Rialc
Rao 0h.22

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la gloriosa Verge Maria de Pietat, ab set virtuts contraries als set peccats mortals, ab les quals aquella per pietat nos deslliua de aquells. Ordenades metaforicament sobre lo exercici de la mar e art dels navegants en aquella.

            Exordi

    1      Los navegants en mar de crims molt alta,
    2      roques batent sens pietat alguna,
    3      mirant la mort que trist morir assalta,
    4      y que tot crim mortal en ells s’esmalta
    5      y que·l Satan los veu en tal fortuna,
    6      alcen los ulls mirant l’estel del dia,
    7      Mare de Deu, humil senyora nostra,
    8      qui es de tots la lum y vera guia,
    9      y, sens temor, ab molt gran alegria,
    10     de Pietat veuran la vera mostra,
    11     la qual mirant, segura via porta
    12     als peccadors passant la vida morta.

            Humilitat contra Superbia

    13     Los pelegrins que fan la via torta
    14     en mar d’ergull superba, miserable,
    15     y van ab vent qui·ls lança dins la porta
    16     del baix infern, hon mort los desconforta,
    17     perdent l’ormeig d’umilitat loable;
    18     en tal perill y golff, qui tan espanta,
    19     volent cercar segura la retreta,
    20     la pietat de vos, Mare molt santa,
    21     los fa socors en la fortuna tanta
    22     ab la virtut d’umilitat perfeta,
    23     y, confortats per vos, tan piadosa,
    24     delliures son de mar tan perillosa.

            Liberalitat contra Avaricia

    25     Los trists avars qu’en la mar delitosa
    26     dels seus tresors naveguen per la terra
    27     del tot perjur, ab pena dolorosa,
    28     puix sens merce, en mar tan tempestuosa,
    29     han navegat als pobres fent la guerra;
    30     volent exir d’aquell perill maligne,
    31     cridant a vos ab molt plorosa cara,
    32     vos liberal y Mare tan benigne
    33     de Pietat los sou, sent Elm molt digne
    34     qu’en fosca nit los dau raigs de lum clara
    35     tant resplandent que tots los ilumina,
    36     puix de tots sou la vera medicina.

            Castedat contra Luxuria

    37     Los mundanals cayguts en gran ruyna,
    38     passant la mar de vicis carnals plena,
    39     ja fets pudents molt mes que la centina
    40     que de pudor pudreix y contamina
    41     tota la nau, fins dalt a la entena;
    42     ells conexent estar en tan gran vici,
    43     acabuçats en fons tan detestable,
    44     vos, exercint lo vostre sant ofici
    45     de Pietat, los feu tal sacrifici
    46     que·ls feu molt casts y al vostre fill amables,
    47     y, ab lo govern de castedat tan pura,
    48     passen lo golff fent via molt segura.

            Mansuetut contra la Ira

    49     Los perillants en mar de gran tristura,
    50     cercant los fonts de ira molt terrible,
    51     morint en sanch d’umana creatura,
    52     dexant la pau, qu’es molt dolça pastura,
    53     volent tostemps venjança molt orrible;
    54     volent sorgir al port de la lum vera
    55     ab tot aquells vagin perint a l’orça,
    56     vos, pilot ver dels pacifichs bandera,
    57     ab Pietat los mostrau tal carrera
    58     que·ls feu cobrar dels mansuets la força
    59     per qu’en tal cas a vos, Mare, coneguen
    60     de tots aquells qui ’n tals perills vos preguen.

            Abstinencia contra Gola

    61     Los passatgers qu’en aquest mon naveguen
    62     y·ls apetits estrems de gola volen,
    63     desormejats ab tals delits, s’offeguen
    64     y entre·ls esculls de mort tots vius se neguen
    65     y en gran maror al fons d’infern s’asolen;
    66     y en tal naufraig, puix tinguen coneguda
    67     sa culpa gran, ab ferma esperança,
    68     vos, mar suau, als prechs d’aquells moguda,
    69     per Pietat, esquiff sou que·ls ajuda
    70     trahent los vius al port qu’es de temprança,
    71     y en aquest mon, ab molta pasciencia,
    72     los feu seguir virtut de abstinencia.

            Amor contra Enveja

    73     Los viandants sens veles de clemencia,
    74     del tot perint en mar d’enveja trista
    75     y navegants ab molta displicencia
    76     sens caritat y sens benivolencia,
    77     havent enuig del qui los bens conquista;
    78     vent se perduts en nit tan enfosquida,
    79     cercant remey en tan cruel tempesta,
    80     panna d’amor los sou y caramida
    81     de Pietat, qui·ls trau de mort a vida
    82     en segur port, puix vos fan tal requesta,
    83     y ab grans laors vos fan festes honrades,
    84     puix que per vos les vides han cobrades

            Solicitut contra Perea

    85     Los negligents qu’en mars tant tribulades
    86     ab l’arbre sech los grans perills seguexen,
    87     ab calma gran fent vanes ses jornades,
    88     no esmenant les sues grans errades,
    89     qui sens timo de fe dormint perexen,
    90     passant axi la vida vagabunda;
    91     vent son deffalt, que son infructuosos,
    92     vos, en qui tant solicitut abunda,
    93     per Pietat, de mar a tan profunda
    94     los delliurau, fent los molt virtuosos,
    95     y, a vos seguint, estel de tremuntana,
    96     van navegant en mar segura y plana.

    97     Puix apres Deu sou vos la qui mes mana
    98     y dels errants sou guia y lum superna,
    99     a vos venim, d’on la gran font emana
    100    de Pietat que nostres vicis sana,
    101    que·ns recapteu la vida sempiterna,
    102    y, puix al trist aconsolau qui plora,
    103    levau nos prest la peste que·ns devora.

    104    Donchs puix que sou la qui los cels decora
    105    y may falliu als qui a vos recorren,
    106    ab Pietat aydau nos cascun ora,
    107    trahent nos vos de mort greu que·ns acora
    108    al port de goig hon may perills hi corren,
    109    y, delliurats de mort a tan penada,
    110    tots sorgirem, als cels prenent posada.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 348.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc