Rialc
Rao 0h.13, 0h.13a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent Jordi 

    1      Entre·ls cavallers insignes
    2      puix que sou tan valeros,
    3      dir vull los grans actes dignes
    4      de vos, Jordi glorios.

    5      Cavaller fos fidelissim
    6      del gran rey de Parais
    7      y servent d’aquell dignissim,
    8      puix de cor tan lo servis,
    9      car en tots los vostres actes
    10     may d’aquell vos oblidas,
    11     servant sempre la fe y pactes
    12     qu’en est mon vos li prestas.

    13     Actes fes molt gloriosos
    14     y tan grans que no·s pot dir,
    15     ymitant als virtuosos
    16     qui desigen Deu servir;
    17     y fes tals cavalleries
    18     que james foreu sobrat,
    19     d’on restau per moltes vies
    20     cavaller molt nomenat.

    21     La divisa que vos feyeu
    22     en les armes y escut
    23     fon la creu en que vos creyeu,
    24     ab la qual may fos vençut;
    25     y axi·ls inimichs visibles
    26     foren tots sobrats per vos,
    27     y molt mes los invisibles,
    28     ab senyal tan glorios.

    29     Acte fes de maravella
    30     y a Jhesus molt gran servey
    31     deffensant una donzella,
    32     filla d’un insigne rey,
    33     quant per vos fon delliurada
    34     de hun drach molt fer, cruel,
    35     qui tenia subjugada
    36     cascun jorn la gent infel.

    37     Aquell rey, vent ya delliure
    38     a sa filla de la mort,
    39     la qual vos fereu reviure
    40     deffensant la del drach fort,
    41     per que vos, humil, rebesseu
    42     premi gran de cavaller
    43     suplicava us que prenguesseu
    44     a sa filla per muller.

    45     Vos, benigne, responguereu
    46     al gran rey discretament
    47     dient que per pus no y ereu
    48     sino per salvar la gent;
    49     y que, si aquell volia
    50     creure en lo fill de Deu,
    51     pus lo drach no li nouria
    52     ni a tot lo poble seu.

    53     Vent lo rey lo gran misteri
    54     que obras tan excellent,
    55     ell y tot lo seu imperi
    56     tots cregueren fermament
    57     en Jhesus, salvador nostre,
    58     dexant la ley dels pagans,
    59     fent se tots per medi vostre
    60     fidelissims christians.

    61     Tots los pobles instruhieu,
    62     reformant llur viure trist
    63     per lo zel que vos tenieu
    64     de la fe de Jhesu Christ;
    65     y, per quant vos desigaveu
    66     la salvacio d’aquells,
    67     cascun jorn los informaveu
    68     donant los perfets consells.

    69     Dacia, vent cascun dia
    70     que pel mon universal
    71     vostra fama s’estenia
    72     per ser vos cavaller tal,
    73     treballa per fer vos pendre
    74     y portar davant aquell,
    75     desigant ab vos contendre
    76     de la fe ab son consell.

    77     Les disputes que passaren
    78     entre vos y·l Dacia
    79     de Jhesus la fe provaren,
    80     d’on aquell vençut resta,
    81     car los deus d’aquell caygueren
    82     tots en terra trocejats,
    83     y axi ell y tots clar veren
    84     que per vos foren sobrats.

    85     Obres fes de maravelles
    86     y miracles excellents,
    87     emprenent justes querelles
    88     contra los infels descrents;
    89     y axi fes vera milicia
    90     deffenent la santa fe,
    91     servant sempre l’amicicia
    92     del Senyor qui·l mon soste.

    93     Ab molt gran malenconia,
    94     Dacia, emperador,
    95     vent que vençre no us podia
    96     ab menaces de terror,
    97     ab turments de molta pena
    98     vostre cors feu turmentar,
    99     fent vos batre fort l’esquena
    100    y lo cors per mig serrar.

    101    Avent vos fet axi batre
    102    per los seus cruels servents,
    103    no us volgue ja pus combatre
    104    de menaces ni turments;
    105    ans, tenint ho a injuria
    106    no poder vos may sobrar,
    107    sens merce, ab molta furia,
    108    mana fer vos escapçar.

    109    Apres de tan gran victoria
    110    la qual vos morint hagues,
    111    qui pot dir aquella gloria
    112    qu’en lo cel vos, sant, rebes
    113    quant lo fill de Deu benigne,
    114    Deu y home verdader,
    115    vos dona lo pris condigne
    116    segons vostre gran valer!

    117    Donchs puix foreu tan insigne
    118    y tan noble cavaller,
    119    deffensau nos del maligne
    120    y del seu maleyt poder.

 

            Oracio

    1      O sant excellent, perfet y dignissim!
    2      Sant Jordi beneyt, humil, glorios!
    3      Martre constant y verge purissim
    4      y fel cavaller, prudent y fortissim,
    5      del gran rey Jhesus, qui ’s tot poderos!
    6      Puix fos en la fe tan ferm e inmoble
    7      y al rey eternal tostemps li fos fel,
    8      suplique us, puix sou tan digne y tan noble,
    9      que vos lo pregueu tots jorns per lo poble
    10     per ço que regnem ab ell en lo cel,
    11     tenint nos tostemps en vostra memoria
    12     perque d’aquest mon hajam la victoria.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 223.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc