Rialc
Rao 0h.14, 0h.14a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent Honorat 

    1      Entre·ls sants puix sou tan digne,
    2      glorios sent Honorat,
    3      lo valer de vos insigne
    4      recitar vull de bon grat.

    5      D’un rey moro qui estava
    6      dins en l’Africa regnant
    7      y a Jhesus ver Deu negava,
    8      la ley sua menyspreant,
    9      foreu fill vos, sant molt noble,
    10     devallant de sanch real,
    11     molt honrat per aquell poble
    12     com a princep natural.

    13     Quant la mare fon prenyada
    14     de vos, fel servent de Deu,
    15     estigue molt espantada
    16     del senyal molt gran que veu
    17     quant del ventre li exia
    18     una falla foguejant
    19     la qual fins al cel tenia
    20     tot lo mon illuminant.

    21     Molt fon trista vostra mare
    22     de tan alta visio,
    23     y semblantment vostre pare
    24     vent sa gran perdicio,
    25     car miraven que serien
    26     de llur secta perdiment
    27     y que vos en cert creurieu
    28     en Jhesus sens falliment.

    29     Quant fos nat molt vos guardava
    30     vostre pare, rey infel,
    31     y molt mes quant vos criava,
    32     car estava ab recel
    33     per quant ell molt se temia,
    34     pe·ls senyals qu’avia vist,
    35     que·l desig vostre seria
    36     de loar al Jhesuchrist.

    37     Cavalcant un jorn a cassa
    38     ab los vostres cavallers,
    39     Deu, qui·ls bens tots nos percassa,
    40     hun gran servo vos trames
    41     per que vos aquell seguisseu
    42     cavalcant ab lo roci
    43     y axi vos l’amor sentisseu
    44     del Senyor qui us elegi.

    45     Aquell servo, qui us fugia,
    46     en un bosch lo ves entrar,
    47     y per fer la sua via
    48     volgues vos descavalcar
    49     del cavall que cavalcaveu
    50     y en lo bosch entrar volgues
    51     per quant vos molt desigaveu
    52     que lo servo no·s perdes.

    53     Y cercant lo ab gran cura
    54     dins lo bosch, ab treballs grans,
    55     entre·ls arbres y espessura,
    56     vos, sant, ves tres hermitans,
    57     los quals tots vos receptaren
    58     demostrant vos gran amor,
    59     y axi ells vos informaren
    60     de la fe del Creador.

    61     Vos, tenint ja conexença
    62     de la verdadera fe,
    63     fermament tingues crehença
    64     de Jhesus, subiran be;
    65     y axi, vos, segons se mostra,
    66     de bon grat vos batejas
    67     denegant la secta vostra,
    68     d’on vences a Satanas.

    69     Vostres parents, quant sentiren
    70     que vos ereu crestia,
    71     cruelment vos perseguiren,
    72     y·l pare qui us engendra;
    73     mas vos, sant, ab gran prudencia,
    74     comportas benignament
    75     los treballs ab pasciencia
    76     per Jhesus omnipotent.

    77     Arquebisbe fos insigne
    78     y de molta sanctedat,
    79     puix servis vos, sant benigne,
    80     dignament l’arquebisbat
    81     en aquella ciutat noble
    82     hon vos, sant, fos conegut
    83     per lum gran de tot lo poble
    84     per la vostra gran virtut.

    85     Tanta fou vostra doctrina,
    86     y tant sancta y tan gran,
    87     que lo mon tot illumina
    88     d’un effecte subiran;
    89     car, segons de vos contemple,
    90     vostres actes excellents
    91     no son sino un exemple
    92     de virtuts per a les gents.

    93     Qui pot dir la diligencia
    94     qu’en servir a Deu tingues
    95     y la molta penitencia
    96     que vos, sant benigne, fes
    97     ab miracles gloriosos
    98     los quals vos, beneyt, obras!
    99     Actes son maravellosos
    100    per hon gran virtut mostras.

    101    Vostres obres foren tantes
    102    fent als pobres provehir,
    103    caritats los feyeu tantes,
    104    que may no·s porien dir;
    105    car a tots de grat servieu
    106    vent aquells desamparats,
    107    y aci vos los socorrieu
    108    en les llurs necessitats.

    109    De l’arquebisbat les rendes
    110    sanctament distribuhis
    111    per trobar les dretes cendes
    112    del cami del Parais;
    113    y axi, vos, donas bon compte
    114    al Jhesus dels cinch talents
    115    verament y sens bescompte,
    116    puix servas sos manaments.

    117    Puix fes vida tan perfeta
    118    y al Senyor fos tan leal,
    119    la gran paga que us fon feta
    120    fon lo regne divinal
    121    que us dona lo rey Messies,
    122    puix li fos servent tan fel;
    123    car, finint los vostres dies,
    124    vos dona los goigs del cel.

    125    Segons diu vostra istoria,
    126    Honorat, sant glorios,
    127    honra gran, ab molta gloria,
    128    de Jhesus rebereu vos;
    129    car es cert qu’en sa cort santa
    130    tan honrat per ell regnau,
    131    ab honor tan gran y tanta,
    132    que les gents del mon honrau.

    133    Puix ab vostra digna manta
    134    als devots vos abrigau,
    135    de l’infern, qui tan espanta,
    136    vos, beneyt, nos deslliurau.

 

            Oracio

    1      O sant arquebisbe, de grans laors digne!
    2      ver sacerdot, beneyt Honorat,
    3      de noble linatge molt alt e insigne,
    4      y fel servidor, humil y benigne,
    5      del rey eternal per ell estimat!
    6      Puix tan sou amich d’aquell Etern Pare
    7      qui·l mon y la mar y·l cel tot soste,
    8      vullau lo pregar, puix sou nostre frare,
    9      per nostres demerits que no·ns desempare,
    10     mas que·ns illumine hi·ns haja merce
    11     per ço que, venint la mort perillosa,
    12     atenyer pugam la fi gloriosa.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 209.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc