Rialc
Rao 0.56

            Poesie anonime


In die sancti Iohannis evangeliste epistola.
Lectio libri sapientiae.

    1      Esta lico qui legirem
    2      del libre del savi trayrem,
    3      lo dit sant nom recontarem,
    4      de sent Johan vos perlarem.

Qui timet Deum faciet bona.
    5      Hom qui tem Deu ben obrara,
    6      car sent Johan mostrat nos ha,
    7      tot aquest mon desampara,
    8      ab Jhesucrist el s’en ana.

Et qui contiens est iustitiae apprehendet illam.
    9      Gran dreytura ten sent Johan,
    10     estant e ab la verge anant;
    11     Jhesucrist comana a est jusant
    12     sa mayre, en la creu estant.

Et obviabit illi quasi mater honorificata.
    13     A sent Johan Deus li donet
    14     pa de vida qu’el conformet;
    15     secret de cel li amostret,
    16     puys per so el s’e[n a]lunet.

Cibabit illum pane vitae et intellectus.
    17     Sent Johan beg verin mortal
    18     que li dona un princep mal;
    19     Deu l’agorda, no li feu mal,
    20     ayga li det celestial.

Et aqua sapientiae salutaris potabit illum.
    21     Sent Johan fo ab Deu tant fort[z]
    22     que resuscita quatre morz;
    23     druciana li·n feu esforz,
    24     per qu’el resuscita tres morz.

Et firmabitur in illo et non flectetur.
    25     Sent Johan fo a Deu plasent,
    26     malausts resuscita verament,
    27     apredica be molta gent,
    28     de verins feu aur resplandent.

Et continebit illum et non confondetur.
    29     Sent Johan ama Deus ayxi
    30     que entre als apostols l’alegi,
    31     [e] del seu pits li feu coxi
    32     en la cena on s’adormi.

Et exaltabit illum apud proximos suos.
    33     Sent Johan per la vertut
    34     al mig del pobble de salut
    35     al mon non fou negun hom just
    36     tant alt parlas d’el per vertut.

In medio ecclesiae aperiet os eius.
    37     A sent Johan a Deus donat
    38     sant esperit que l’a senyat;
    39     del sant secret li a perlat:
    40     della molt alta trenitat.

Et adimplebit illum spiritu sapientiae et intellectus.
    41     Sent Johan a molt bel vestir
    42     de gran que que·l cobre en gir
    43     altre non pot hom divisir
    44     tant bel sia per ver a dir.

Et stola gloriae vestiet illum.
    45     Deus a donat a sent Johan
    46     bel tresor a riquesa gran,
    47     gaug e tots bens ab el estan,
    48     jamais d’el no[n] no[·s] partiran.

Iucunditatem et exultationem thesaurizabit super illum.
    49     Quant sent Johan a acabat
    50     tots los dias, ni es entrat
    51     dins el sepulcre effinat,
    52     del nom de Deu es exalsat.

Et nomine aeterno hereditabit illum.
    53     Apregem tots aquest baron
    54     que a poder ab Deu del tro,
    55     que el nos men a la mayson,
    56     la on los angels e·ls just son.

Amen.

 

 

Epistola farcida de Sant Johan. Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 263.

 

Incipitario degli anonimi 
Indice degli autori

Rialc