Rialc
Rao 0h.33, 0h.33a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del beneyt apostol sent Bernabeu 

    1      Puix als cels ab tanta gloria
    2      vostra sanctedat huy seu,
    3      recitar vull la istoria
    4      de vos, digne Bernabeu.

    5      De aquells dexebles dignes,
    6      los quals son setanta dos,
    7      hu d’aquells humils benignes
    8      en est mon sou estat vos;
    9      y per ço, puix fos tan digne,
    10     per Jhesus foreu elet
    11     en apostol seu insigne,
    12     just y sant y tot perfet.

    13     Gran virtut y senyalada
    14     rebes de l’Esperit Sant,
    15     car per ell vos fon donada
    16     gracia molt abundant
    17     ab la qual vos, sant, vivieu
    18     en l’amor del fill de Deu,
    19     al qual vos, beneyt, servieu
    20     fent tostemps lo voler seu.

    21     Ab la gracia tan digna
    22     que rebes vos, sant beneyt,
    23     convertis la gent maligna
    24     d’aquell poble tan maleyt
    25     qui les ydoles honrava
    26     denegant lo Creador,
    27     y al Messies ver negava
    28     esser Deu y salvador.

    29     Los lenguatges tots parlaveu
    30     quant pricaveu a la gent,
    31     la Scriptura declaraveu
    32     a tot hom molt clarament;
    33     y per ço, los qui us hoyen
    34     per lo mon axi pricar,
    35     verament tots coneixien
    36     que·s devien batejar.

    37     Los miracles que vos feyeu
    38     qui pot dir quant eren grans
    39     en virtut d’aquell qui creyeu
    40     qui ’s la fe del christians!
    41     Los malalts, segons se mostra,
    42     tots per vos foren guarits,
    43     y axi molts, per virtut vostra,
    44     a Deu foren convertits.

    45     Per la vostra vida santa,
    46     de la qual Deu vos dota,
    47     gracia vos feu ell tanta
    48     que us feu bisbe de Mila,
    49     hon donas tan gran exemple
    50     de la vostra fermetat
    51     que, segons de vos contemple,
    52     fos hun subiran prelat.

    53     Arqua fos de pasciencia
    54     en les persecucions,
    55     y espill gran de penitencia
    56     ornat de perfeccions;
    57     car los actes que obraveu,
    58     tan perfets y excellents,
    59     eren lum que vos donaveu
    60     en est mon per a les gents.

    61     Fent lo vostre sant offici,
    62     lo qual fon pel mon pricar,
    63     vos, per fer mes beneffici,
    64     als juheus, volgues tornar
    65     y pricar en la Judea,
    66     de hon vos ereu exit,
    67     y per tota Galilea
    68     per que Deu fos mes servit.

    69     Y axi vos, beneyt, pricaveu
    70     en les terres dels juheus,
    71     de hon molt a Deu loaveu,
    72     informant los pobles seus
    73     y fent actes gloriosos
    74     per que·ls fesseu convertir:
    75     molts d’aquells, tots envejosos,
    76     no us volgueren may hoyr.

    77     Los juheus, infels malignes,
    78     qui estaven obstinats,
    79     vent los actes tan insignes
    80     contra vos foren irats,
    81     y tantost consell tingueren
    82     sobre·l vostre sant pricar,
    83     de hon tots ensemps digueren
    84     que us devien fer matar.

    85     Los ingrats volent entendre
    86     en donar vos mort cruel,
    87     ells tantost vos feren pendre
    88     cautament y ab gran recel,
    89     estimant que fugirieu
    90     per gran por a la greu mort;
    91     mas lavors vos offerieu
    92     al morir constant y fort.

    93     Los infels, ab gran malicia,
    94     tenint vos en son poder,
    95     plens de tota injusticia
    96     y exercint son delliber,
    97     fort ligat exir vos feren
    98     fora·ls murs de la ciutat,
    99     y gran foch ells encengueren
    100    y axi fos per ells cremat.

    101    Quant hagues la mort rebuda
    102    per la fe del Creador,
    103    gran companya fon venguda
    104    del alt cel superior
    105    per portar vos en la gloria
    106    dels sants benaventurats,
    107    puix tingues del mon victoria
    108    y d’aquells juheus malvats.

    109    Aquells sants acompanyaren
    110    ab gran goig vostre sperit,
    111    y en los cels lo presentaren
    112    a Jhesus Deu infinit,
    113    lo qual vos dona la paga
    114    dels treballs que tingues tants,
    115    qu’es la lum que may s’apaga
    116    y la gloria dels sants.

    117    Puix es cert de vos s’amaga
    118    l’enemich, tot ple d’engans,
    119    feu que no sentam sa plaga
    120    y guardau nos de ses mans.

 

            Oracio

    1      Insigne apostol de vida perfeta,
    2      beneyt Bernabeu, vexell de virtuts,
    3      del Sant Esperit molt digne retreta
    4      y lum d’aquest mon molt clara y neta,
    5      la qual illumina los cechs y perduts!
    6      Puix sou tant amich del gran rey Messies,
    7      que per amor vostra fara quant voleu,
    8      vullau lo pregar que ell nostres vies
    9      prepare y endrece en obres tan pies
    10     que·ns facen guanyar lo sant regne seu,
    11     hon sempre los sants a ell beneheixen
    12     y·ls angels insignes ab goig lo serveixen.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 185.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc