Rialc
Rao 0h.20, 0h.20a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del beneyt sent Loys bisbe

    1      Loem vostra virtut santa,
    2      excellent princep Lois,
    3      puix es vostra valor tanta
    4      que regnau en Parais.

    5      Princep fos de gran puxança,
    6      segons que molt clar se veu,
    7      de l’estat real de França,
    8      qui molt fou leal a Deu;
    9      mas vos, sant, renunciareu
    10     lo realme temporal,
    11     per hon vos beneyt guanyareu
    12     lo imperi eternal.

    13     Jus estaveu en Siurana
    14     per guardar en lo castell,
    15     servint la ley christiana
    16     tant quant estigues en ell;
    17     car, los actes que obraveu
    18     alli stant empresonat,
    19     en aquells ja demostraveu
    20     les virtuts y sanctedat.

    21     Essent jove correguereu
    22     hun molt animos cavall,
    23     y·l cavall y vos cayguereu
    24     del castell en un gran vall;
    25     y quant fos caygut en terra,
    26     y·l cavall ensemps ab vos,
    27     per vos esser net sens erra
    28     no us fes gens de mal los dos.

    29     Quant miras lo gran miracle
    30     que caygut no us fereu mal,
    31     de bon cor y sens obstacle
    32     vos fes vot especial
    33     prometent que servirieu
    34     a Deu, puix mal no prengues,
    35     y que vos de ffet pendrieu
    36     l’abit sant de sent Frances.

    37     Vos digues a vostre pare,
    38     lo rey Carles excellent,
    39     que donas a vostre frare
    40     lo regnat libertament,
    41     y que vos no entenieu
    42     en lo regne succehir
    43     per quant vos beneyt volieu
    44     vostre vot de ffet complir.

    45     Puix tingues la conexença,
    46     aquest mon dexas de ffet,
    47     y, complint la prometença,
    48     vos prengues l’abit perfet;
    49     y, seguint la via dreta
    50     segons la religio,
    51     fes la vida molt estreta
    52     y de gran perfeccio.

    53     Per los merits vostres dignes
    54     que havieu adquisit,
    55     y per grans virtuts insignes,
    56     fos en bisbe elegit
    57     de la ciutat de Macella,
    58     hon vos, benaventurat,
    59     actes fes de maravella
    60     regint vostre sant bisbat.

    61     Dels perfets mirant les cendes,
    62     les quals vos molt be seguis,
    63     del bisbat les tantes rendes
    64     entre·ls pobres repartis;
    65     y no sols vos contentaveu
    66     de donar los li mester,
    67     mas encara los lavaveu
    68     peus y mans ab gran plaer.

    69     Qui pot dir la diligencia
    70     que tingues en servir Deu
    71     y la tanta penitencia
    72     que fes vos, segons se veu!
    73     Vostra vida fon tan santa
    74     y tan plena de virtuts
    75     que, segons la sgleya canta,
    76     sou lum gran dels cechs perduts.

    77     Los miracles gloriosos
    78     que vos, sant benigne, fes,
    79     excellents, maravellosos,
    80     qui dir los pora james?
    81     A molts morts resucitaveu
    82     ab la vostra virtut gran,
    83     y a tots los malalts sanaveu,
    84     delliurant los de tot dan.

    85     Hun rich hom de gran valia,
    86     qui us fon molt devot de cor,
    87     navegant perde hun dia
    88     dins la mar tot son tresor;
    89     y, per quant acostumava
    90     vostra festa molt honrar,
    91     dins hun peix qu’en mar estava
    92     son tresor li fes cobrar.

    93     Tant sant fon lo vostre viure,
    94     y de Deu fos tant amich,
    95     que·l Senyor vos feu delliure
    96     dels aguayts del inimich,
    97     tant que no pogue sobrar vos
    98     lo terrible Satanas
    99     ni lo mon trist enganar vos,
    100    puix a Deu vos acostas.

    101    Santa fon vostra doctrina
    102    ab que instruhis la gent
    103    pricant los la ley divina
    104    per a viure sanctament;
    105    y aço fes ab amor pura
    106    per dar compte al Senyor
    107    de la vostra digna cura,
    108    puix li fos fel servidor.

    109    Quant la ora fon venguda
    110    de la mort, que volgues tant,
    111    per los angels fon rebuda
    112    l’anima de vos, tan sant,
    113    per los quals fon presentada
    114    a l’immens Deu eternal
    115    y en lo cel, per ell, dotada
    116    de la vida inmortal.

    117    Puix al cel vos es donada
    118    gloria perpetual,
    119    feu que·ns sia perdonada
    120    nostra culpa tan mortal.

 

            Oracio

    1      O sant confessor de gran reverencia,
    2      espill de virtuts, beneyt sent Luis,
    3      y bisbe perfet de molta prudencia,
    4      y princep humil de gran excellencia,
    5      qui per amar Deu guanyas Parais!
    6      Puix vos, beneyt sant, ab vostra gran força
    7      vences lo Satan, la carn y lo mon,
    8      suplique us, puix veu que·l mon va a l’orça,
    9      per quant en virtuts la gent poch s’esforça,
    10     que vos nos guardeu del mal que·ns confon,
    11     pregant a Jhesus que pels merits vostres
    12     no·ns vulla punir segons los crims nostres.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 151.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc