Rialc
Rao 0h.34, 0h.34a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios apostol sent Pau 

    1      Puix, apostol tan insigne,
    2      sobre·ls cels ab Deu regnau,
    3      recitar vull jo, indigne,
    4      les laors de vos, sent Pau.

    5      Cavaller foreu molt noble,
    6      dels juheus gran deffensor,
    7      perseguint a tot lo poble
    8      de Jhesus ab gran furor:
    9      ab la spasa que senyieu
    10     lo mataveu sens remey,
    11     y aço fes per quant tenieu
    12     gran recel de vostra ley.

    13     Mas Jhesus, qui no volia
    14     la vostra perdicio
    15     per quant ell vos tenia
    16     per vexell d’eleccio,
    17     aquell jorn que vos anaveu
    18     ab gent d’armes a cavall
    19     vench Jhesus, lo qual negaveu,
    20     y lança us d’aquell avall.

    21     Quant miras la gran potencia
    22     de Jhesus, ver fill de Deu,
    23     respongues ab gran prudencia
    24     dient li: «O Senyor meu!
    25     Ara veig ja mia erra!»
    26     No·m comprengues en tal pas,
    27     car james te fare guerra,
    28     ans fare quant manaras.

    29     La merce d’aquell inmensa,
    30     vent vos ya humiliat,
    31     remete us la gran offensa
    32     per la sua pietat;
    33     y volgue us fer tanta gracia
    34     que us dona tan gran saber
    35     que pel mon ab gran audacia
    36     lo pricas Deu verdader.

    37     Estigues ab ell tres dies
    38     transportat al tercer cel,
    39     hon lo ver Deu y Messies
    40     y fos fet apostol fel;
    41     y, per quant vos elegia
    42     a ffer actes divinals,
    43     revela us, per amor pia,
    44     los secrets celestials.

    45     Fes la vida apostolica
    46     ab molt gran perfeccio,
    47     publicant la fe catholica
    48     per dar exaltacio
    49     a Jhesus, lo qual pricaveu
    50     aquell ser ver Deu y hom,
    51     y·l Messies que speraveu,
    52     benehint lo seu sant nom.

    53     Vostra veu fon gran trompeta
    54     que sona per tot lo mon
    55     y tan alta y tant perfeta
    56     que semblant de vos no fon;
    57     car la gran doctrina vostra
    58     fon tan gran y singular
    59     qu’es lum gran y regla nostra
    60     del que tots devem obrar.

    61     Les epistoles insignes
    62     que haveu vos ordenat
    63     qui pora dir quant son dignes
    64     per lo be que·ns han mostrat!
    65     La esglesia sagrada
    66     de aquelles verament
    67     es en cert illuminada,
    68     per la lum que·n pren la gent.

    69     Qui pot dir les maravelles
    70     de vos, digne cavaller!
    71     Les figures dexas velles,
    72     puix no eren ja mester;
    73     y per ço de la ley vella
    74     molts juheus fes convertir
    75     y·ls gentils per maravella:
    76     tan alt fon lo vostre dir.

    77     O quant fon miraculosa
    78     la vostra conversio,
    79     excellent y gloriosa
    80     de gran admiracio!
    81     Car es cosa manifesta
    82     que d’altre convertiment
    83     la esgleya no fa festa
    84     su del vostre solament.

    85     Los miracles dignes vostres,
    86     segons clarament se veu,
    87     cert no foren sino mostres
    88     de la gran virtut de Deu,
    89     la qual dins en vos estava
    90     ab la gracia ensemps,
    91     la qual Jhesus vos donava
    92     conservant lo us per tostemps.

    93     Molt gran fon la pasciencia
    94     que vos, sant humil, hagues,
    95     y molt mes la penitencia
    96     qu’en lo mon vos, digne, fes
    97     recordant vos que havieu
    98     a Jhesus molt deservit:
    99     per ço grans treballs prenieu
    100    esmenant tot lo fallit.

    101    Nero, quant hague hoyda
    102    vostra fama singular,
    103    volent vos levar la vida
    104    perdre us fes y empresonar
    105    per que vos sacrificasseu
    106    dins lo temple los seus deus
    107    y per que vos, sant, negasseu
    108    al Jhesus, rey dels juheus.

    109    Aquell, vent que no volieu
    110    sos deus falsos adorar,
    111    ans lavors mes reverieu
    112    al Jhesus, rey gran sens par,
    113    ja volent sentenciar vos
    114    y liurar a la greu mort,
    115    davant tots feu escapçar vos
    116    dins en Roma sens comport.

    117    Y Jhesus, salvador nostre,
    118    vostres merits vent tan alts,
    119    feu que·l cap sanctissim vostre,
    120    escapçat, dona tres salts,
    121    dels quals promptament hixqueren
    122    tres fonts d’aygua excellents,
    123    de les quals salut reberen
    124    de llurs mals totes les gents.

    125    Apres de la mort terrible
    126    que lo vostre cors passa
    127    rebes vida infallible,
    128    la qual Jhesus vos dona
    129    car, mirant la gran victoria
    130    que tingues y fe ardent,
    131    exalça us alt en la gloria,
    132    hon viureu eternament.

    133    Puix es cosa tan notoria
    134    que de Deu sou fel servent,
    135    donchs hajau nos en memoria,
    136    vos, apostol excellent.

 

            Oracio

    1      Sent Pau glorios, de gran reverencia,
    2      de la sgleya santa perfet deffensor,
    3      apostol insigne dotat de sciencia
    4      y ver pricador de gran sapiencia,
    5      vexell de virtuts, elet pel Senyor:
    6      puix vos la esgleya axi deffensaveu
    7      que sempre tingues d’aquella gran zel,
    8      suplique us, beneyt, pus tant Deu amaveu
    9      y al seu fill etern axi exalçaveu,
    10     que per miga vostre regnem en lo cel,
    11     pregant a Jhesus que, pels merits vostres,
    12     nos faça delliures dels greus peccats nostres.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 216.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc