Rialc
Rao 0c.2

            Corpus dels Cavallers de València    1      Lenga no deu jamays devotaments
    2      cessar ab xants spandir tes honors,
    3      Rey sacerdots e Senyor dels senyors,
    4      reynants al cel ab lo Payr’egualments
    5      eres trop mays, en tal festivitat
    6      que·s fay al mon vuey pel tieu Cors sagrat.

    7      A tes lausors s’ajusten grandaments
    8      fes, gauig, solas, caritats, pats, amors,
    9      e fujan lonch erguylls, oys e rancors,
    10     e trestots homs t’ador trop humilments,
    11     car per tal jorn es transubstanciat
    12     en carn lo pa e·l vi en sanc mudat.

    13     Instituits fo aycest sagrament
    14     del tieu sant Cors e del Sanc, en socors
    15     e preu del mon per Tu, qui, les dolors
    16     de tan greu mort, pacio dels turments,
    17     saben, te fist menjar als cenants dat
    18     en pa e vi per granda caritat.

    19     Dels angels Pas vigoros e plasents,
    20     menjar te fist dous als teus servidors,
    21     per singulars solas, perque, tresors,
    22     del partiment tieu no·l[s] laix[e]s dolors,
    23     si que vesem per ta gran humiltat
    24     a Tu, Senyor, per tos servents menjat.

    25     Tu, verays Deus es hom perfetaments,
    26     dins est pauquet Pa trestotes sabors
    27     e tots deliegs transcendent e vigors
    28     es contenguts, lo Qual, jassi’ab dents
    29     per tots vejam premut e mastegat,
    30     no ’s pecejats ne per integritat.

    31     Est Pas segrat remou tots mordiments
    32     de fam e set als fizels menjadors,
    33     los quals exempts de mort e de langors
    34     rend, preservan de tots corompiments,
    35     car Tu dins ells stas per ta bondat
    36     ez ill en Tu e ta divinitat.

    37     Nuls sagraments fo n’es tan excellents
    38     con es aquests, al Qual tota dousors
    39     speritals es e summa valors,
    40     d’on la virtut prendon auts creximents,
    41     car destruyts les rasits de pecat
    42     e l’ome ret als cels deificat.

    43     Sens ne saubers, lenga ne ’nteniments
    44     pot recomptar les inmenses lausors
    45     d’est Sagrament, lo qual Tu, vers actors,
    46     constituist perque fos salvaments
    47     a tots, e, lay ond es seguratat,
    48     sien ab Tu per tostemps ajustat.

    49     Jhesus, ver Deus, salut dels penedents,
    50     pels quals ton cors liurist crucificat,
    51     denhs nos tenir en pats e sanitat
    52     l’auts cardenals En Jacmes, descendents
    53     de pures fonts de reyal dignitat,
    54     c’apur mos vers sa benignitat.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 99.

 

Incipitario del Corpus dels Cavallers de València
Indice degli autori

Rialc