Rialc
Rao 0h.38, 0h.38a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la gloriosa  senta Barbera 

    1      Puix entre les vergens sou verge stimada,
    2      vos, Barbera santa, de molta valor,
    3      raho es molt justa siau vos loada
    4      qui sempre loas al ver Creador.
    5      Loem vos, donchs, verge humil y benigna,
    6      de moltes virtuts, les quals vos tingues,
    7      car gracies moltes Jhesus vos consigna
    8      pels dignes servicis los quals vos li fes.

    9      Per Deu fos dotada de gran gentilesa
    10     segons que legim de vos, tan humil;
    11     la faç vostra era de molta bellea
    12     y·l vostre sant cors de forma gentil;
    13     de noble linatge sou vos, verge santa;
    14     de moltes riqueses vos fos abundant;
    15     sciencia vera sabes tal y tanta
    16     que tots los heretges vences disputant.

    17     Per vos esser bella y tal com la rosa,
    18     l’infel pare vostre vos feu fabricar
    19     y fer una torre, y alli us tingue closa
    20     perque no us poguessen les gents cobejar;
    21     la qual torre feu molt gran y molt bella
    22     y en ella us feu dar tot quant fon mester,
    23     y perque rebesseu claror dins aquella
    24     sols dues finestres aquell hi feu fer.

    25     Volent vos mostrar al trist pare vostre
    26     la vera crehença de Deu eternal,
    27     lo qual es Jhesus, senyor y Deu nostre,
    28     estant en la torre hun acte fes tal,
    29     que vos, pura verge, ab molta prudencia
    30     fes tantes pregaries a tots los obrers,
    31     que ells vos hi feren ab gran diligencia
    32     un altra finestra per que fossen tres.

    33     Y axi, l’etern Deu qui·ls fets tots socorre,
    34     ab fe verdadera per vos fou loat,
    35     car fent tres finestres en una sols torre
    36     mostras ser hun Deu qu’es en trinitat;
    37     y axi declaras vos esser serventa
    38     del ver fill de Deu a totes les gents,
    39     mostrant a tot hom que ereu contenta
    40     de pendre per ell greu mort y turments.

    41     L’infel pare vostre, mirant tots los actes
    42     que vos, verge digna, obraveu tan grans,
    43     vingue s’a parlar per fer ab vos pactes
    44     per que no creguesseu als fels christians;
    45     y axi ell tantost permes de casar vos
    46     y dar vos gran dot ab hun gran senyor,
    47     pregant que volguesseu ab ell conformar vos
    48     y axi us posaria en molta honor.

    49     Mas vos, no volent als prechs enganosos
    50     d’aquell pare vostre james consentir,
    51     mirant que los prechs vos eren dampnosos,
    52     james en aquells volgues aderir:
    53     digues li beneyta la sua gran erra
    54     y que no us parlas de tals coses pus,
    55     car vos ja tenieu espos en la terra
    56     y dalt en lo cel, qui era Jhesus.

    57     Estant vostre pare ab gran fellonia
    58     de ço que vos, digna, havieu respost,
    59     consell de doctors, tots plens de falsia,
    60     ell feu ajustar davant vos tantost
    61     perque, disputant, aquells vos sobrassen
    62     com ell los tingues per mestres sabuts;
    63     y, jatsia ells molt fort disputaven,
    64     per vos, prudent verge, tots foren vençuts.

    65     Mirant, vostre pare, que vos no·l volieu,
    66     per molt que us pregas, james obeir,
    67     hun jorn que d’aquell beneyta fugieu,
    68     deffet cruelment, volgue us perseguir;
    69     y axi, acassant vos aquell pare vostre,
    70     ab una espasa volent vos matar,
    71     segui·s que Jhesus, senyor y Deu nostre,
    72     dins huna paret vos feu restaurar.

    73     Sentint vostra fama hun rey ydolatre,
    74     la qual s’estenia per tot son regnat,
    75     deffet vos feu pendre y ab vergues feu batre
    76     lo vostre cors verge ab gran crueltat;
    77     y estant vostre pare tot ple de tristicia,
    78     mirant que de tot confus ell resta,
    79     ab hun gran coltell, sobrat de malicia,
    80     ab propries mans aquell vos mata.

    81     Abans de la mort, ab braços estesos
    82     pregas a Jhesus, senyor glorios,
    83     que tots los peccats los fossen remesos
    84     aquells qui memoria farien de vos;
    85     y, fets los prechs vostres, tantost fou hoyda
    86     la veu de aquell qui tot es perfet,
    87     dient vos: «O Barbera, per mi elegida!
    88     axi com tu vols, axi sia fet».

    89     Lo gran Deu etern, volent fer venjança
    90     d’aquells inimichs qui us daven la mort,
    91     del cel feu venir gran foch sens tardança
    92     ab trons y ab lamps d’espant gran y fort;
    93     y fon aquell loch tan gran y terrible,
    94     lo qual devalla del cel promptament,
    95     que tots los qui us daven la mort tan sensible
    96     a tots sens remey crema cruelment.

    97     Rebut lo martiri en vostra persona,
    98     lo qual ab desig molt gran desigas,
    99     de martre y verge rebes la corona
    100    y ab gloria tal als cels dret pujas;
    101    y axi entre·ls martres y vergens loables
    102    estau collocada, regnant en lo cel,
    103    hon vos possehiu los goigs ineffables,
    104    puix fos de Jhesus serventa molt fel.

 

            Oracio

    1      O Barbera santa, de fe digne ciri,
    2      serventa d’aquell qui·l mon tot regeix
    3      y rosa vermella per digne martiri,
    4      y flor pura y blanqua axi com lo liri
    5      per virginitat qu’en vos resplandeix!
    6      verge beneyta, humil y honesta!
    7      puix vos nos podeu a tots ajudar,
    8      feu vos que pugam del cel fer conquesta
    9      y, aci en lo mon, de foch y tempesta,
    10     de trons y de lamps, vullau nos guardar,
    11     y de cruel mort sobtada y maligna
    12     vullau delliurar nos vos, santa molt digna.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 162.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc