Rialc
Rao 0h.40, 0h.40a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios abat sent Machari 

    1      Puix fos vencedor d’aquell adversari
    2      terrible y cruel que·s diu Satanas,
    3      les dignes laors de vos, sent Machari,
    4      vull dir per lloar vos, puix tant lo sobras.

    5      Per vostres virtuts, que foren divines,
    6      elet fos abat d’un sant monestir,
    7      lo qual ennoblis de sanctes doctrines
    8      per que augmentas de Deu lo servir;
    9      d’on fes que los monges qu’en ell residien
    10     vivien en pau ab gran caritat,
    11     los quals cascun dia a Deu benehien,
    12     qui dat los havia tan digne prelat.

    13     De Deu infinit rebes tantes gracies
    14     que us feu entre·ls sants perfet y prudent,
    15     y axi entengues aquelles fallacies
    16     y laços que us feya l’antiga serpent,
    17     en tant que no sols vos, sant, deffensaveu
    18     lo vostre sperit dels seus laços grans,
    19     mas molt mes encara los monges guardaveu
    20     perque no perdessen los goigs subirans.

    21     Segons que de vos se lig y·s demostra,
    22     molt gran penitencia volgues fer, vos, sant:
    23     molt fort reffrenaveu la digna carn vostra
    24     y en fer obres sanctes estaveu constant.
    25     Tots dies loaveu aquell en qui creyeu
    26     per esser d’aquell servent verdader,
    27     y axi los treballs que vos per ell feyeu
    28     no us eren sino repos y plaer.

    29     Seguint se per cas, hun jorn, que trahien
    30     hun cors d’un sepulcre d’aquells pagans morts,
    31     volgues demanar li, puix tret lo havien,
    32     les sues grans penes si eren molt forts,
    33     ni quals de les gents en est mon creades
    34     estaven mes fondes dedins en l’infern,
    35     ni quals de aquelles son mes turmentades
    36     d’aquell foch terrible, cruel y etern.

    37     Respos lo cors mort dient vos que staven
    38     molt baix en l’infern los trists dels pagans,
    39     y en cert que·ls juheus mes fondos penaven,
    40     mas molt mes encara los mals christians
    41     per esser ingrats dels grans benefficis
    42     los quals han rebuts del gran Deu dels cels,
    43     y que per ço passen turments y suplicis
    44     pus forts y terribles que tots los infels.

    45     Semblantment, hun dia, apres de completes,
    46     ves vos que·l Satan anava vestit
    47     ab hun vestiment tot ple d’ampolletes
    48     les quals ab veri havia omplit;
    49     y, vos demanant li ahon ell anava
    50     ab tantes ampolles y ab tal vestiment,
    51     aquell vos respos que ell les portava
    52     per dar les als monges del vostre convent.

    53     Quant ell fon anat per dar los a beure
    54     d’aquells forts beuratges que feu a cascu,
    55     aquells no·l volgueren complaure ni creure,
    56     ans tot los lançaren molt fort, sino hu
    57     al qual ell feu beure aquell fort potatge,
    58     qu’es tot verinos, cruel y mortal,
    59     per ço qu’en l’infern prengues ell estatge
    60     y axi sentis penes del foch infernal.

    61     Sabent vos que·l monge, lo qual era digne,
    62     d’aquell fort veri havia begut,
    63     y que·l Satanas, astut y maligne,
    64     l’avia tan prest axi decebut;
    65     anas vos, humil, ab gran diligencia,
    66     al monge lo qual havia peccat,
    67     y aquell exortas ab molta prudencia,
    68     en tant que per vos fon ell refformat.

    69     Torna Satanas, al cap de pochs dies,
    70     als monges perfets del sant monestir
    71     per ço que ab manyes, engans y falsies
    72     aquell los pogues de Deu divertir;
    73     y, puix que vos, sant, los ereu la guia,
    74     no sols no y basta a ffer los errar,
    75     ans fes que lo monge lo qual pres havia
    76     james lo pogue apres enganar.

    77     Aquell enemich, lo qual s’esforçava
    78     en dar grans combats als monges tan fels,
    79     la vostra virtut tan fort lo sobrava
    80     que sempre li daveu turments molt cruels;
    81     y axi·l fes anar, ligat ab cadenes,
    82     al pou de l’infern d’on era exit,
    83     hon es turmentat d’aquelles greus penes
    84     les quals nunqua cessen de dia y de nit.

    85     Miracles molt grans tots dies obraveu
    86     per esser de Deu servent molt leal:
    87     a totes les gents salut receptaveu
    88     d’aquell metge gran qui ’s Deu eternal;
    89     y·ls vostres grans actes, molt grans e insignes,
    90     los quals fes vivint vos, sant excellent,
    91     aquells son estats tan alts y tan dignes
    92     que son estats lum de tota la gent.

    93     Passat lo discus del vostre sant viure,
    94     y l’ora venguda del vostre morir,
    95     qui may bastaria pensar ni escriure
    96     los goigs que Jhesus vos feya sentir?
    97     Companya de angels tingues gloriosa
    98     ab que s’alegrava lo vostre sperit,
    99     lo qual, d’aquest mon y vall perillosa,
    100    per ells fon pujat a Deu infinit.

 

            Oracio

    1      O sant glorios, beneyt sant Machari,
    2      abat excellent, humil y perfet,
    3      qui fos al Satan tostemps molt contrari,
    4      puix fos de virtuts vexell y armari
    5      y digne servent d’aquell qui·ns ha fet!
    6      Puix, gracies moltes vos son atorgades,
    7      pregau per nosaltres a Deu poderos
    8      que·ns guart d’aquell lloch hon son turmentades
    9      les animes tristes de Deu apartades,
    10     perque no·ns devore lo lop rabios,
    11     pregant Deu que d’ell nos done victoria
    12     y que atenygam lo premi de gloria.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 255.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc