Rialc
Rao 0h.30, 0h.30a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent Agosti

    1      Ornat sou de virtuts tantes,
    2      Agosti, sant glorios,
    3      que per vostres obres santes
    4      digne sou de grans laos.

    5      Doctor sou de gran sciencia,
    6      y entre·ls altres excellent,
    7      y de molta sapiencia,
    8      virtuos y molt prudent;
    9      car la vostra gran doctrina,
    10     segons que molt clar se veu,
    11     es lum gran que illumina
    12     la esglesia de Deu.

    13     Sent Ambros vos fon ver pare,
    14     car per ell fos convertit,
    15     y pels prechs de vostra mare,
    16     qui pregava dia y nit
    17     la bondat de Deu inmensa
    18     que us volgues illuminar
    19     hi us donas vera crehença
    20     que us poguesseu vos salvar.

    21     Donant vos lo sant babtisme
    22     sent Ambros molt glorios,
    23     en laor del gran altisme
    24     vos y ell fereu los dos
    25     lo sant cantich del Te Deum
    26     que la Sgleya diu cantant,
    27     puix que vos rebes per eum
    28     gracia que us feya sant.

    29     Als heretges perseguien,
    30     destruint les llurs errors;
    31     disputant los confonien
    32     ab saber meravellos;
    33     la Esgleya deffensaveu
    34     y ab gran zel la fe de Deu,
    35     y·l sant nom d’aquell loaveu
    36     per la gracia que us feu.

    37     Penitencia fes digne,
    38     confessant vos de bon grat
    39     d’aquell temps que vos, benigne,
    40     en lo mon vixques errat,
    41     car vingues en conexença
    42     de la verdadera fe,
    43     vivint ferm en la crehença
    44     de Jesus, sobiran be.

    45     Los deffalts de infantea
    46     volgues vos tots confessar,
    47     perque taqua ni legea
    48     en vos no·s pogues trobar;
    49     tanta fon la virtut vostra
    50     y la gran devocio,
    51     qu’en lo mon, segons se mostra,
    52     fos de gran perfeccio.

    53     Per la vostra sanctimonia
    54     y per esser tan perfet,
    55     de la gran ciutat d’Iponia
    56     vos en bisbe fos elet;
    57     mas tenint vos per indigne
    58     de regir tal dignitat,
    59     recusaveu vos, benigne,
    60     qu’en tal grau fosseu posat.

    61     Dignament la prelatura
    62     del bisbat vostre regis,
    63     y d’aquell tingues gran cura
    64     per atenyer parais,
    65     car, segons de vos contemple,
    66     actes fes tan excellents,
    67     que no son sino exemple
    68     de virtuts pera les gents.

    69     Ordenas lo sagrat orde
    70     appellat dels agostins,
    71     y servas lo sens desorde,
    72     als devots mostrant camins
    73     de fer vida apostolica
    74     ab exemples de virtut,
    75     exalçant la fe catholica
    76     ab molt gran solicitut.

    77     Qui pot dir les santes obres
    78     que fes vos y caritats,
    79     y lo be que fes als pobres
    80     en les llurs necessitats?
    81     vostra vida fon tan santa
    82     apres d’esser batejat,
    83     que, segons la Sgleya canta,
    84     may de Deu fos separat.

    85     Lo temps vostre despenieu
    86     en humils oracions,
    87     lo cors vostre affligieu
    88     per levar temptacions,
    89     d’on vencereu lo diable
    90     y la carn y lo mon trist,
    91     y fos fet molt agradable
    92     y plaent a Jesus Christ.

    93     Qui james legir poria
    94     los tants libres que vos fes
    95     plens de vera thaulegia,
    96     la qual vos molt be sabes?
    97     Car lo mestre qui us mostrava
    98     era lo Sant Esperit,
    99     lo qual vos illuminava
    100    del saber seu infinit.

    101    En los vostres beneyts dies
    102    que vixques en aquest mon,
    103    guaris totes malalties
    104    per la virtut qu’en vos fon,
    105    car los qui a vos pregaven
    106    de bon cor y humilment,
    107    per vos, sant, tots alcançaven
    108    la salut perfetament.

    109    Grans miracles fes en vida
    110    y en apres de vostra mort,
    111    caritat mostras complida
    112    al proisme dant confort;
    113    y per ço als qui recorren
    114    a la vostra sanctedat,
    115    vostres merits los socorren
    116    en la llur necessitat.

    117    Alegria infinida
    118    vos, beneyt, aconseguis
    119    quant passas d’aquesta vida
    120    a regnar en parais,
    121    hon la bondat increada
    122    dels treballs vos satisfeu,
    123    donant vos al cel posada,
    124    segons vos, sant, merexeu.

    125    Puix tal paga us es donada
    126    y eternalment la tendreu,
    127    feu tingam per vos guanyada
    128    la ciutat hon regna Deu.

 

            Oracio

    1      Doctor excellent de vera doctrina,
    2      beneyt Agosti y fel confessor,
    3      estel resplandent, lo qual illumina
    4      ab sanctes doctrines la Sgleya divina,
    5      per ser de aquella perfet deffensor,
    6      puix dau en lo mon la lum sens foscura,
    7      lançant les tenebres les quals en ell son,
    8      suplich vos, beneyt, vullau tenir cura
    9      de illuminar la pensa escura
    10     de mi y dels altres qui stam en lo mon,
    11     pregant a Jesus que·ns do conexença
    12     de nostres deffalts ab vera crehença.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 42.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc