Rialc
Rao 0h.15, 0h.15a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor dels gloriosos tres reys de Orient 

    1      Gaspar, rey de gran prudencia,
    2      Baltasar y Melchior:
    3      loem vostra excellencia,
    4      puix trobas l’inmens tresor.

    5      En lo temps que·l mon estava
    6      en molt gran tranquilitat
    7      y en Judea ja regnava
    8      Erodes, rey ingrat,
    9      gracia del rey Messies
    10     obtingues complidament
    11     que regnasseu en los dies
    12     del seu sant adveniment.

    13     Tanta fon vostra justicia
    14     que Jhesus, per sa merce,
    15     volgue fosseu la premicia
    16     dels gentils ab vera fe:
    17     per ço mereixques vosaltres,
    18     reys prudents de gran poder,
    19     adorar primer que·ls altres
    20     al Jhesus Deu verdader.

    21     Una nit que·ls tres vellaveu
    22     en lo mon victorial
    23     y molt veure desigaveu
    24     de Balam la gran senyal,
    25     una stela ves molt bella,
    26     la qual ell proffetiza,
    27     qui us mostra per maravella
    28     aquell rey qui·l mon forma.

    29     Per servar obediencia
    30     al gran rey omnipotent,
    31     tots partis ab gran potencia
    32     de les parts de Orient;
    33     y, fent vostra santa via,
    34     vingues en Jherusalem
    35     lo estel tenint per guia
    36     fins que foreu en Betlem.

    37     En Jerusalem entrareu,
    38     y, sens por, ab altes veu
    39     a les gents interrogaveu:
    40     «Hon es lo rey dels juheus
    41     qui es nat en estos dies?
    42     car la stela vist havem
    43     d’aquest rey, qui ’s ver Messies,
    44     lo qual tots honrar volem».

    45     Vent Erodes l’ambaixada
    46     y una tanta novitat,
    47     molt sa pensa fon torbada,
    48     y ab ell tota la ciutat,
    49     pensant qu’en sa senyoria
    50     era nat hun rey novell
    51     qui de tot li levaria
    52     la honor real d’aquell.

    53     Quant Erodes, crudelissim,
    54     sabe noves de tal rey,
    55     ajusta consell grandissim
    56     ab los mestres de la ley,
    57     demanant los, ab gran cura,
    58     aquest rey hon era nat
    59     y que vessen la Scriptura
    60     per que·n fos ell avisat.

    61     Los grans mestres respongueren
    62     a l’Erodes tots ensemps:
    63     clarament ells li digueren
    64     que vengut era lo temps
    65     del Messies que speraven,
    66     car ja era proffetat
    67     qu’en Betlem, segons trobaven,
    68     ell devia esser nat.

    69     Erodes, ple de malicia,
    70     sabent cert tal naximent,
    71     ab senyal de amicicia
    72     vos pregava carament
    73     que volguesseu informar vos
    74     de l’infant tan singular,
    75     fictament volent mostrar vos
    76     que·l volia adorar.

    77     Y axi·ls tres, de ffet, anareu
    78     partint de Jherusalem,
    79     y ab gran goig tots arribareu
    80     a la vila de Betlem;
    81     y la stela que us guiava
    82     en Betlem se atura,
    83     senyalant que alli stava
    84     lo rey gran qui·l cel crea.

    85     Y, entrant dins una stablia
    86     hon vosaltres ves l’infant
    87     ab sa mare, verge pia,
    88     qui l’estava contemplant,
    89     ab fe gran, prostrats en terra,
    90     humilment lo adoras
    91     com al rey perfet sens erra,
    92     vencedor del Satanas.

    93     Y vos, fent li grans proffertes
    94     lealment y de bon cor,
    95     presentant li grans offertes
    96     de encens y mirra y or,
    97     per l’encens ja senyalaveu
    98     lo seu esser divinal,
    99     per la mirra y or mostraveu
    100    esser rey y hom mortal.

    101    Gloriosos reys insignes,
    102    excellents y singulars:
    103    qui us pot dir laors condignes
    104    per la gran fe que mostras?
    105    car, encara que mirasseu
    106    pobrament l’infant vestit,
    107    no·s pot dir james duptasseu
    108    lo valer seu infinit.

    109    Quant miras la digna mare
    110    ser partera de tal fill,
    111    y a Joseff, son legal pare,
    112    de virtuts perfet espill,
    113    qui pot dir les festes tantes
    114    que·ls fes tots, ab gran honor,
    115    y les gracies tan santes
    116    que·n reberen del Senyor!

    117    L’Esperit Sant vos mostrava
    118    no volguesseu pus tornar
    119    a l’Erodes, qui cercava
    120    l’infant Jhesus per matar;
    121    y, puix ell vos era guia,
    122    ab gran consolacio
    123    tornas tots per altra via
    124    a la vostra regio.

    125    Puix anas ab les mans plenes
    126    de tan dignes donatius,
    127    de Jhesus rebes estrenes,
    128    senyor ver dels morts y vius,
    129    fent vos cert que no morrieu
    130    fins que fosseu batejats
    131    y qu’en cert per ell serieu
    132    en lo cel molt exalçats.

    133    Y per ço, Jhesus, Deu nostre,
    134    vent vos tots uns fels servents,
    135    feu mudar lo estat vostre
    136    fent vos bisbes excellents.
    137    Y, fou tal lo vostre viure
    138    lo qual fes en aquest mon,
    139    que los pobles feu reviure,
    140    als passats y als que huy son.

    141    Lo discurs de vostra vida
    142    fon perfet per esser fels:
    143    gloria teniu complida
    144    en lo mon y en los cels,
    145    d’on regnau molt gloriosos
    146    en la cort celestial,
    147    com a reys victoriosos,
    148    ab Jhesus, Deu eternal.

    149    Puix regnau tan poderosos
    150    en lo regne divinal,
    151    reys humils y piadosos,
    152    delliurau nos de tot mal.

 

            Oracio

    1      O dignes reys de molt gran excellencia
    2      Baltasar sant, Gaspar y Melchior!
    3      savis prudents dotats de gran sciencia,
    4      y sants perfets ab vera sapiencia,
    5      quant offeris encens y mirra y or!
    6      Puix ab tals dons a Jhesus adorareu
    7      y·l confessas esser ver hom y Deu,
    8      suplich vos molt, puix tanta fe mostrareu
    9      y al rey dels reys axi us humiliareu,
    10     que de aquell salut nos impetreu,
    11     illuminant de fe la nostra vida
    12     per que hajam sa gracia complida.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 261.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc