Rialc
Rao 0h.24, 0h.24a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent Vicent
martir

    1      Martir molt sant, fortissim y admirable,
    2      Vicent beneyt, molt excellent y noble,
    3      ver protector qui deffensau lo poble
    4      del Satanas cruel y detestable,
    5      puix vos moris en la ciutat insigne
    6      que dignament Valencia s’apella,
    7      a vos, gran sant, de molta maravella,
    8      loar vos vull, si be·m conech indigne.

    9      Lo vostre nom declara y manifesta
    10     fos vencedor dels inimichs visibles,
    11     y dels pus forts que son los invisibles,
    12     quant de Jesus vestis la sobrevesta;
    13     vences lo mon, la carn, y lo dimoni,
    14     ab la virtut que vos, beneyt, tenieu,
    15     gracia tal de Deu aconseguieu,
    16     d’on heretau dels sants lo patrimoni.

    17     Essent fadri bell com una ymatge,
    18     vos obtingues de Deu gracia tanta,
    19     que vent Jesus en l’ostia molt santa
    20     Ell vos crida perque li fosseu patge,
    21     y vent lo vos, segons diu la istoria,
    22     obedient axi·l volguereu creure
    23     que desigas per Ell lo calzer beure
    24     de passio, per conseguir la gloria.

    25     Diaqua fos del bisbe sent Valero,
    26     savi prudent dotat de gran sciencia,
    27     y per ço vos parlas ab gran prudencia
    28     al Dacia cruel molt mes que Nero;
    29     y responent pel vostre mestre digne
    30     a les rahons que us foren preposades,
    31     respostes tals per vos foren donades,
    32     que fes confus al Dacia maligne.

    33     Lo president mana empresonar vos,
    34     fent vos estar sens aygua y vianda,
    35     mas vos tantost a Deu fereu demanda,
    36     pregant lo molt volgues aconsolar vos,
    37     y el president, crehent de fam morrieu,
    38     axi stant pres dins una torre closa,
    39     ell vos troba pus fresch que una rosa,
    40     ab lo socors que de Jesus rebieu.

    41     Lo vostre cors de forma graciosa
    42     fon fort ligat en hun pilar de marbre,
    43     y ab vergues forts punchoses de hun arbre
    44     foreu batut per gent vituperosa,
    45     y ab pintes forts vos feren tals ferides,
    46     quant fos posat enmig de dos estelles,
    47     que tot naffrat mostraveu les costelles
    48     de hon les carns de sanch tingues tenyides.

    49     Lo Dacia, per dar vos majors penes,
    50     en un gran foch manava que us posassen,
    51     y qu’en aquell cruelment turmentassen
    52     vostre sant cors ligat ab forts cadenes;
    53     y no podent complir sa gran malicia,
    54     mana us tornar en la preso escura,
    55     y feu vos fer hun llit de amargura
    56     de tests aguts, per dar vos mes tristicia.

    57     Y estant axi dins la preso a soles,
    58     molt turmentat de naffres doloroses,
    59     companyes grans del cel molt glorioses
    60     vos feren llit de roses y violes;
    61     angels beneyts alli us acompanyaven,
    62     illuminant la torre tenebrosa,
    63     y axi tingues companya gloriosa
    64     dels angels sants los quals vos consolaven.

    65     En los turments may fes la cara trista,
    66     ni menys apres quant d’aquells ereu fora,
    67     alegre molt estaveu tota hora,
    68     fort y constant ab molt alegra vista;
    69     qui dir pora les alegries santes
    70     que vos, beneyt, tingues en aquells dies,
    71     hoynt los sons y·ls cants y melodies
    72     dels angels sants que feyen per vos tantes?

    73     Corona gran per ells vos fon posada
    74     de martir sant y verge molt purissim
    75     y de doctor molt gran sapientissim,
    76     la qual per Deu vos era preparada;
    77     de vostra faç molt graciosa y bella
    78     exien raigs molt grans de lum divina
    79     y del sant cors perfums de olor fina,
    80     en tant que fon a tots gran maravella.

    81     Aquells infels qui·l vostre cors guardaven,
    82     vent lo gran lum qu’en la preso estava,
    83     molt espantats cascu·s maravellava
    84     del gran confort que·ls angels vos donaven;
    85     y aquells mirant que tots errats vinien,
    86     pregaren vos que vos los perdonasseu
    87     y que la fe de Jesus los mostrasseu,
    88     car per Aquell ells tots morir volien.

    89     Vent Dacia que vos axi·l vencieu,
    90     per hun escarn mana us fer hun llit noble
    91     y alli us posa davant de tot lo poble
    92     per veure vos si en aquell morrieu;
    93     y axi ’n lo llit finis los vostres dies,
    94     havent del mon triunfo y victoria,
    95     de hon pujas en la superna gloria
    96     de parais ab moltes alegries.

    97     Puix que fos mort, lo Dacia terrible
    98     tantost mana que·l vostre cors prenguessen,
    99     y fora·ls murs de la ciutat lo fessen
    100    lançar en loch que fos vil y orrible;
    101    y axi·ls infels y poble crudelissim
    102    en un gran lach als cans lançar vos feren,
    103    mas prestament lo corb y·l lop vingueren
    104    per aguardar lo vostre cors sanctissim.

    105    Y aquells, mirant que no us podien noure,
    106    ab hun esquiff dins la mar vos lançaren,
    107    y en una gran y fort mola us ligaren
    108    perque dels fons vos no us poguesseu moure;
    109    mas Deu etern qui·ls feya per vos guerra,
    110    perque millor sa culpa coneguessen,
    111    ans que aquells de la gran mar hixquessen,
    112    vostre sant cors ja fon exit en terra.

    113    Los trists infels, puix vençre no us podien,
    114    lo vostre cors del tot desempararen,
    115    y de aquell apres pus no·s curaren,
    116    per quant aquells ja veure no·l volien;
    117    y axi·l Senyor, qui de vos tingue cura,
    118    feu pendre·l cors a una digne dona
    119    molt singular y virtuosa y bona,
    120    la qual vos feu molt digne sepultura.

 

            Oracio

    1      O martir sant y pur ab gran mundicia,
    2      Vicent beneyt, cavaller fel de Deu,
    3      qui per servar la fe y la justicia,
    4      ab gran esforç seguint vera milicia,
    5      haveu passat turments y pena greu,
    6      vos qui del mon y del Satan terrible
    7      y de la carn sou estat vencedor,
    8      feu que vençam l’enemich invisible
    9      ab la virtut de Deu incomprensible,
    10     perque siam amichs fels del Senyor,
    11     pregant lo vos nos faça fer tals obres,
    12     que dels seus bens james no siam pobres.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 81.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc