Rialc
Rao 0h.41, 0h.41a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent Thomas de Aqui 

    1      Puix molt clarament se mostra
    2      que a Deu servieu tant,
    3      loar vull la vida vostra,
    4      sent Thomas, doctor molt sant.

    5      De la Sgleya de Deu santa
    6      sou doctor molt subiran,
    7      per la vostra virtut tanta
    8      de aquella sou lum gran
    9      car vos, sant, l’aveu dotada
    10     de insignes documents
    11     y l’aveu illuminada
    12     de doctrines excellents.

    13     Vostra mare molt honesta,
    14     apres que fos engendrat,
    15     loant Deu feu digne festa
    16     per quant fon li revelat
    17     que aquella pariria
    18     hun fill de molt gran valor,
    19     y que sant aquell seria
    20     y grandissim pricador.

    21     Y axi en la infantea
    22     començas a Deu servir,
    23     sens que may tingues perea
    24     de loar lo y benehir;
    25     ans quant vos beneyt crexieu
    26     y agues mes discrecio,
    27     molt millor a Deu servieu
    28     y ab major affeccio.

    29     En edat d’adoloscencia
    30     quant volgues estudiar,
    31     aprengues tan gran sciencia
    32     que les gents fes admirar;
    33     y los mestres qui us legien
    34     fes estar maravellats,
    35     per quant ells per vos sabien
    36     excellents subtilitats.

    37     Segons dix la vostra mare,
    38     quant prenyada fon de vos,
    39     elegis per fer vos frare
    40     l’orde sant de pricadors,
    41     y vestis vos l’abit digne
    42     ab tan gran devocio,
    43     que fos hun espill insigne
    44     de molt gran perfeccio.

    45     Per lo mon pricant anaveu,
    46     consolant als cristians,
    47     en saber vos avançaveu
    48     als heretges y pagans,
    49     car a tots los confonieu,
    50     disputant, segons se veu,
    51     y en apres lo convertieu
    52     a la ley del etern Deu.

    53     No us inflas may presciencia,
    54     ab tot fosseu gran doctor,
    55     ans fes aspra penitencia,
    56     estimant vos peccador;
    57     sempre fos humil de pensa,
    58     verge cast y mansuet,
    59     may a Deu fes vos offensa,
    60     ans vixques tostemps perfet.

    61     Per fer al dimoni guerra
    62     y servir al Creador,
    63     vos dormieu sobre terra,
    64     comportant fret y calor;
    65     molt sovint vos dejunaveu
    66     dient grans oracions,
    67     y axi vos, beneyt, sobraveu
    68     totes les temptacions.

    69     En la Biblia sagrada
    70     sabes molt, segons mostrau,
    71     perque us fon ben declarada
    72     per sent Pere y sent Pau;
    73     tots los quatre senys d’aquella
    74     vos, beneyt, los entengues
    75     altament per maravella,
    76     sens que may dubtas en res.

    77     Quant vos, sant beneyt, oraveu
    78     contemplant Deu increat,
    79     moltes voltes vos estaveu
    80     alt en l’ayre elevat,
    81     d’on se pot dir sens falsia
    82     per aquest tan gran senyal,
    83     qu’estant vos en esta via,
    84     ereu ja celestial.

    85     En la vostra vida santa
    86     y en apres de vostra mort
    87     vos mostrareu virtut tanta
    88     que al mon fon gran confort,
    89     pels miracles gloriosos
    90     que vos, digne, demostras
    91     y pels actes virtuosos
    92     que per tot lo mon obras.

    93     A Jesus vos suplicaveu
    94     que us digues per sa merce
    95     si ’l que vos, sant, ordenaveu
    96     si u havieu escrit be;
    97     respongue us lo cruciffici
    98     que tot quant havieu dit
    99     del Senyor qui us fon propici
    100    tot estava ben escrit.

    101    Per mostrar que us estimava
    102    los serveys que li fes tants,
    103    Ell vos dix quant vos parlava
    104    tals paraules o semblants:
    105    «O Thomas, ver amic nostre,
    106    quina paga o loguer
    107    voleu vos del treball vostre?
    108    car yo us vull ben satisfer».

    109    Respongues, vos, sant insigne,
    110    al gran rey y redemptor
    111    qui ’s Jesus, ver Deu benigne,
    112    dient li ab gran amor
    113    que puix vos, beneyt, servieu
    114    an ell Deu que mas falleix,
    115    altra paga no volieu
    116    sino sols a Ell mateix.

    117    De la vostra santa vida
    118    ja passat tot lo discus,
    119    puix la ves esser complida,
    120    suplicas molt a Jesus
    121    que us donas la sua gloria
    122    per la sua passio,
    123    de la qual tingues memoria
    124    ab molt gran devocio.

    125    Acostant se ja la ora
    126    de la vostra santa mort,
    127    aquell Rey qui·ls cels decora
    128    tingue tant de vos recort,
    129    que vingue a visitar vos
    130    per l’amor que li portas
    131    y per largament donar vos
    132    lo que vos li demanas.

    133    Quant vos, sant, hagues donada
    134    l’anima en mans de Deu,
    135    qui pot dir quant fon dotada
    136    dels tresors del regne seu?
    137    Car puix vos ab amor tanta
    138    lo volgues aci loar,
    139    en la sua cort molt santa
    140    ara us fa molt triunfar.

    141    Quatre dignes aureoles
    142    portau fetes ab grans flors,
    143    fragant fon com a violes
    144    quant fon mort lo vostre cors,
    145    lo qual fon ab molta cura
    146    per los frares soterrat,
    147    fent li digne supultura
    148    ab molt gran solempnitat.

    149    Puix ab tal benaventura
    150    en lo cel fon coronat,
    151    delliurau nos de tristura,
    152    sant beneyt per Deu amat.

 

            Oracio

    1      Angelich doctor de noble linatge,
    2      Thomas glorios, amich de Deu gran,
    3      qui sempre guardas la fe y l’omenatge
    4      al gran rey Jesus qui ’s vera ymatge
    5      del seu etern Pare, ver Deu subiran,
    6      puix sou tan alt sant, segons clar se mostra,
    7      y sou fel servent de Deu eternal,
    8      vullau lo pregar que per l’amor vostra
    9      nos salve lo cors y l’anima nostra
    10     y·ns guart de peccat y culpa mortal,
    11     y qu’en aquest mon caduch variable
    12     nos faça guanyar lo be perdurable.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 139.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc