Rialc
Rao 0.83

            Teatro

            Per fer la Nativitat de Nostre Senyor

Jusep

    1      Maria, dona, Deu vos sal!

Maria

    2      Senyor, a vos guart Deu de mal.

Jusep

    3      Maria, dona, no me n’alt,
    4      car yo veg vostra fas minvar
    5      e vostre ventra engruyar.
    6      A us fet null hom ultra raho?

Maria

    7      La vostra marce, senyor, no!
    8      Ans ma servexen de bon grat
    9      hi fan ha tota ma voluntat:
    10     que ells me adoren per un igual.
    11     Merse a Deu, jo no·m sent mal.

Jusep

    12     Ay mi laset! E que·m fare?
    13     Ay mi laset! Hi aont hire?
    14     Car james a ella no m’acosti,
    15     ni carn nua no li toqui:
    16     Pus sa carn no li toqui
    17     ver aga, no la quoronpi.
    18     Pus lo quos no li e quoronput,
    19     per mi, dons, no aura consabut.
    20     Laxar la n’e, donques, yo
    21     pus l’altre quonsel no m’es bo.

L’Angel

    22     Jusep, torna te n’hala
    23     car la Verge infantara.
    24     Las profesias que tant lagist
    25     hara vag mal las antuvist.
    26     La terra erma dara pa
    27     que harada no y toquara:
    28     la Verge sera
    29     daronquias al temple Salamo
    30     dins lo temple dara fruyt
    31     vaent lo plo
    32     pla Deu tras tuyt
    33     verge as anpragarsa
    34     apres mlo part verge sara.

Diabbla

    35     Jusep! Jusep! hi que sara?
    36     Hatura t’un poch, no vagas la
    37     unt haquel t’a ’quonsellat.
    38     Creu me·n, si no bo saras horat
    39     car qui primer ta dira
    40     badoch!, ell sera.
    41     E prin ne tun hacort:
    42     No vages la!

Jusep

    43     Verge, molt vos vull pragar
    44     que vos ma dagau perdonar.

Maria

    45     Jo us perdo de grat
    46     a tota vostra voluntat.
    47     Mas yo no he mes a dir
    48     car tan prest yo vull parir.

Jusep

    49     Ho! Deu na sia loat
    50     d’aquest infant que m’a dat!

            COBLA

    51     Vuy demati
    52     no·m pensava fos axi
    53     que dagues vanir a mi
    54     Rey tan honrat,
    55     qui tot lo mon na sara salvat.

L’Angel

    56     Jo us vinch d’anunciar, pastos,
    57     que an Ballem vullau anar,
    58     he trobareu un rey potent
    59     fill de Deu es verament,
    60     qui tot lo mon vol salvar.
    61     Hanau lo, donchs, hadorar.

Los pastos

    62     Companyons sens tardar
    63     anem lo n’adorar.

            COBLA I

    64     Companyons, havau hoit
    65     so que l’angel nos ha dit
    66     que lo fill [de] Deu es nat?
    67     hi a·ns parlat molt clar:
    68     Hanem lo·n, doncs, adorar.

            COBLA II

    69     Yo comens de partir.
    70     Prec vos que em degueu seguir,
    71     que tots hi devam hanar
    72     per l’infant hadorar.

            COBLA III

    73     Yo vull esser lo primer
    74     e no pas lo darrer,
    75     que los peus li vull basar
    76     pus el nos vench per salvar.

 

 

 

Ed. Francesc Massip, Rialc 2000; in corso di pubblicazione in «ENC», a partir de la transcripcio feta per Francesc Carreras Candi, BRABLB, 10, 1921-1922, pp. 211-212; procedent d’un ms. devocional (ss. XV-XVI) pertanyent a la biblioteca privada de la familia Borrell de Sulterra (Guilleries, Giromna). || 29-34 Versos inintel·ligibles en la transcripció de Carreras Candi. — 66-67 En la transcripció de Carreras aquests versos son disposats en ordre invers. Restituim l’ordre que correspon a la cauda de la cobla d’acord amb el refrany.

 

Teatro
Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc