Rialc
Rao 0.85

            Teatro

            Lo fet de la Sibil·la

Assi comensa lo fet de la Sibilla e de l’Anperador Sesar en las matinas de Nadal.

Diu l’emperador

    1      Misatges, prech vos que aneu
    2      en aquell loch hon trobareu
    3      una donzella de valor:
    4      amenau le m’ab gran honor.

Dien los misatges

    5      Nobla donzella, Deu vos sal
    6      e pregam Deu que us gart de mal!
    7      Assi·ns tramet l’emperador
    8      nostron mestra e senyor.
    9      Diu que aneu ab ell parlar,
    10     e no us vullau gayre trigar.

Diu la Sibilla

    11     Misatges de gran honor,
    12     digau a l’emperador
    13     que lo meu Deu vull adorar
    14     e apres ab ell hire parlar.

Diu l’emperador

    15     Donzella de gran valor,
    16     jo son Sesar l’emperador
    17     qui de tot lo mon son senyor.
    18     E feta venir assi tota ma gent
    19     que ofaresquen aur ho argent:
    20     tu qui es de casa rayal
    21     adora lo meu deu, si a tu plau.

Diu la Sibilla

    22     Mestra senyor enperador,
    23     ja tinch marit e sanyor,
    24     lo qual es bo e just
    25     e aquex es un tros de fust.
    26     Mes si·m vols un poch scoltar e oir,
    27     dir t’e lo juy qui no·t pot falir.

Diu l’emperador

    28     Donzella, pensau en ben dir e parlar,
    29     car a mi plau ben scoltar.
    30     Empro en cas de nacessitat
    31     vos respondre segons l’enterrogat.

Ara la Sibilla comen[ça] “Lo Jor[n] del Judicii”

[Sibilla]

    32     Al jorn del judicii
    33     parra qui haura fayt servicii.

Diu l’emperador

    34     Donzella de gran valor,
    35     de servicii no·m fasses pahor,
    36     car jo son emperador anomenat
    37     qui pusch donar regnes, ducats e comptats.

Diu la Sibilla

    38     Un rey vindra perpetual
    39     de cel qui jemay no fon vist aytal.
    40     En carn vindra sertanament
    41     per far del segle jutyament.

L’emperador
Com se canta “Al Jorn del Judici resposta” que fa l’emperador a cascuna cobla, ut sequitur. Diu Sibilla: “Un rey vindra...”

Respon l’emperador

    42     Sibilla, digues me veritat,
    43     aquex rey si sera coronat,
    44     car segons diu lo poble meu
    45     a mi deu fer gran honor aquex Deu.

Diu la Sibilla

    46     Ans del Judici tot anant
    47     parra un signa molt gran:
    48     la terra gitara sudor
    49     e stremir se a de gran pahor.

Respon l’emperador

    50     Digues, malvade e cruel,
    51     e anamiga del meu deu:
    52     aquex senyal, d’on axira?
    53     qui tanta tristor donara?

Diu la Sibilla

    54     Apres s’estremira molt fort
    55     e fera semblant de greu conort,
    56     e mostrara ab critz he amb trons
    57     les infernals confusions.

Respon l’emperador

    58     Ho Sibilla! com est aytal?
    59     e quin parlar es aquex ten mal?
    60     Vine assi, lexa axo star,
    61     e d’aquexa mala opinio te vulles mudar.

Diu la Sibilla

    62     Terratremol ten gran sera
    63     que los puygs e los plans enderroquara.
    64     Null hom en peus no romendra
    65     quant la terra s’estramira.

Respon l’emperador

    66     Dons pus lo mon se a enderoquar,
    67     a mi no m’ich cal pus aturar,
    68     e torna a mayor senyor
    69     que a mi Sesar emperador.

Se a en dor.. a... que diu Sibilla

    70     Un corn molt trist cornara
    71     que los morts e los vius despertaran,
    72     la luna e lo sol s’escuriran
    73     e nula stela no y luira.

Respon l’emperador

    74     Ho trist de mi! E que·m fare?
    75     De tant de mal que yo fet he,
    76     e dels ignosens que e morts,
    77     a Deu quin compta·n donare de mos torts?

Diu la Sibilla

    78     Foch dexendra del cel ardent
    79     e sofra qui es molt pudent.
    80     Cel, terra e mar, tot pendra
    81     e lo foch tot quant es delira.

Emperador

    82     Cone[c], donchs, que yo morre
    83     e l’imperi totalment perdre,
    84     car seran grans semblants tristos
    85     e cruells e abhominables plos.

Sibilla

    86     Cascun cos sa anima cobrara.
    87     Qui sera bo o mal lavors parra:
    88     los bons se n’iran ab Deu lassus
    89     e los mals en infern lajus.

Emperador

    90     Donchs cascun compte retra
    91     del mal o be que fet aura,
    92     e donques, que sera de mi
    93     qui tant de mal e fet, mesqui?

Sibilla

    94     Lavors no aura hom talent
    95     de riquesas d’aur ni d’argent.
    96     De res no aura hom desig
    97     sino tant solament de morir.

[Emperador]

    98     O donzella!, be m’as parlat,
    99     e del Juy de Deu prophetitzat,
    100    perque·t dich que susare me n’ire
    101    per lo que de tu entes yo he.

Sibilla

    102    De morir sera tot lur talent,
    103    lavors lo cruxiran les dents.
    104    No sera nagun qui no·s plor:
    105    tot lo mon sera en gran tristor.

Emperador

    106    O poble!, e com no pensau
    107    en lo gran Juy que esperau?
    108    Donchs provehiu en lo meu avenir
    109    car d’esso nagu no·s pot abscondir.

Sibilla

    110    Los puygs e los plans seran agals
    111    aqui seran los bons e los mals,
    112    reys, duchs, comptas e barons
    113    qui de lurs fayts retran raysons.

Emperador

    114    O donzella, vullas me scoltar,
    115    quin compta pore jo a Deu donar
    116    qui mai li fiu honor ni oracions
    117    sino malesas e traÿsions?

Sibilla

    118    Anch no feu hom res tant sacret
    119    ni ho dix ni s’o penset
    120    que aqui no sia tot clar,
    121    nagu no y pora res selar.

Emperador

    122    Donzella, si lo teu Deu me vol scoltar,
    123    ab ell m’ire a amistansar,
    124    e pusca no sapia de devinar
    125    tots los meus mals sabre ben nagar.

Sibilla

    126    Ladonchs no aura hom talent...

Emperador

    127    Si lo teu Deu ten mal sera
    128    que la gent matar volra,
    129    com ell vindra, jo me n’hire,
    130    que ya no lo ych sperare.

Sibilla

    131    De mori sera tot lur talent...

Emperador

    132    Donzella, de tu tinch mal grat
    133    per lo teu parlar qui m’a desberatat,
    134    qui deyas que es Deu de tanta amor
    135    e are dius de grans plos e tristor.

Sibilla

    136    Los infants qui nats no seran...

Emperador

    137    Si Ell se vol combatre ab los ignosens
    138    que faria de mi entre les altres gents?
    139    Perque no ych vull pus aturar
    140    que en altres parts m’anire deportar.

Sibilla

    141    E crideran tot altament...

Emperador

    142    Donzella, segons as parlat,
    143    de tothom volra aver rescat,
    144    e crech yo tot sertament
    145    que mal mercat n’eura la gent.

Sibilla

    146    Cascun cos se anima cobrara...

Emperador

    147    Segons lo que as dit desus
    148    lenaara los mals en infern leius,
    149    no fara a mi que jo fugire
    150    e vanir devant Ell be me·n gordare.

Sibilla

    151    Ay, senyor, qui lo mon formist...

Emperador

    152    Ve te·n de ma terra, malvade, tost e breu,
    153    falsa e anemiga del meu deu,
    154    car si yo·t pusch atenyer ni aconsaguir
    155    a mala mort te fare morir.

 

 

 

Ed. Francesc Massip, Rialc 2000; in corso di pubblicazione in «ENC».

Ms. Biblioteca de Catalunya, 1494, cc. 21v-26r, procedent de St. Bartomeu de Grau. || 15 Donzella repetit. — 43 coronat superposat a una paraula més llarga ratllada. — 126 Vers ratllat que diu De morir sera tot lur talent. El vers Ladonchs... és l’inici de l’estrofa ja copiada (vv. 94-97). — 131 Inici de l’estrofa ja copiada (vv. 102-105). — 136 Es tracta de l’inici de l’estrofa del Cant de la Sibil·la, que en versions coetànies diu Los infants qui nats no seran / dins en lo ventre ploraran, / e cridaran tot altament: / «Senyor, ver Déus omnipotent!». — 141 Correspon al tercer vers de la cobla anotada al v. 136. — 146 Repetició de l’incipit de la cobla vv. 86-89. — 151 Incipit d’una estrofa del Cant de la Sibil·la que no trobem en versions catalanes coetànies, però sí en occitanes anteriors, bé que amb variants: Aquel Senher que nos formet / e que de la Verge nasquet, / nos garde de pecat mortals / e de penas perpetuals.

 

Teatro
Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc