Rialc
Rao 0bis.

            Teatro

       Misteri gironí de la Resurrecció (frammento)

1.

Centurio

    1      Bons cavallers, tots prestament
    2      proseguiam lo manament
    3      de Pons Pilat lo president
    4      guardassem nos saviament
    5      lo moniment hon han posat
    6      aquell Jesus crucificat.
    7      Si be·l guardau, bons cavallers,
    8      bona part haureu dels diners;
    9      dons gordem non be de dormir,
    10     que Jesus no puga fogir.
    11     Germans, qu’es stat asso?
    12     Mig mort so, no se un so.
    13     Be us dic en lo que havem vist,
    14     ressussitat es Jesu Crist.
    15     Tots plegats anem ho dir
    16     als qui en creu l’an fet morir.
    17     E prec vos la por vos pas:
    18     seguits me tots, veniu detras.

 

2.

Lo Miguel a l’Infern

    19     Obrits, obrits tot prestament
    20     de part de Deu omnipotent,
    21     que a presa mort e passio
    22     per trer son poble de preso.
    23     Veus assi are ’ntrara
    24     Jesus, qui al mon format ha,
    25     e Adam de assi traura
    26     e tots los qui a ell plaura.

Respon a Lucifer

    27     Jo son aquel angel Miguel
    28     qui·t lansi, de manament seu,
    29     de Paradis celestial
    30     dins en aqueix loch infernal
    31     perque susare, de present,
    32     intrera·l rey omnipotent.
    33     De mi seras pres e ligat
    34     e Adam sera desliurat.

 

 

 

Ed. Pep Vila, «Un fragment d’un misteri gironí de la Resurrecció del segle XV», Revista de Girona, 168, 1995, pp. 52-57.

 

Teatro
Incipitario degli anonimi aggiunti

Indice degli autori

Rialc