Rialc
Rao 0h.37, 0h.37a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios martir sent Sebastia

    1      Puix del poble sou deffensa,
    2      protector y guardia,
    3      loem vos de cor y pensa,
    4      glorios Sebastia.

    5      Cavaller fos molt insigne,
    6      fort, prudent y animos,
    7      y de Deu servent molt digne,
    8      fel, humil y virtuos;
    9      y, jatsia que anasseu
    10     ab lo abit dels pagans,
    11     fes ho per que reffermasseu
    12     en la fe dels christians.

    13     Vos, humil com la coloma,
    14     fos molt digne capita
    15     de l’emperador de Roma,
    16     lo infel Maximia,
    17     ab lo qual vos, sant, vivieu
    18     mostrant esser son servent,
    19     mas de cor millor servieu
    20     a Jhesus omnipotent.

    21     Quant los trists infels portaven
    22     per matar a dos germans
    23     per que aquells confessaven
    24     la gran fe dels christians,
    25     quant lo ves que divertiren
    26     del proposit verdader,
    27     vos fes tant que·ls dos moriren
    28     per Jhesus ab gran voler.

    29     Vos, beneyt, los exortaveu
    30     que morissen de bon cor
    31     per Jhesus, lo qual pricaveu
    32     ab gran animo, sens por,
    33     dient los que no temessen
    34     mort ni pena corporal
    35     perque·ls dos, morint, rebessen
    36     goig y vida eternal.

    37     Una dona, aquell dia
    38     que·ls estaveu confortant,
    39     veu hun angel que us tenia
    40     hun bell libre d’or davant
    41     y que vos, beneyt, legieu
    42     en aquell devotament
    43     les paraules que vos dieu
    44     aquell jorn davant la gent.

    45     La qual dona com fos muda,
    46     vos la fes tantost parlar
    47     perque fos mes coneguda
    48     la virtut de Deu sens par;
    49     y aquella, vent se sana
    50     del seu accident tan fort,
    51     tantost se feu christiana,
    52     loant Deu ab gran confort.

    53     Hun perfet lo qual jahia
    54     dins en Roma, per molts anys,
    55     d’una lega malaltia
    56     que li dava grans affanys,
    57     sabent ell la fama vostra
    58     y·l poder y gran virtut,
    59     vos prega, segons se mostra,
    60     li volguesseu dar salut.

    61     Vos, mirant sos prechs benignes,
    62     li digues ereu content
    63     si les ydoles malignes
    64     fes trencar de continent;
    65     y, trencant les sens tardança
    66     segons vos havieu dit,
    67     puix cregue ab confiança,
    68     tantost fou per vos guarit.

    69     Vent les gents lo gran miracle
    70     que vos, sant, havieu fet
    71     que tan prest y sens obstacle
    72     guaris vos lo gran perfet,
    73     molts infels de aquell poble
    74     se tornaren christians,
    75     de hon vos, cavaller noble,
    76     fes a Deu laors molt grans.

    77     Mas l’emperador terrible
    78     ab lo qual vivieu vos,
    79     mirant vos tan invincible,
    80     en si stava tot pensos,
    81     molt dubtant, si no us prenia
    82     y no us dava la mort breu,
    83     que lo poble tot creuria
    84     en Jhesus, ver fill de Deu.

    85     Per que pres pogues tenir vos,
    86     aquell vos empresona,
    87     no volent ja pus hoyr vos
    88     per que us deyeu crestia;
    89     y en un pal mana ligar vos,
    90     hon vos feu assagetar
    91     cruelment, sens perdonar vos,
    92     y axi us feu apres matar.

    93     Vostra reverent persona
    94     sagetada tot entorn,
    95     de martiri pres corona
    96     per mans d’angels aquell jorn
    97     que vos, sant, vos offerireu
    98     a la mort per lo Senyor
    99     y turments cruels sentireu
    100    per la sua gran amor.

    101    Per los angels gloriosos
    102    davant Deu fos presentat
    103    ab los merits preciosos
    104    dels quals fos per ell dotat;
    105    y Jhesus, vent la victoria
    106    de vos, cavaller tan fel,
    107    vos dona la sua gloria,
    108    coronant vos en lo cel.

    109    Senyalades maravelles
    110    cascun jorn vos, sant, obrau,
    111    y tan grans que per aquelles
    112    les gents totes consolau;
    113    car tan gran es la potencia
    114    que Jhesus vos ha donat
    115    que·ns levau la pestilencia
    116    y altres mals per caritat.

    117    Puix que sou ple de clemencia
    118    y de Deu sou molt amat,
    119    sant de molta reverencia,
    120    deffensau nos del peccat.

 

            Oracio

    1      O gran cavaller, molt fel e insigne,
    2      Sebastia martir de gran fortitut,
    3      prudent y molt cast, humil y benigne,
    4      servent de Jhesus perfet y molt digne,
    5      qui·ls tres enemichs haveu tots vençut!
    6      Puix vos, beneyt sant, ab fe verdadera
    7      la carn y·l dimoni y·l trist mon vences,
    8      feu vos que vixcam ab fe tan sancera
    9      que tals enemichs no tinguen manera
    10     de fer nos errar ni vençre james,
    11     pregant a Jhesus que per sa clemencia
    12     nos salve y·ns guart de greu pestilencia.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 275.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc