostra sanctedat.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 49.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc