Rialc
Rao 0h.18, 0h.18a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la gloriosa senta Catharina de Çena

    1      Les virtuts de vos son tantes,
    2      Catharina molt prudent,
    3      que deveu entre les santes
    4      ser loada dignament.

    5      De la gran ciutat de Cena
    6      vos sou verge singular:
    7      d’obres sanctes fos tan plena
    8      que sou feta exemplar
    9      de virtuts les quals tenieu
    10     en lo cors y en l’esperit,
    11     per los quals vos mereixieu
    12     aquell be qu’es infinit.

    13     En la vostra infantea
    14     ja mostraveu amar Deu,
    15     car sovint y sens perea
    16     visitas lo temple seu
    17     per loar y beneir lo
    18     com a Deu y creador,
    19     desigant tostemps servir lo
    20     per guanyar la su’amor.

    21     Tanta fou vostra mundicia,
    22     puritat y ferma fe,
    23     qu’en la vostra puericia
    24     Jhesus vos aparague
    25     com hun papa perfectissim
    26     triunfantment coronat,
    27     d’on sentis hun goig grandissim,
    28     excellent y senyalat.

    29     Vos, humil y gloriosa,
    30     per millor servir Jhesus,
    31     volgues fer religiosa,
    32     oblidant lo mon confus;
    33     y per ço l’orde insigne,
    34     fel y sant dels pricadors
    35     elegireu, verge digna,
    36     menyspreant vanes honors.

    37     Suplicas vos, digna santa,
    38     aquell rey qui ’s tot perfet,
    39     demanant li merce tanta
    40     que us volgues fer lo cor net
    41     de les macules malignes
    42     y de tots deffalliments
    43     perque fossen tostemps dignes
    44     vostres obres excellents.

    45     Y Jhesus, per contentar vos,
    46     verge pura com hun or,
    47     li plague del cor levar vos
    48     lo benigne vostre cor;
    49     y puix ell, Senyor sanctissim,
    50     per ses mans l’ague lavat,
    51     vos torna·l cor tan purissim
    52     qu’en apres may fon tacat.

    53     Qui pot dir la pasciencia
    54     que ab la vostra gran virtut
    55     que tingues ab diligencia
    56     y ab molt gran solicitut
    57     de loar al rey de gloria,
    58     lo qual vos de cor amas
    59     y tingues tant en memoria
    60     que james vos l’oblidas!

    61     Fent ab Deu esposcelici
    62     lo sanctissim vostre cors,
    63     arreareu hun cilici
    64     qui us havieu fet molt gros;
    65     ab lo qual, vos, digna santa,
    66     tant quant fes en aquest mon,
    67     penitencia fent tanta
    68     que no·s pot dir quanta fon.

    69     En lo mon sovint obraveu
    70     actes grans de pietat,
    71     los quals vos exercitaveu
    72     ab fervor de caritat;
    73     y mostras ho quant servieu
    74     als malalts desemparats,
    75     car james los derrenclieu
    76     fins aquells eren curats.

    77     Esperit de proffecia,
    78     verge digna, tingues vos:
    79     la sagrada thaulegia
    80     declaras als grans doctors:
    81     atorgada us fon licencia
    82     de pricar publicament,
    83     puix la vostra gran sciencia
    84     salut era de la gent.

    85     Vostra vida clar designa
    86     la molt gran devocio
    87     que tingues, verge benigna,
    88     en la sancta passio
    89     de Jhesus, salvador nostre,
    90     en la creu crucifficat,
    91     y per ço fon lo cap vostre
    92     ab espines coronat.

    93     Molt sovint vos confessaveu
    94     d’alguns actes venials,
    95     y semblantment combregaveu
    96     rebent goigs celestials
    97     del Senyor, lo qual rebieu
    98     en lo vostre cor sagrat,
    99     al que vos tots jorns servieu
    100    humilment y de bon grat.

    101    Vostra reverent persona
    102    contemplant al Redemptor,
    103    digna sou de la corona
    104    que us posa per gran amor,
    105    com a filla molt eleta,
    106    qui us amava carament
    107    de amor gran y perfeta
    108    sens negun deffalliment.

    109    A Jhesus tostemps pregaveu
    110    ab humils oracions;
    111    cascun jorn aquell loaven
    112    ab grans consolacions;
    113    del qual vos aconseguieu
    114    gracia tan singular
    115    que·l Satan axi vencieu
    116    que may vos pogue sobrar.

    117    Qui may recitar poria
    118    los miracles vostres tants
    119    los quals feyeu cascun dia,
    120    per los merits vostres sants,
    121    guarint totes malalties,
    122    a tot hom donant salut,
    123    convertint les gents impies
    124    ab la vostra gran virtut!

    125    No·s pot dir los infortunis
    126    qu’en est mon vos sostengues
    127    y·ls treballs y los dejunis
    128    los quals vos per Jhesus fes;
    129    del qual vos quasi tots dies
    130    atenygues grans visions,
    131    ab grans goigs y alegries
    132    y ab grans consolacions.

    133    Puix los vostres beneyts dies
    134    ja del tot foren complits,
    135    qui pot dir les alegries
    136    que sentis ab grans delits!
    137    y aço quant fos presentada
    138    per los angels davant Deu
    139    y per ell remunerada
    140    en los cels com merexeu.

    141    Puix de Deu sou molt amada
    142    hi us atorga quant voleu,
    143    siau nos tal advocada
    144    que·ns hajau lo regne seu.

 

            Oracio

    1      O santa molt digna de gran reverencia,
    2      humil Catharina serventa de Deu
    3      y verge molt pura de gran excellencia,
    4      prudent y perfeta, de gran sapiencia,
    5      qui sempre servas lo manament seu!
    6      Puix vos, gloriosa, per esser tan digna,
    7      teniu ab Jhesus tan gran amistat,
    8      vullau suplicar lo, vos, santa benigna,
    9      que·ns guart de la mort cruel y maligna
    10     y·ns vulla, per vos, haver pietat;
    11     y, puix sou estela de lum subirana.
    12     feu net lo cor nostre y l’anima sana.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 323.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc