Rialc
Rao 0h.27, 0h.27a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la santa Vera Creu

    1      O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida
    2      levant lo mon de pena y mort cruel!
    3      arbre sant de gran virtut sens mida
    4      donant a tots reffeccio complida,
    5      la qual nos fa, contents, pujar al cel!
    6      Vos sou lo fust qui fon plantat en terra
    7      per delliurar dels lims lo gran Adam;
    8      vos sou lo fust qui·ns leva tota guerra,
    9      y reparau tostemps la nostra erra
    10     per la virtut la qual en vos trobam.

    11     Vos sou l’altar de molta maravella
    12     en qui Jhesus la missa celebra;
    13     vos sou l’altar hon pres fi la ley vella
    14     y comença la sancta ley novella
    15     quant la greu mort Jhesus en creu gusta;
    16     vos sou del mon lo gran reliquiari
    17     lo qual Jhesus vos ha volgut dexar;
    18     vos sou del mon aquell molt alt sacrari
    19     qui fon posat en lo mont de Calvari,
    20     en qui Jhesus lo mon volgue salvar.

    21     Relonge sou lo qual per set vegades
    22     sona Jhesus per nostres crims mortals;
    23     relonge sou hon ell per set vegades
    24     les ores set quant les hague sonades,
    25     en vos dient paraules divinals;
    26     taula sou vos del gran preu de natura
    27     en lo qual es lo nostre be complit;
    28     taula sou vos hon Jhesus, sens mesura,
    29     paga lo preu, rement la creatura
    30     per que pogues haver goig infinit.

    31     Cadira sou de Jhesus, gloriosa,
    32     per la qual ell triunfa en lo cel;
    33     cadira sou d’aquell, molt preciosa,
    34     hon fa juhins a la gent piadosa
    35     qui en lo mon li es estada fel;
    36     estel sou clar en la nit enfosquida
    37     dels navegants qui van del tot perint;
    38     estel sou clar, de valor infinida,
    39     la qual prengues d’aquell qui ’s vera vida
    40     quant vos toca la greu mort sostenint.

    41     Vos sou l’espill en qui la gent se mira,
    42     molt clar y bell, posat en mig del mon,
    43     vos sou l’espill qui·ns trau dels fons y tira
    44     del baix infern, d’on lo Satan sospira
    45     quant aquell veu les virtuts qu’en vos son;
    46     pont sou molt ferm y escala del cel digna
    47     per hon los sants tots passen a bon port;
    48     pont sou molt ferm, puix que Jhesus benigne
    49     per vos passa a la ciutat insigne
    50     de Parais destrohint nostra mort.

    51     Temple sou sant hon Deu se magnifica
    52     per la virtut que teniu excellent;
    53     temple sou sant hon l’om a Deu suplica
    54     ab cor segur, y ab ell se paciffica
    55     quant l’om en vos contempla dignament;
    56     bandera sou d’aquella gran pelea
    57     que feu Jhesus al princep de l’infern;
    58     bandera sou que porta gran ferea
    59     al Satanas, levant li la destrea,
    60     puix que per vos resta sols sens govern.

    61     Retaule sou hon Deu se representa
    62     tots jorns al mon, mostrant nos gran amor;
    63     retaule sou del qual molt se absenta
    64     lo rey d’infern, puix en vos se presenta
    65     lo rey del cel etern y subiran;
    66     senyal sou sant que·ns mostra la carrera
    67     quant en lo mon del tot anam perduts;
    68     senyal sou sant, lum, guia y drecera,
    69     donant a tots la salut verdadera,
    70     puix nos aydau apres d’esser cayguts.

    71     Vos sou joyell qui tot lo mon arrea
    72     per ser en vos Jhesus crucifficat;
    73     vos sou joyell qui·ns dona la riquea
    74     dels bens eterns, levant nos la pobrea
    75     y la tristor que·ns causa lo peccat;
    76     castell sou vos en qui los criminosos
    77     poden estar sens por y sens temor;
    78     castell sou vos per qui·ls sants gloriosos
    79     estan segurs de tots bens abundosos,
    80     alt en lo cel, loant al Creador.

    81     Vos sou la clau obrint la tancadura
    82     molt fort y gran qu’estava en lo cel;
    83     vos sou la clau per qui la creatura
    84     entra ’n lo cel y gusta la pastura
    85     dels sants beneyts, qui es lo poble fel;
    86     l’arpa sou vos de David, ben temprada,
    87     la qual aquell figuralment sona;
    88     l’arpa sou vos excellentment obrada:
    89     musica gran en vos fon concordada
    90     quant lo dolç cant Jhesus en vos canta.

    91     Vos sou lo port de benaventurança
    92     de tots aquells qui recorren a vos;
    93     vos sou lo port de ferma esperança
    94     en lo qual es la nostra confiança,
    95     essent remey de tots tan glorios;
    96     vos sou la nau qui dreta via·ns porta,
    97     ab vent suau, al port de Parais;
    98     vos sou la nau qui may fa via torta,
    99     puix nos portau en la divina orta,
    100    fent nos guanyar dels cels lo digne pris.

    101    Vos sou dels cechs la lum y vera guia,
    102    y sou l’esquiff de tots los navegants;
    103    vos sou dels morts la vida y alegria,
    104    y restaurant del mon, qui ja peria;
    105    port de salut, drecera dels errants;
    106    vos sou lo goig y dels sants tots la gloria,
    107    solaç dels trists, libertat dels catius;
    108    vos sou l’escut, deffensa y victoria
    109    a tots aquells qui us tenen en memoria,
    110    puix que per vos los morts se tornen vius.

    111    Estada sou aquell gran canalobre
    112    qui ha tengut del cel la vera lum;
    113    estada sou mantell que·ls homes cobre
    114    de gran merce, en tant que lo mon pobre
    115    de pietat ha vist lo ver costum;
    116    pont sou per hon les gents passen tots dies
    117    d’aquest mon trist al regne sant de Deu;
    118    pont sou per hon dels sants les companyies
    119    han conseguit dels cels les alegries,
    120    vent al Senyor qui cel y terra feu.

 

            Oracio

    1      O Vera Creu, de grans laors molt digna
    2      per quant en vos Jhesus volgue morir!
    3      instrument que vida y goig consigna,
    4      levant la mort terribla y maligna
    5      la qual nos fa eternalment perir!
    6      senyal sant, remey de nostra pena,
    7      repos del mon, qu’estava tot perdut!
    8      Guardau nos vos, rompent la fort cadena
    9      dels nostres crims, puix sou d’aquells esmena
    10     morint en vos Jhesus, qui·ns ha remut.
    11     . . . la salut nostra
    12     deffena·ns donchs tostemps . . .
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 360.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc