Rialc
Rao 0e.8

            Canzoni e sparse d’amore


    1      James degu ama lo que no veu;
    2      mes lo que veu presenta a l’entendre,
    3      e entenent, traballe a compendre
    4      e satisfer al grat e valer seu;
    5      mes jo ’n un punt, oynt vostre parlar
    6      sens veura res, vos fiu de mi senyora,
    7      ab fermetat que des d’aquella ora
    8      fiu de mi juy o morir o amar.

    9      Sercant remey a una tan gran pena
    10     per sol hoyr, no sabent declarar
    11     ab quin poder haveu pogut lligar
    12     ma voluntat en tan aspra cadena,
    13     me fonch dit sert esser sola virtut
    14     qui us favoreix e us te acompanyada,
    15     d’on se segui, vent vos sobra l’estrada,
    16     bellesa·m pres ma vida hi salut.

    17     Apres que vist hagui tanta bellesa,
    18     me esforsi en dir li mon voler;
    19     la qual respos, ab molt disert saber,
    20     no donar lloch a deguna promesa
    21     que·m covidas a complida sperança,
    22     dient m’ab ver era molt apartada
    23     de Venus hi de la sua maynada:
    24     e de tals fets perdes tota fiança.

    25     «Bella sens par», li digui pres hun moment,
    26     «no vull de vos sino ma voluntat
    27     pendre vullau, ab tota veritat,
    28     sens fer perjuy a Deu omnipotent».
    29     Contenta fos de tan justa demanda,
    30     e yo content de la sua offerta
    31     d’esser amat d’ella ser cosa serta
    32     e consentir yo sia ’n sa comanda.

    33     Experiment discret e molt loable
    34     ha fet, e gran, de ma voluntat ferma
    35     mes no·m desplau pus en ella·s refferma
    36     lo seu voler e virtut inextimable;
    37     recordant vos no tengau deffiança
    38     en lo promes, qui es cosa deguda,
    39     e suplich vos de pietat moguda
    40     complir vullau mon desig sens tandança.

    41     Ley sou d’amor, que teniu la balança,
    42     amant a çell segons que es amable.
    43     Feyt juy primer si es cosa durable,
    44     temprant amor segons que vol temprança.

 

 

 

Ed. Sadurní Martí, Rialc 2000.

Ms.: S1.

 

Incipitario delle canzoni e sparse d’amore del ms. S1
Indice degli autori

Rialc