Rialc
Rao 0.9

            Poesie anonime


    1      Alta de pretz, flor de mesura,
    2      la plus excellent criatura
    3      que hanc nasques,
    4      haujats me, si us platz e no us pes,
    5      so que vulh dir;
    6      car yeu no pusch pas soff[e]rir
    7      la gran ardor
    8      qu’eu sostench per vostr’amor
    9      lonch ha de temps,
    10     car lo cor e·l cors tot ensemps
    11     me faytz languir;
    12     tant es l’afan e·l gran martir
    13     qu’yeu per vos pas
    14     e d’el so mot canssat e las;
    15     mas veramen
    16     (protestant que si fallimen
    17     dich contra vos,
    18     deman vos venia e perdos)
    19     m’ajats merce
    20     e que vullatz pendre lo be
    21     e·l mal jaquir,
    22     e que no us placia sentir
    23     mos falliments,
    24     mas que simpla e pasciens
    25     siats vas me,
    26     en quy eu hay tota ma fe
    27     e m’esperança;
    28     are us dire, donchs, ses tardança
    29     tot mon coratge.
    30     Gentil senyora de gradatge,
    31     de cert sabiats
    32     que·ll primer jorn qu’yeu fuy statz
    33     en celh loguar
    34     on pogui vostra cors mirar
    35     belh ez azaut,
    36     ffuy ayci de vostr’amor chaut
    37     ez inflamatz,
    38     quel meu cor vos m’avetz portats,
    39     qu’anch puys nol vi,
    40     ans s’es partit axi de mi
    41     per vos servir,
    42     qu’anch despuys no volch far ne dir
    43     res qu’yeu mandes,
    44     on me tengui per sobrepres,
    45     si Deus m’ajut,
    46     tro que de cert hagui saubut
    47     la veritat,
    48     que·s fon en asaut loch pausat
    49     e de bon linatge,
    50     d’on no pot haver nulh dampnatge,
    51     mas gran honor,
    52     si qu’yeu cuydave ’ver [mon] cor
    53     dins me,
    54     e quant lo volgui, no·l trobe,
    55     ans m’ach jaquit,
    56     axi com dessus vos ay dit.
    57     Senyora cara,
    58     remirant vostra plasen cara
    59     no·s membra d’als,
    60     axi com celh qui no us es fals
    61     mas trop leyal;
    62     donchs be’m par rayso cominal
    63     pus etz lo cor,
    64     que lo meu cors per negun for
    65     d’altri no sia,
    66     ans vegats vos la senyoria
    67     si a vos plau,
    68     e que·n fassats com d’un sclau
    69     car yeu lo us do,
    70     per far ne del tot abando
    71     vostre voler,
    72     car no hay als de que plaser
    73     vos puxa far,
    74     ni mellor present no us pusch dar
    75     que·l meu cor es,
    76     qu’atrestal fera si u hagues,
    77     per Sant Johan;
    78     d’on vos suplich e vos deman,
    79     honor de Deu,
    80     que pus que·l cor e lo cors meus
    81     vos hay donat,
    82     que vos atressi de bon grat
    83     me vullats dar
    84     lo vostre cors, mas retardar
    85     no me vulhats;
    86     pero si us plau, que u fassatz
    87     ab tal enten:
    88     que ab nulh autr’ome viven
    89     no l’haguessets a partir,
    90     car mes amaria morir
    91     que si·m penssave
    92     que ’n altre lo cor vos anava
    93     sino en mi,
    94     qui us serviray tro a ma fi
    95     devotamen,
    96     car als meus hulls pus resplanden
    97     sots que la luna,
    98     ez yeu al mon no·n say neguna
    99     tan desigada,
    100    la qual yo he lonch temps amada
    101    sus tota res,
    102    que contra vos ab nulh arnes
    103    no·m pux deffendre,
    104    ans me podets ligar e pendre
    105    a vostre vol,
    106    que no·m veureu trebalhar sol
    107    de nulha res,
    108    que·l vostra gentil cors cortes
    109    me vulha far,
    110    tant suy desigos de ganyar
    111    vostr’amistança.
    112    Certes, si yeu fos rey de Ffrança
    113    ges no m’albir
    114    quez altr’om posques [m’] abelhir
    115    sino vos,
    116    en qui hay me devocios
    117    tota pausada;
    118    d’on vos supplich tota vegada,
    119    si com Dret manda,
    120    que d’aquesta alta demanda
    121    que us fas encara,
    122    me vulhatz far resposta clara,
    123    mas sia tal
    124    que nulha fortuna ni mal
    125    no·m desabrich
    126    del joy; on pens que seray rich
    127    en cest jorn d’uy,
    128    car no n’havets blasme ne bruy
    129    si a Deu platz
    130    ez aurets me del tot levatz
    131    lo greu martir,
    132    que mantes vets planch e sospir
    133    per vostr’amor;
    134    donchs, alta Senyora d’onor,
    135    per vostra fe,
    136    hajats pietat e merce
    137    en aquest’ora
    138    del vostr’aymant qu’a vos adora,
    139    car obs li ha,
    140    e pus mandatz ço que us playra,
    141    cor de presen
    142    sera fet vostre mandamen
    143    lieu e prest.
            Ffinit.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 182. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 24 pasciens ms.] paciens ed. — 26 quy ms.] qui ed. — 27 me esperança ed.] mesperança ms. — 31 sabiats ms.] sapiats ed. —52 cuidave’ ver] cuydave ver ed. — 60 celh ms] ulh ed. — 65 d’altri ms.] d’altre ed. — 66 vegats ms.] vejats ed. — 73 puxa ms.] pusca ed. — 74 ni mellor ms.] no mellor ed. — 98 yeu ms.] yau ed. || Afegits a l’aparat de l’ed. Bohigas: 13 qu’eu ed.] quj eu ms. — 36 de ed.] da ms. — 37 inflamatz ed.] inflamat ms. — 38 m’avetz ed.] navetz ms. — 59 no·s ed.] nols ms. — 89 l’haguessets ed.] haguessets ms. || N.B.: Hi ha un error a la nota al v. 38 («Ms.: vostre. El sentit i la mesura del vers exigeixen el possessiu meu»): el ms. ja diu meu i no vostre.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc