Rialc
Rao 0h.10, 0h.10a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la gloriosa senta Magdalena en altra manera ordenades 

    1      Del gran rey Jhesus puix fos tan amada,
    2      vos, gran Magdalena, molt sancta y prudent,
    3      molt digna sou feta de esser loada,
    4      puix entre les santes sou tan preminent.

    5      Mirant vos Jhesus del tot inperfeta
    6      y molt separada de Deu infinit,
    7      tira us en est mon d’aquella sageta
    8      lo qual fer lo cor humil y contrit;
    9      y, apres que per ell axi fos naffrada,
    10     tantost conegues en vos clarament
    11     lo quant vos estaveu d’aquell apartada,
    12     tots jorns offenent lo peccant mortalment.

    13     Hoyda la sua paraula divina,
    14     de ffet promptament aquella seguis,
    15     y axi desigas la gran medicina
    16     del subiran metge de l’alt Parais,
    17     la qual per aquell vos fon atorgada
    18     axi com volieu y molt prestament,
    19     y aço quant ploras la vostra errada
    20     y foreu ja feta humil penitent.

    21     Y axius acostas, ab gran confiança
    22     corrent a la font de gran caritat,
    23     havent en aquella molt ferma sperança
    24     que ella tendria de vos pietat;
    25     de hon lo Senyor, hayent ja mirada
    26     la gran dolor vostra y fe tan ardent,
    27     mirant vos que staveu axi tribulada,
    28     volgue us consolar parlant dolçament.

    29     Qui pot dir lo que vos, sancta, gustaveu
    30     estant sobre·ls peus del gran Redemptor
    31     quant vos, ab les lagrimes, aquells li lavaveu,
    32     de vostres peccats tenint gran dolor,
    33     y ab vostres cabells, puix fon exugada
    34     la carn sua sancta y tant excellent
    35     tantost fos ab ell en pau refermada,
    36     untant li vos, sancta, lo cap ab l’enguent!

    37     Lo gran farizeu per vos murmurava
    38     del verb divinal, ver Deu incarnat,
    39     quant veu que aquell de vos comportava
    40     que vos li tocasseu lo seu cors sagrat;
    41     de hon la virtut del verb increada,
    42     volent corregir lo seu pensament,
    43     tantost li mostra que feu gran errada,
    44     y axi us deffensa d’aquell altament.

    45     Al gran rey Jhesus fos molt agradable,
    46     y aço quant vos veu tan greument plorar,
    47     y axi foreu feta per ell comendable
    48     mirant que us volieu del tot esmenar;
    49     de hon vostra erra vos fon perdonada,
    50     ensemps ab la culpa, per ell largament,
    51     y axi los seus peus, en terra prostrada,
    52     ab gran reverencia besas humilment.

    53     Puix fos per Jhesus axi convertida,
    54     james vos pogues d’aquell apartar,
    55     ans fos per amor ab ell tan unida
    56     que·l mon variable volgues menysprear.
    57     Estaveu ab ell axi transformada
    58     que may de les pompes tingues pensament,
    59     en tant que d’aquell lo veure us lunyada
    60     vos era gran pena y molt gran turment.

    61     Vos, santa, servis la ’xcelsa reyna
    62     y al seu fill beneyt Jhesus, rey del cel,
    63     seguint de aquells la vera doctrina
    64     per esser d’aquells dexebla molt fel.
    65     Serventa tan gran d’aquells sou estada
    66     que·s pot adverar y dir verament
    67     que sou una sancta la mes senyalada
    68     de totes les sanctes del nou Testament.

    69     Perfeta y molt sancta y contemplativa
    70     vos feu en lo mon lo ver Creador,
    71     lavant vos ab l’aygua d’aquella font viva
    72     que lava dels vicis a tot peccador;
    73     y, puix que per ell del tot fos lavada,
    74     tan gran fon y tal aquell lavament
    75     que us feu en s’amor estar inflamada,
    76     en tant que l’amaveu de cor verament.

    77     Quant ves qu’en la creu Jhesus se moria,
    78     tals foren y tantes les vostres dolors
    79     que sols la Senyora a vos precehia
    80     y·l seu beneyt fill, Jhesus glorios.
    81     La vera creu sancta tingues abraçada
    82     ahont lo Senyor penava greument,
    83     en tant que ab ell estaveu clavada
    84     plorant mes que·ls altres sa mort agrament.

    85     Jhesus essent mort en tots los tres dies,
    86     james no cessaren los vostres grans plors:
    87     pregaveu vos, sancta, les altres Maries
    88     que totes anassen untar lo seu cors;
    89     y, quant ab aquelles fos vos arribada
    90     al digne portal del seu moniment,
    91     la vostra dolor fon mes augmentada
    92     quant vos del sepulcre lo vereu absent.

    93     Jhesus be us mostra amor de ver pare
    94     mostrant se a vos lo jorn que·l cercas:
    95     a vos aparech apres de sa mare
    96     com hun ortola, per que us alegras;
    97     e puix que dexebla li fos afectada
    98     y vos en cercar lo fos tant indulgent,
    99     volgue de tal gracia que fosseu dotada,
    100    puix vos lo amaveu d’amor transendent.

    101    Molt trista estaveu aquell beneyt dia
    102    que vereu Jhesus com hun ortola;
    103    mas, ell nomenant vos lo nom de Maria,
    104    lo vostre sperit granment s’alegra,
    105    per quant vos sentis la veu d’ell sagrada,
    106    la qual conegues, parlant dolçament,
    107    y axi als seus peus, hon foreu sanada
    108    tantost vos lanças tenint lo present.

    109    Apres d’aver vist vos, sancta molt digna,
    110    al gran Redemptor, per vos tan amat,
    111    qui pot dir lo goig que vos, tan benigna,
    112    sentis quant lo ves de mort suscitat!
    113    Y puix que per ell fos vos tan curada
    114    y tant vos dolgues lo seu gran turment,
    115    volgue que primer per vos fos portada
    116    aquesta gran nova a tota la gent.

    117    Dels vers penidents sou feta princessa,
    118    tant fort avorris los vostres peccats:
    119    volgue us donar nom de gran postolessa
    120    aquell qui us havia los crims perdonats;
    121    y, puix de tal nom fos vos heretada,
    122    la fe de aquell pricas altament,
    123    y axi doctoressa sou vos nomenada
    124    y dels penidents espill excellent.

    125    Quant fos arribada al port de Macella
    126    pricant de Jhesus lo nom y la ley,
    127    de ffet convertis, per gran maravella,
    128    lo poble que y era, ensemps ab lo rey;
    129    y, puix que la fe per vos fou pricada,
    130    lo rey feu tantost hun tal manament
    131    que fos per tostemps aquella servada
    132    en tot lo seu regne per tots fermament.

    133    Qui pot dir quant gran es vostra corona
    134    per vostres grans merits, treballs y affanys
    135    los quals comporta la vostra persona
    136    en l’aspre desert, per temps de trent’anys,
    137    hon vos, gloriosa, restas despullada
    138    del vostre molt digne y sant vestiment,
    139    dels vostres cabells restant abrigada,
    140    los quals vos cobrien lo cors reverent!

    141    O! vostre menjar, del cel, cascun dia
    142    per angels beneyts vos era portat,
    143    lo qual per los angels a vos vos venia
    144    lo vostre car mestre, per vos tan amat,
    145    lo qual vos tenia al cel preparada
    146    la vostra corona de or excellent
    147    y una molt alta y digne posada
    148    de molta valor a vos condecent.

    149    Los angels de Deu del cel devallaven,
    150    los quals circuhien a vos tota ’ntorn:
    151    lo vostre sant cors en l’ayre pujaven,
    152    loant set vegades a Deu cascun jorn;
    153    y axi començaveu sentir de la gloria
    154    la qual Jhesus dona, ab gran compliment,
    155    aquells qui del mon obtenen victoria
    156    y l’amen de cor, servint lo felment.

    157    Savent vos la ora de vostra mort digna
    158    y en ella volent vos molt ben preparar,
    159    per mans de hun bisbe, vos, santa benigna,
    160    abans de morir volgues combregar;
    161    y, essent venguda aquella jornada
    162    del vostre molt digne y sant passament,
    163    als cels fos per angels a Deu presentada,
    164    hon vos regnareu perpetualment

    165    Y puix en lo cel regnau exalçada
    166    molt prop de Jhesus, ab pau estament,
    167    suplich vos, beneyta, siau advocada
    168    d’aquell qui us vol esser devot y servent.

 

            Oracio

    1      Santa molt digna, humil Magdalena,
    2      espill y exemple del nostre sant viure,
    3      de obres perfetes, de grans virtuts plena,
    4      ab que vostra vida haveu fet esmena,
    5      de culpa y pena restant molt delliure!
    6      Puix vos tant amaveu Jhesus, tant amable,
    7      y ab lagrimes foreu a ell convertida,
    8      feu, donchs, que·ls delictes y vida culpable
    9      plorem, fent esmena a Deu agradable,
    10     amant y servint lo en esta breu vida
    11     per ço que, amant lo ab fe y confiança,
    12     pugam tots atenyer dels crims perdonança.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 246.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc