Rialc
Rao 0.74

            Poesie anonime


            Has videas laudes
            de sacra Virgine gaudes
            et venerando piam
            estudeas laudare Mariam.


    1      Lirs virginals, mayres de Deu e filla,
    2      ffilla del Fill quiz en vos s’afilla,
    3      afilla tots e de gaug avilla,
    4      avilla cells qui ’n ves lausar s’avilla.
    5      Llausen ves, donchs, l’angelical natura
    6      e l’umanals, si be, Verges mot santa,
    7      no·s pot may dir la fi de lausor tanta
    8      com en vos es per lengua ni scriptura.

    9      Veixell sagrat d’on pres carn e figura,
    10     figura d’om le Deus qui us figura,
    11     ffigura·l cors ez aysi l’apura,
    12     apura·l tant que us fech de peccats pura.
    13     Si co·l soleylls le clos veyre trespasa
    14     e ges no·l romp ney dexa colp ne·l maca,
    15     aysi fonch nats, Verges, sens nulla taca,
    16     cel vostre cors qui tot lo mon abrasa.

    17     Gaug dels fisels, qui·ls enemichs enlassa,
    18     enlassa fort lo Sathan qui us lassa,
    19     enlass’Adam perque·l mandat passa,
    20     passa de Dieu, d’on nos fech mortal passa.
    21     Mas per los prechs de vos, fayts ab gran pressa,
    22     al vostre fill precios e benigne,
    23     som tuyt remutz de les mans del Maligne,
    24     ab lo seu sanch, per vostr’amor expressa.

    25     Cuns theologals verayament confessa,
    26     confessa huy e totstemps confessa,
    27     confessa tuyt ma lengua y no cessa,
    28     cessa de dir de vos nez enquer cessa
    29     que sola fos d’original munda,
    30     Verges, per ço car fos mentalment presa
    31     a puritat sots Dieu major entesa,
    32     segons pus larch sents Anselme en ço·s funda.

    33     Squinçar pot son llibell qui redunda,
    34     redunda ’n fer paranys e redunda,
    35     redunda ’n mal, pus Deus nos abunda,
    36     abunda ’n be per vos, on merç’abunda,
    37     perque sendiers de paradis santisme
    38     li peccador, qui son fora de senda,
    39     ans que del cors cascus l’esp[e]rit renda,
    40     ffayts que sos mals confes sens luyll sofisme.

    41     Lutz transcendents e talem de l’Altisme,
    42     en la corts grans celestial s’atenda;
    43     apres lur fi, suplicatz Dieu que·ls prenda
    44     en lo repos de l’eternal regisme.

    45     Verges, pus qu’estz ports de christianisme,
    46     preyats mays Dieu, qui ffa dels mals esmenda,
    47     que d’Arago le rey N’Anfos s’estenda
    48     pels infels tost e·ls torn al sant babtisme.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics Valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 75.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc