Rialc
Rao 0h.2, 0h.2a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios apostol y evangelista sent Matheu 

    1      Apostol insigne y molt venerable,
    2      y sant excellent, beneyt sent Matheu,
    3      qui entre los sants sou molt comendable
    4      per vostres grans obres e vida loable
    5      que vos haveu fet, segons clar se veu:
    6      puix sou entre·ls altres tan alt e insigne
    7      y sou de Jhesus amich verdader,
    8      vullau ajudar me a mi, tan indigne,
    9      per ço que per vos yo sia fet digne
    10     de dir y escriure lo vostre valer.

    11     Jhesus, redemptor d’umana natura,
    12     qui ’s metge perfet de nostres deffalts,
    13     mirant qu’en lo mon passaveu fretura
    14     d’aquella virtut que·ls homens apura,
    15     volgue fer en vos misteris molt alts:
    16     per ço lo gran metge, lo qual entenia
    17     de tots los malalts la infirmitat,
    18     mirant que del cel per tots ell venia
    19     y vent vos de l’anima la greu malaltia,
    20     volgue que rebesseu per ell sanitat.

    21     Y axi us feu apostol lo gran rey Messies,
    22     Jhesus, fill de Deu, molt sant y perfet;
    23     y, puix desigaveu atenyer les vies
    24     de vida perfeta ab obres molt pies,
    25     per ço en lo nombre dels sants fos elet;
    26     y jatsia vos, beneyt, elegisseu
    27     la vida mundana, vivint en lo mon,
    28     Jhesus vos crida dient que·l seguisseu
    29     per ço que·ls delits del mon avorrisseu
    30     y aguesseu los goigs que ’n Parais son.

    31     Cridant vos lo rey qui·l mon illumina,
    32     de gran voluntat de ffet lo seguis
    33     dexant tots los bens y vida mesquina
    34     y·l mon, qui us posava en molta ruyna,
    35     per ço que pogueseu haver Parais
    36     d’on meritament, aquell gran artiste
    37     qui ’s Deu eternal, dels omens govern,
    38     a vos elegien Evangeliste,
    39     volent que vos fosseu hun gran coroniste
    40     dels actes insignes del seu fill etern.

    41     Rebuda la gracia aquell beneyt dia
    42     de Pentecostes, tan digne y tan sant,
    43     lo Sant Esperit vos fon tostemps guia
    44     en tant que james hixques de la via
    45     de perfeccio, la fe exalçant:
    46     pricas a les gents molt grans maravelles,
    47     fent dignes misteris molt alts y excellents,
    48     dexant les figures antigues y velles,
    49     servant solament les regles aquelles
    50     les quals procuraven salut a les gents.

    51     Ab gran sapiencia, la qual vos tenieu,
    52     la ley evangelica anaveu pricant,
    53     y axi moltes gents a Deu convertieu
    54     y tots los lenguatges del mon entenieu,
    55     y aço per la gracia de l’Esperit Sant,
    56     la qual dins en vos axi habitava
    57     que us feu net y pur de tots los deffalts,
    58     y aquella en vos a tant abundava
    59     que us dava virtut, la qual redundava
    60     de vos en los altres, guarint los malalts.

    61     Los sants Evangelis, los quals ordenareu,
    62     vos, sant, escrivis ab propries mans,
    63     de hon lo cami del cel nos mostrareu,
    64     y axi en lo mon lum gran nos donareu
    65     dels actes de Deu, qui son subirans;
    66     y axi sou estat gran prothonotari
    67     del sant fill de Deu, rey ver dels juheus
    68     y amich seu insigne y ver secretari,
    69     en tant que sou fet hun digne armari
    70     hon son registrats los grans secrets seus.

    71     En forma de angel la sgleya us presenta
    72     per quant declaras la gran dignitat
    73     del gran rey Jhesus, qui·ls sants tots contenta
    74     y en forma de angel tan be us representa
    75     per quant haveu dit de qui era nat;
    76     y axi escrivis la genologia
    77     de hon devallava Jhesus en quant hom,
    78     felment recitant lo que·s pertanyia
    79     al divinal esser lo qual ell tenia,
    80     segons ja u mostrava lo seu sagrat nom.

    81     Los dignes miracles que vos, sant, obraveu
    82     qui may los poria complidament dir!
    83     De totes pressures les gents delliuraveu,
    84     y axi en lo mon a tots consolaveu
    85     en tant que a tots volgues subvenir:
    86     malalts y contrets a tots los guarieu
    87     y ab gran caritat los daveu salut,
    88     y als bons e als mals a tots socorrieu,
    89     y sols als heretges vos, sant, confonieu
    90     en tant que per ells may foreu vençut.

    91     Hun rey crudelissim, lo qual vos pregava
    92     que vos, sant, li fesseu donar per muller
    93     a una fel monga, la qual Deu loava,
    94     mirant que lo rey axi molt errava
    95     james sos prechs volgues satisfer;
    96     y axi, en hun jorn que vos, sant, oraveu
    97     dins una esgleya, davant lo altar,
    98     prostrat sobre terra, hon Deu contemplaveu,
    99     aquell rey, irat, axi com estaveu,
    100    de dins en la sglesia vos feu degollar.

    101    Rebut lo martiri en vostra persona,
    102    lo qual sostingues ab gran voluntat,
    103    d’apostol y martre rebes la corona
    104    la qual, en los cels, Jhesus a vos dona,
    105    puix·tant per aquell moris de bon grat;
    106    y axi triumfau, beneyt, cascun dia
    107    ab Deu eternal, lo qual tant amas,
    108    regnant en lo cel en la companyia
    109    dels altres apostols ab gran alegria,
    110    puix vos en lo mon axi u meritas.

 

            Oracio

    1      Columna de fe y lum del mon clara,
    2      Matheu glorios, apostol perfet,
    3      de vida molt santa, segons que u declara
    4      la vera istoria, molt digna y preclara,
    5      pels actes insignes que vos haveu fet!
    6      O sant glorios de digna memoria!
    7      puix fos de Jhesus dexeble tan fel
    8      aci en est mon y vall transitoria,
    9      vullau nos guardar, donant nos victoria,
    10     del gran Satanas, molt fort y cruel,
    11     per lo que, sobrant d’aquell la potencia,
    12     sentam de Jhesus la sua clemencia
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 179.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc