Rialc
Rao 0h.25, 0h.25a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios cavaller sent Lazer 

    1      Mirant que del rey Jhesus, ver Messies,
    2      vos, Lazer beneyt, fos fel cavaller,
    3      los actes que fes en vostres sants dies
    4      vull dir per loar lo vostre valer.

    5      Molt gran cavaller fos vos, y molt noble,
    6      d’aquella ciutat de Jherusalem,
    7      amat de Jhesus, volgut per lo poble
    8      de tota Judea, no menys de Betlem;
    9      en tant, que Jhesus, estant en aquella,
    10     trobant vos humil y tot pacifich
    11     vengut en lo mon complint la ley vella,
    12     volgues elegir per digne amich.

    13     Honraveu lo vos per tota la terra
    14     del poble judaich, infel e ingrat;
    15     y, ab tot que·ls juheus li dassen fort guerra,
    16     vos, sant, l’albergaveu tostemps de bon grat.
    17     Serveys senyalats vos, digne, li feyeu
    18     mirant lo seu gran valer divinal
    19     y encare per quant pensaveu y creyeu
    20     ell esser de Deu lo fill natural.

    21     Vivint exercireu la vostra milicia
    22     en actes pregons de molta virtut
    23     james de fer mal tenieu copdicia
    24     ab tot fosseu rich en gran juventut;
    25     y, jatsia fosseu en gran senyoria,
    26     a tots vos mostraveu molt simple y humil:
    27     lançant lo ergull de cavalleria,
    28     dels bons cavallers seguis lo estil.

    29     Les vostres germanes quant sa no estaveu,
    30     portant vos aquelles l’amor sens deffalt,
    31     volent que guarisseu del mal que passaveu
    32     Jhesus avisaren com ereu malalt,
    33     per quant ja estaven en tal confiança
    34     que·l subiran metge, Jhesus, fill de Deu,
    35     venint guariria molt prest, sens tardança,
    36     lo mal que tenieu, per molt que fos greu.

    37     Y axi stant malalt de greu malaltia,
    38     en tant que per ella sentis la greu mort,
    39     lo fill de Diu viu, qui be la sabia
    40     quant dix als dexebles que ja treu mort,
    41     en Jherusalem vingue, hon estava
    42     lo vostre sepulcre hon fos soterrat,
    43     y, aquell demostrant lo quant vos amava,
    44     al quart dia fos de mort suscitat.

    45     Ab tot queus haguis de mort fet delliure
    46     lo fill de l’Altisme, Jhesus, Deu etern,
    47     james vos pogues en esta vall riure
    48     pensant les grans penes que ves en l’infern;
    49     ans vos, com pensaveu lo com se conquista
    50     lo regne del cel, de tanta valor,
    51     vixques menyspreant aquesta vall trista,
    52     pensant en servir lo ver Creador.

    53     Dexada de tot per vos la ley vella
    54     y presa per vos la ley de Jhesus,
    55     elet fos en bisbe perfet de Macella
    56     perque convertisseu lo poble confus;
    57     y, puix fos elet en tal prelatura
    58     per ço que donasseu bon compte a Deu
    59     de tot aquell poble, tingues tanta cura
    60     que·l feyeu ja viure loant lo nom seu.

    61     Passas ab la barqua sens vela y entena,
    62     anant per la mar al vostre bisbat:
    63     portas vos ne Marta y ensemps Magdalena,
    64     les vostres germanes de gran dignitat;
    65     y, axi arribant ab molta bonança
    66     al port de Macella, hon Deu vos guia
    67     portant lo governde fe y esperança,
    68     Jhesus dispongue que·l poble us honra.

    69     La fe del Messies al poble mostraveu,
    70     dient com ja era vengut en lo mon,
    71     y que Jhesus era lo qual vos pricaveu,
    72     que per los proffetes profetizat fon.
    73     A tots aquells pobles vos, sant, instruhieu
    74     y quant aquell seren infels y pagans,
    75     y axi de tots dies aquells convertieu,
    76     en tant que tots foren per vos christians.

    77     Vivieu vos, sant, en vida tant alta
    78     que may, essent bisbe, peccas mortalment:
    79     vivieu tot just, perfet y sens falta,
    80     la fe de Jhesus pricant a la gent;
    81     en tant, que la vida que fes virtuosa,
    82     qui fon testimoni de vostra virtut,
    83     per esser tan gran y maravellosa
    84     fon vida dels pobles y vera salut.

    85     Miracles grans fereu, y molt gloriosos,
    86     ab que confermaveu tot quant los pricas,
    87     guarint los contrets, sanant los lebrosos,
    88     fent altres grans actes que vos demostras,
    89     los quals eren dignes y singulars obres
    90     de gran caritat que stava en vos,
    91     donant lo mester als orfens y pobres
    92     per que fos servit Jhesus glorios.

    93     Passat lo discurs de vostra gran vida,
    94     que fes en lo mon ab gran sanctedat,
    95     mostrant vos Jhesus la mort infinida,
    96     la qual vos havia sens dupte portat
    97     per que dels treballs vos, sant, reposasseu
    98     los quals en est mon per ell sostingues,
    99     dona us la mort sancta per que heretasseu
    100    lo regne del cel, a vos ja promes.

    101    Qui may pora dir lo quant s’alegraren
    102    aquells ciutadans del regne del cel
    103    quant veren que·ls angels als cels vos pujaren,
    104    donant vos laor de cavaller fel!
    105    Les festes que us feren, molt gran senyalades,
    106    tals foren y tantes que may finaran,
    107    car son en lo mon y al cel renovades,
    108    hon vos triunfau ab Deu subiran.

 

            Oracio

    1      Lazer insigne, perfet y molt noble,
    2      del gran rey Messies molt fel cavaller,
    3      columpna de fe, molt fort e inmoble,
    4      lum vera mostrant a tot aquell poble,
    5      lo qual ignorava a Deu verdader!
    6      Suplich vos, beneyt, puix Deu tan vos ama
    7      que sempre accepta los prechs que li feu,
    8      que vos per aquell pregueu qui us reclama
    9      que sia guardat d’aquella gran flama
    10     d’aquell foch qui es de tots lo mes greu,
    11     pregant a Jhesus que·ls nostres conceptes
    12     y·ls prechs y·ls serveys li sien acceptes.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 240.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc