Rialc
Rao 0h.36, 0h.36a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del beneyt sent Gil

    1      Puix de tanta reverencia
    2      sou estat, beneyt sent Gil,
    3      recitar vull l’axcellencia
    4      de vos, sant y ver humil.

    5      De la gran ciutat d’Atenes
    6      sou estat vos natural,
    7      hon trobas les pures menes
    8      del or ver celestial,
    9      en la qual estudiaveu
    10     servint sempre al Senyor,
    11     y axin merits augmentaveu,
    12     d’on restas perfet doctor.

    13     Tant estava ja unida
    14     vostra voluntat ab Deu,
    15     que vivint en esta vida,
    16     a Jesus fes vos hereu
    17     d’aquells bens que possehieu,
    18     obres fent de caritat,
    19     ab les quals vos enriquieu
    20     de virtuts y sanctedat.

    21     En la sgleya stant hun dia,
    22     tot perfet y sens deffalt,
    23     ves hun pobre que jahia
    24     despullat y tot malalt:
    25     vostra sancta vestidura
    26     li donas ab tal virtut,
    27     que vestint la rebe cura
    28     dels seus mals, cobrant salut.

    29     Per fugir laor mundana
    30     volgues vos dexar lo mon,
    31     per quant molt sovint engana
    32     a les gents qu’en aquell son;
    33     y axi vos ab gran prudencia
    34     en lo sant desert entras,
    35     hon fes digne penitencia
    36     y tostemps a Deu loas.

    37     La gran cambra hon dormieu,
    38     estant vos en lo desert,
    39     fon la cova que tenieu,
    40     hon si feya fenoll vert;
    41     y lo past de cascun dia
    42     que tingues pera menjar,
    43     fon la serva que venia
    44     per donar vos que mamar.

    45     Hun gran rey anant a caça,
    46     vent la serva pasturant,
    47     corregue li a la traça
    48     ab la sua gent cuytant;
    49     y la serva vent que eren
    50     ballesters y cassados,
    51     tant fugi que la perderen,
    52     amagant se dins ab vos.

    53     Tots los cans del rey ladraven
    54     per la serva quant fugi,
    55     mas aquells no s’acostaven,
    56     puix ab vos se recolli;
    57     y la gent estant retreta,
    58     vent dels goços los grans crits,
    59     desparant una sageta
    60     vos donaren en los pits,

    61     Naffrat vostre cors sanctissim,
    62     vench lo rey ab grans prelats,
    63     y mirant vos tant dignissim,
    64     del cas foren molt irats;
    65     y dauant vos se prostraren,
    66     demanant vos tots perdo,
    67     increpant als qui us naffraren,
    68     vent en vos tal passio.

    69     Aquell rey per alegrar vos
    70     grans proffertes vos promes,
    71     y tantost volgue sanarvos
    72     de la naffra que rebes,
    73     al qual vos humil pregaveu
    74     que us dexas ab ella star,
    75     per quant sempre desigaveu
    76     per Jesus turments passar.

    77     Dels tresors qu’el rey vos dava
    78     lo pregas qu’en volgues fer
    79     monestirs, si desigava
    80     fer vos senyalat plaer:
    81     y·l bon rey per contentar vos
    82     feu obrar hun monestir,
    83     solament per consolar vos
    84     y perque us pogues servir.

    85     Per los prechs del rey insigne
    86     del qual ereu molt amat,
    87     vos, beneyt y tan benigne,
    88     acceptas l’abadiat
    89     del covent qui alli stava
    90     en lo sant servir de Deu,
    91     puix que veyeu redundava
    92     en laor del sont nom seu.

    93     Lo gran Carles, rey de França,
    94     lo qual feu hun greu peccat,
    95     vos prega ab confiança
    96     que li fosseu advocat
    97     davant Deu, y que·l pregasseu
    98     que lo y volgues perdonar,
    99     y que orde tal donasseu
    100    que·l pogues ell confessar.

    101    Vos, dient la missa santa,
    102    pregas Deu omnipotent
    103    fes al rey gracia tanta
    104    que fos fet ver penitent;
    105    y per ço, la missa dita,
    106    per hun angel vos trames
    107    vna ceda ja escrita
    108    del peccat qu’el rey comes.

    109    Quant lo rey veu que sabieu
    110    lo seu crim molt fort y greu,
    111    y qu’escrit vos lo tenieu,
    112    molt maravellat se feu;
    113    y aquell, vent tan gran miracle,
    114    clarament vos confessa
    115    lo seu crim sense obstacle,
    116    d’on l’amor de Deu cobra.

    117    Encengues li una brasa
    118    de foch viu en l’esperit,
    119    quant veu ja la ceda rasa
    120    hon lo crim estava scrit;
    121    senyal fon y vera mostra
    122    que d’Aquell hague perdo,
    123    ab la sancta virtut vostra
    124    feta la confessio.

    125    La merce vostra es tanta
    126    que aydau als reclamants,
    127    y en la mar que tant espanta
    128    consolau als navegants:
    129    car si passen gran fortuna
    130    y de vos tenen recort,
    131    molt segurs, sens por alguna,
    132    los traheu tots a bon port.

    133    Los miracles gloriosos
    134    y la vida singular
    135    y los actes virtuosos
    136    de vos, qui·ls pora comptar?
    137    Vos curau greus malalties
    138    y sanau de tots peccats,
    139    guarint febres de tots dies
    140    y altres grans infirmitats.

    141    Vos sou lum que illumina
    142    clarament a totes gents
    143    ab la vostra gran doctrina
    144    y consells tant excellents;
    145    y per ço qui pren la via
    146    de vos, benaventurat,
    147    no pots ser que ab tal guia
    148    aquell vaja may errat.

    149    Revelada us fon la ora
    150    de la vostra sancta mort
    151    per lo Rey qui·ls cels decora,
    152    qui us dona goig y confort;
    153    y quant l’ora fonch plegada,
    154    molt mayor delit sentis
    155    sper quant vos en tal jornada
    156    volas dret a parais.

    157    Y puix fes tan gran volada
    158    quant d’aquest mon vos partis,
    159    feu nos fer vos tal pujada
    160    que guanyem dels sants lo pris.

 

            Oracio

    1      Beneyt confessor per Deu molt amat,
    2      prudent y perfet benigne sent Gil,
    3      lum clara del mon de gran sanctedat,
    4      espill de virtuts y digne abat,
    5      y sant excellent, molt cast y humil,
    6      puix sou de Jesus tan fel servidor,
    7      elet per Aquell ab tanta virtut,
    8      suplich vos pregueu per tots al Senyor
    9      que·ns guart de tots mals, de febra y dolor,
    10     perque·l servixcam ab vera salut
    11     y·ns vulla per vos remetre·ls peccats,
    12     per ço qu’en lo cel siam collocats.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 29.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc