Rialc
Rao 0.39

            Poesie anonime


    1      Divendres sant,
    2      die honest de dol e plant,
    3      de bon mati,
    4      devant mon Deu me presenti
    5      sus dins la seu,
    6      per scoltar aquell gran preu
    7      que, en lo sermo
    8      y en l’amargue Passio
    9      per Sant Joan
    10     de l’alt senyor qui nostre dan
    11     volch reparar,
    12     podent ho mils testifficar
    13     trobam incert
    14     car legim que fon pus spert
    15     que lo restant.
    16     Yo viu venir, a poch istant,
    17     una casada,
    18     de les belles la triada.
    19     molt galana:
    20     no us penseu que fos squerrana
    21     en dur se ab ayre,
    22     ni lo seu gentil donayre
    23     ja no·m fes guerra.
    24     Jo fermi los ulls en terra,
    25     ffent gran lahor
    26     al dit nostre redemptor
    27     de sa bellesa,
    28     no res menys de la prohesa
    29     de pompa vana,
    30     que, en vestir, arreus e cara
    31     triste y aduye,
    32     sols dos seguidors aduhia
    33     ab dones dues
    34     ben vestides, no pas nues,
    35     de negre totes;
    36     ja·m semblave ves les gotes
    37     regar ses galtes
    38     de aquell gran plor qui nostres faltes
    39     aytal jorn crema:
    40     ab la honestat extrema
    41     que demostrava,
    42     jo cregui que penetrava
    43     lo primer moble.
    44     Deposant a part lo poble,
    45     vers mi tench via;
    46     jo, torbat per que venia,
    47     senti·m de costa
    48     una senyora disposta
    49     y de manera
    50     tant gentil y falaguera,
    51     de stat beata,
    52     tant devota y a Deu grata,
    53     segons crehensa
    54     de mi que, per menys offensa,
    55     mera retret
    56     en hun pobre rechonet,
    57     per Deu servir.
    58     Y part lexant lo seu legir
    59     Hores digne,
    60     a la que·m sembla benigne
    61     fuy acullent;
    62     y, tocant de sentiment
    63     que hoyrieu
    64     coses que scoltarieu
    65     si fosseu just,
    66     y, attenent que tal ajust
    67     lo mon trencava,
    68     ffebram pres, que no pensava
    69     si·m donas vela.
    70     Mas aquell malvat que envela
    71     les bones pensas
    72     me aportava les grans deffenses
    73     de mon passatge.

Parla la Casada

    74     «Ay, senyora! lo meu linatge»,
    75     dix la Casada,
    76     «ab molta bella coltellada,
    77     en grans batalles
    78     han deffeses les sinch gramalles
    79     de la ciutat,
    80     e per ço se han perpetuat
    81     diners, favor.
    82     Que·ls mes galants passen dolor
    83     per mi, mesquina!
    84     No trob monja ni beguina
    85     sens enveja.
    86     En cors no veig menys taca lega
    87     sino en lo meu;
    88     una singular fayso veuren:
    89     tinch pits e cuxes
    90     plenes, lises, no pas fluxes,
    91     y com blanques!
    92     Pus rodones tinch les anques
    93     que hun tonell,
    94     que, si·m vesseu lo ventrell,
    95     vos senyarieu:
    96     axi es petit, que no creurieu
    97     de dona fos;
    98     lo meu cap es axi ros
    99     com hunes flames;
    100    brassos, dits, genolls e cames,
    101    ben tornejats;
    102    per lo meu coll menen debats
    103    los cavallers:
    104    mes, ja diuen los demes
    105    que no te par,
    106    ni·l volgue Deus tal crear
    107    a criatura;
    108    pus rase porte la natura
    109    que lo palmell;
    110    de les mans lo bell parell,
    111    mirau quals son;
    112    ni los peus, en tot lo mon,
    113    troben egual;
    114    ma fas gordau si es aytal
    115    per lochs e viles;
    116    pus dreta vaig que quantes piles
    117    veureu en Lotga;
    118    pus attractiu que huna sponja
    119    possehesch lo sguart:
    120    a l’hom que vull, de part a part
    121    mon vis lo passa.
    122    Mes, quant tinch la casa grassa
    123    de robes, joyes!
    124    Mos cofrets, rechons e foyes
    125    scupen or;
    126    no es comte lo tresor
    127    que·ls meus hereten:
    128    altres son qui so mal meten
    129    per llur delit,
    130    e jo cerque mon profit
    131    y·ls avantatges;
    132    y tinch dotze cortinatges,
    133    y com brodats!
    134    Mongils listats hi entorn rendats
    135    ab pedres fines;
    136    collars, anells, gonelles, quines!
    137    de tall modernes;
    138    ffermalls, robins com a luernes,
    139    manilles grosses,
    140    richs joyells, correges, bosses,
    141    de or cadenes.
    142    Quant ve a Nadal, jo he strenes
    143    de·l qui·m ve gana:
    144    tapins e gants, calçes de grana,
    145    tinch una caxa;
    146    despuix, en huna cambra baixa
    147    no·m cap lo li:
    148    lansols, tovalles, huna sens fil
    149    ab mil camises.
    150    Mes companyes tinch divises,
    151    axi son moltes!
    152    Que·t dire, si molt me scoltes,
    153    senyora mia?
    154    Mes trista visch, ab companyia
    155    que no·m contenta!
    156    Aquest desig me destenta
    157    e·m trau de seny,
    158    ffahent me viura ab desdeny
    159    ab qui·m abrassa.
    160    No es greu mort veureu jo, lassa,
    161    infortunada?
    162    Tot delit mes greu fuonada,
    163    ffallint me aquell!
    164    Ffer me sembla ab horpe vell
    165    qui no te forsa:
    166    com deu navegar a l’orsa
    167    lavors sossega,
    168    y, com deu tirar en brega
    169    bona stochada,
    170    ell husa la splanissada
    171    y may se cala,
    172    ans, com mal ciri regala,
    173    lo que es difficil;
    174    be fonch leig peccat e, vici
    175    sembrar vellesa
    176    en lo camp de gentilesa
    177    e joventut!
    178    Sabeu qui es hun gran cornut?
    179    Aquell qui·s riu,
    180    donchs calsat passa pel riu;
    181    si be entrecuyda,
    182    ell umple e sa muller buyda,
    183    e fa largesses,
    184    e·s deporta per deveses,
    185    gardant la porta;
    186    ni es senyor de axir en l’orta
    187    huna hora l’any.
    188    Ans de molt, ira [e]n mal gany
    189    lo poch que y resta».

Parla la Beata

    190    Respos la Beata, presta:
    191    «Senyora dolça:
    192    esta que entra, com se spolça
    193    barbadament!
    194    Son marit axi y consent?
    195    Com Deu es Deu,
    196    en aquests banchs que veu, arreu
    197    sols ne bat quatre;
    198    los restants, poden conbatre
    199    en la Turquia!
    200    May morran de scanencia,
    201    mentra vi y hage;
    202    nit e jorn la boca·ls raia
    203    com a mal ciri,
    204    per que us dich, james crestiri
    205    veureu que compren...
    206    o quins musichs, e com canten!
    207    En les vesprades,
    208    sovint enpren les torrades
    209    y saladures:
    210    yo crech que dins lurs fraxures
    211    lo Tartar brolla;
    212    ffressa porten de ampolla
    213    mal scurada,
    214    y la vista ahombrada
    215    de studiar.
    216    Los dames fa congoxar
    217    la sancta banya;
    218    qui·lls donas ab huna canya
    219    de part detras!
    220    Mirau aquest hom, qui·n porta ’l nas
    221    de coltellades!
    222    Y sta xicha, de morrades
    223    los ulls e morrost
    224    de quexals se vegen forros
    225    qui tal comet.
    226    Aquell fadri es mon cosinet
    227    qui ara passa:
    228    mes sa mare es una gran bagassa
    229    e gran parlera;
    230    no crech james fos partera
    231    de son marit.
    232    e yo, senyora, tinch scrit
    233    ab que s’afollen
    234    les que may consebre volen;
    235    si punt se scorxen,
    236    nines moltes me amoixen,
    237    tement diffama:
    238    yo·ls ho puig en alta rama,
    239    perque·ls amargue;
    240    y quantes m’an tirat ab argue
    241    de prechs e paga!
    242    Cosa es que a tots se amagua,
    243    axi es notable!
    244    mirau me ab ull, que·l gran diable
    245    ab mi·s confessa.
    246    Mes me vol la Bezcomtessa
    247    que si mateixa:
    248    del cedas li fas madeixa,
    249    y del fus, vori.
    250    Axi us ordon hun dormitori
    251    e ligadures,
    252    que, entre totes les criatures,
    253    avant me axalsa.
    254    Y se fer de aquella salsa
    255    que·ls braus acora;
    256    no res menys, lo que desfiora
    257    las que han purgat.
    258    Yo us fare ben avisat
    259    qui pech vos sembla;
    260    molts inflen, per huna atzembla
    261    que raptaran:
    262    pus savis son los qui sabran
    263    y, callant, cullen.
    264    Sens pensar, les sanchs me bullen,
    265    y, dels amables,
    266    ab altre sgart tir los affables,
    267    que·ls parencers;
    268    que quant jo empre mon arnes
    269    yo se per qui!
    270    Y se brocar hun brau roci
    271    quant sus li puig.
    272    Ab qui pratich, ans que m’anuig
    273    tinch conegut,
    274    y master es que sia stut
    275    e vage dret,
    276    que, altrament, ab poch man dret
    277    de mi l’apart.
    278    A ma mare us tinch hun art,
    279    que leus capdelle:
    280    de l’anbut li fas sistella,
    281    si be es discreta.
    282    De cap als peus stich reffeta,
    283    y com forrada
    284    de ben grech! ma devant guarda,
    285    costats, axelles,
    286    may m’abat ab forts trunyelles
    287    com altres folles.
    288    Mirau detras, quines grans olles
    289    de mamellots!
    290    Sembla truja ab los fillots
    291    qui d’altri cria
    292    esta dona, que·s beuria,
    293    yo crech, Favara.
    294    Y no han comensat encara
    295    aquest Offici?
    296    A Deu faria sacriffici
    297    qui crema
    298    aquests canonjes, en hun ras,
    299    el Bisbe y tot;
    300    may veureu que diguen mot
    301    d’ores ni missa:
    302    en lo gran pagell o lissa
    303    ells hi dispensen;
    304    ab faysans y pagos vengen
    305    lurs appetits;
    306    lop qui·ls fes donar bons crits,
    307    o coure fus!
    308    Lo sobrepallis que curs
    309    es del Dagua:
    310    sab Deu que entorn me va
    311    dels anys ha tres;
    312    sempre·m parla de diners
    313    per fer me sua;
    314    al cor li fassa mala bua
    315    si m’aballeix!
    316    ab ull lo mir que·n te bon feix,
    317    punyal de Vich!
    318    Be·m daria en lo malich
    319    a cada tret!
    320    Be deu fotre en hun arret
    321    vegades dos;
    322    gos li clau los penjadors,
    323    si·s vol tantost,
    324    o en la fesa de huna post
    325    premsats li sequen!
    326    Ab presents les gents enceguen
    327    los capellans:
    328    axi son, com venecians,
    329    avantajosos;
    330    no us seran molt anujosos
    331    per celebrar,
    332    mes, com husen al depalmar,
    333    lo drap foraden,
    334    e la nit hun punt no vaguen,
    335    mes que l’aygua;
    336    tart lo llur cavall senaygua,
    337    axi son destres!
    338    Tot lo mon los te per mestres:
    339    dins lo moli,
    340    no·ls contrasta remoli,
    341    ffoscor ni pluja,
    342    ans, veureu que la tremuja
    343    y les canals,
    344    alt e baix, com a pardals,
    345    leugers scuren;
    346    ffons de mar, per que no suren,
    347    en si·ls retengua!
    348    No ni ha hu qu’en si no tengua
    349    huna vil tacha,
    350    sino lo bo de l’Ardiacha
    351    que·n te cinchcentes;
    352    y lo Rector, qui diu «no·m ventes»
    353    te dues filles:
    354    y si·n saben de fatilles!
    355    Tencant la cama,
    356    la major, e qui no ama
    357    mes que als stranys,
    358    ab hun torn de paramanys
    359    sten les veles,
    360    y mostre·l cul a les steles,
    361    y al sol, de dia;
    362    plena es de barataria
    363    la pus xiqua:
    364    de vergonya no·n te micha,
    365    y de caretas,
    366    ab mil altres cançonetes,
    367    si·n te bastida!
    368    Ay, senyora! tant casta vida
    369    te ab ella
    370    lo qui entra en la capella
    371    de Sant Hyeroni.
    372    Be pot dir la te·l dimoni
    373    y enemich».

Parla la Casada

    374    «Senyora mirau que us dich»,
    375    dix la Casada,
    376    «esta dona, apitoflada,
    377    e molt que ’s prea,
    378    viuda par e no donzella,
    379    bendiosa;
    380    com deu esser ja pelosa
    381    sa cuyrassa!
    382    Be es orat qui s’enbarrassa
    383    de tal frexura:
    384    a vint e nou se pren figura;
    385    la vil dolent!
    386    D’ella, donchs, lo continent
    387    gens no u atorga.
    388    Com deu rebre huna porga
    389    de parrell,
    390    de montonech e vermell,
    391    sens magrana,
    392    ab afayts los orbs engana,
    393    y fas polleta;
    394    pich de corp! y com va dreta
    395    e mal vestida!
    396    Ella pensa esser polida,
    397    la cuca fera:
    398    sutze, vil, negra caldera
    399    mon ull la mira.
    400    Dia e nit jo crech se stira,
    401    y be u mostra:
    402    yo m’opine com sa posta
    403    no·s pot levar;
    404    ni deu massa dejunar
    405    de polls ni grech;
    406    are us dich que la conech,
    407    la vil orquessa!
    408    Companya fa ab la prioressa
    409    de Magdalenes;
    410    be li scombra les arenas
    411    nostre Vicari,
    412    hun ypocrit e falsari
    413    robador:
    414    de sanctadat dona color,
    415    y, confessant,
    416    los engonals los va cercant
    417    com hun furo».

Parla la Viuda

    418    Dix la Viuda: «Haja y perdo,
    419    senyores belles!
    420    Per fugir de aquelles velles
    421    me·n vinch assi:
    422    cares tenen de roçi
    423    de algepzer.
    424    No·s fa res en lo carrer,
    425    que yo no y senta;
    426    passant, de seny m’an dat spenta,
    427    les alcavotes!
    428    Devant la gent se fan devotes,
    429    y fan desastres
    430    demagat, y tals empastres,
    431    que plagua lexen.
    432    Veureu los bons que tart florexen,
    433    ans son despesos,
    434    y los mals, sempre deffesos
    435    y reparats!
    436    Prop d’eles se son levats
    437    dos mercaders,
    438    dient que yo·ls he dat reves,
    439    passant entre elles:
    440    millor los sequen les horelles,
    441    als vils cornuts,
    442    buiarrons tals abatuts,
    443    menichs ingrats!
    444    Jo·ls presti los meus terrats,
    445    l’estiu passat,
    446    per encorrer lo veynat
    447    del mal que s’usa,
    448    y vedar . . .
    449    aquella ylla.
    450    Ara penseu que, de filla,
    451    so texidora,
    452    y sere publicadora
    453    de quant cobri,
    454    y fare plorar ab mi
    455    huna gran flota:
    456    alguns bous duran la pota
    457    detras picada;
    458    lo vaxell rebra porrada
    459    d’esta composta;
    460    la ciutat fare desbosta
    461    d’un quarter;
    462    ab coltell farra broquer
    463    qui may tench arma;
    464    y los pegats do triafarma
    465    hauran raquesta;
    466    y·ls encontres de ballesta,
    467    darts e lanses,
    468    menar faran aquestes danses
    469    als mes coarts;
    470    spessos volaran los darts
    471    com a cucales;
    472    pels alberchs alsar scales
    473    ab fum e flama;
    474    dalt veureu tallar la cama
    475    que discorre;
    476    per camins e plasses correr
    477    ab borsagui;
    478    pels cellers vessar lo vi
    479    dels homens richs;
    480    mages, malls, parpals e pichs
    481    s’enaspriran;
    482    de aquest tro se spantaran
    483    tots los de Moya,
    484    que sentiran la terça Troya
    485    destrouida».

Parla la Beata

    486    «Molt vos sou enfalonida!»,
    487    dix la Beata,
    488    la huna se que es vella rata,
    489    y molt sabuda;
    490    mes yo renech de la barbuda,
    491    metzinera,
    492    gossa sorda y scudera,
    493    si be par mança;
    494    ab mi pres gran amistança
    495    pera trahir me.
    496    Ay, senyores! jo us affirme,
    497    si be·m veig tendra,
    498    que mareix la fessen cendra,
    499    la negra aranya!
    500    Tals com ella tenen manya,
    501    que les mes nines
    502    ans de temps fan [de] regines,
    503    prenent lo ceptre:
    504    no conçenten que les repte
    505    pare ni mare.
    506    Yo·n se, lasse! de hun compare
    507    que n’ach trenta,
    508    e de totes fon contenta,
    509    la samarrossa!
    510    Puys los pruu la vergonyosa,
    511    van calentes,
    512    y may callar les fan, contentes
    513    de enbocar;
    514    y quin art es lo xiringar!
    515    Per fer hi creu,
    516    yo us jur, per lo fill de Deu,
    517    ans me matria,
    518    sorda y sega, per la via
    519    de Sant Jaume,
    520    y entre sarrahins dir: «Dau me,
    521    per Jesu Christ».
    522    No u sab qui no s’es vist
    523    tocat de broca!
    524    Lo dols fruyt hix de la soca,
    525    naturalment,
    526    y per ço tot hom impotent
    527    es desamable;
    528    y volriem hun diable
    529    que·ns ho fes,
    530    y saber de quiscuna res
    531    per algun ffi:
    532    la campana, sino ti
    533    batall, es vana,
    534    y, per gordar, caxa·l demana
    535    la dura balda».

Parla la Casada

    536    «Per ço port yo larga falda
    537    per no ser vista,
    538    no res menys la blancha lista»,
    539    dix la Casada;
    540    «y vaig sempre, a la vesprada,
    541    a perdonançes,
    542    a fires, balls, plaers e danses,
    543    de les primeres;
    544    del ball hisch de les darreres,
    545    y de la sglesia;
    546    ara es mort hu que mo feya,
    547    y com be, trista!
    548    No·m lexava una rista
    549    en tot lo mas:
    550    tal tenia lo matras
    551    per spadar,
    552    y lo garrot per encordar,
    553    pastell y sacha!
    554    Prengam lum, que l’Ardiacha
    555    es ja en la trona,
    556    y lo seu bordo ressona
    557    forment lo Passi.
    558    Haveu vist Joan Bocassi
    559    quant mal ha dit
    560    de nosaltres? s’es partit,
    561    ab lo Corvatxo!
    562    Tant ne te com hun gran matxo,
    563    lo de la spasa:
    564    sens rahons tantost enbaga;
    565    no fos avar!
    566    Mes tal home fa a conportar,
    567    si fos lebros.
    568    Aquest Passi es anujos!
    569    Sigam nos baxes.
    570    Y yo tinch dotze almaratxes
    571    d’aygua almescada;
    572    en l’ivern l’algaliada
    573    es mon deport,
    574    que fa sonar lo manacort
    575    ab mes dolçor.
    576    molt accita lo olor
    577    los appetits,
    578    y desperta los spirits
    579    qui stan durment,
    580    no res menys lo entaniment
    581    fan elevat.
    582    A la dona que es de stat
    583    pertany esser neta,
    584    e per ço james alleta
    585    criança alguna:
    586    prou ni ha, per lur furtuna,
    587    en sta plassa,
    588    que puden a galinassa
    589    y a la sentina!
    590    Mes, yo tinch huna fadrina
    591    molt atillade,
    592    com aguda y endressada,
    593    e es mester:
    594    no es tal en lo carrer
    595    ni en la ciutat,
    596    y te hun ull, que no y ha grat
    597    qui no·l conegua;
    598    ni us penseu que sia pega,
    599    ni mal secreta:
    600    anant me a fil, per drap e veta,
    601    se dona brasa,
    602    y torne tant prest a casa
    603    sens moltes noves,
    604    y los leons tiran de les coves;
    605    axi es ginyosa!
    606    Y despuys, mal amorosa
    607    en lo tractar,
    608    no li cal molt tracajar
    609    per ser entesa:
    610    com yo dich rall, ella diu pesa;
    611    axi·ns servam,
    612    y dam entenent que·ns ladram
    613    per mal volença;
    614    mes, en sacret, la continensa
    615    es de germanes.
    616    Del mes, no passan tres sepmanes
    617    no mude presa:
    618    lo trist qui cau en la devesa
    619    yo·l fas tussir,
    620    de dolor cuyda morir;
    621    quant le lexat,
    622    diners e carn ha pervocat,
    623    ffins la sanch viva;
    624    a tart es que algun reviva;
    625    tant los leix magres!
    626    Ni·ls valen unts, ni purgues agres,
    627    per engruixar.
    628    Si·s comensan a acorrocar,
    629    tant be·ls manassa
    630    y de «tacanys» vols vos repassa,
    631    «ingrats» e «vils»,
    632    e que callen, sino los Boyls
    633    son mos parents,
    634    que·ls derrocaran les dents
    635    a bastonades,
    636    e·ls daran prest males fades,
    637    sols yo parlas.
    638    Mon marit es hun fadas
    639    presumptuos,
    640    que vol fingir de ses amors
    641    al qui l’enten,
    642    puix ha begut, al lit se sten;
    643    cridau que·s valla:
    644    cremar podeu del jas la palla,
    645    que no u sentra.
    646    Si be es cruel com Dacia,
    647    al seu costat
    648    me fas maurar, fins es huiat,
    649    al meu amant;
    650    vos no cregau que, restaurant,
    651    ffassa tal prova,
    652    ni sin beguessen una arrova
    653    valdria·l terç,
    654    lexan anar tot altre smers:
    655    que jo·n so certa,
    656    que cade mes era deserta
    657    de ma salut!
    658    A mi venie hun frare hagut
    659    ab altres metges,
    660    e bevien me los fetges
    661    e quant he;
    662    mes quant hagui tirat lo fre,
    663    james lo viu.
    664    Y, pensaut qu’en fer l’esquiu
    665    no si avansa,
    666    y donant se a tota ultransa
    667    s’ateny honor,
    668    delliberi, per lo millor,
    669    la mitjania.
    670    E puys altres yo vehia
    671    no viuen castes,
    672    admeti algunes astes
    673    dins mon rench.
    674    Mas bon punt nasch qui james tench
    675    captivitat:
    676    y te molta libertat,
    677    o tost enviuda!»

Parla la Viuda

    678    Ab gran sospir respos la Viuda:
    679    «Ay, amiga!
    680    Vos parlau com dona antiga
    681    y molt perfeta:
    682    no viu james dona discreta
    683    als peus vos fos.
    684    Soplich vos me doneu socors
    685    e bon consell,
    686    y obrir vos he lo ventrell
    687    de mos sacrets.
    688    Per tamensa de retrets
    689    visch yo, duptosa
    690    de haver pus vida renyosa
    691    ab marit.
    692    No ha molt que he parit
    693    d’un capella,
    694    e ja so prenys d’un scola
    695    sabut, donos,
    696    ffranch, xamus y valeros,
    697    e ben parlant,
    698    ardit, diligent e puixant,
    699    e molt secret;
    700    vos may ves hun jovenet
    701    tant fort del lom:
    702    en sis colps, jo crech, hun hom
    703    derrocaria.
    704    Lassa, trista! que faria,
    705    sino per aquest!
    706    Molt me carteia havent lest
    707    lo Breviari;
    708    tots temps te, aprop lo secrari,
    709    l’espolsador;
    710    ffassa fret o gran calor,
    711    me scriu la ymna;
    712    envides neix la taranyina
    713    ja la n’arrancha;
    714    adormida tinch lancha!
    715    Que Deu ho fassa,
    716    lo qui canta s’enbarrassa
    717    legament!
    718    Donchs, si be sta rient
    719    la del brial,
    720    ell li abeura lo punyal
    721    ffins a les dolçes.
    722    Les carns te fluxes com a cimolses,
    723    la malastruga!
    724    no es empero gens pauruga
    725    en dar se al gual,
    726    ni en calar se l’ascandal
    727    ffins les fraxures.
    728    Mes de dotze criatures
    729    te lo del pilar:
    730    no es casat ni per casar,
    731    si screix li dassan . . .
    732    Gats podrits que li tirassen,
    733    del gran al xich!»

Parla la Beata

    734    «Yo prech a Deu destral lo pich»,
    735    dix la Beata,
    736    «e l’encontra ab çabata
    737    que amarch lo leixe!
    738    Com de toro lo·m squexa
    739    denant . . .;
    740    entr’els homens es la lesta,
    741    e la cima,
    742    tal vos dich, mareix stima,
    743    si Deu m’ajut!
    744    Ja es lo prehicador vengut
    745    per arrenyar,
    746    que fara tals gemegar
    747    que en res no·l creuhen,
    748    ans, de tot, a trufes tenen
    749    lo que sentiu».

Parla lo Vellet

    750    Yo lavors, mes mort que viu
    751    de fallonia,
    752    digui: «Call vostre senyoria!
    753    senyores bones,
    754    mes gentils entre les dones
    755    de noble strado,
    756    y apendreu passar lo vado
    757    d’aquest mon corrupte.
    758    Y en asso no posseu dupte,
    759    pus no es dia
    760    sino d’obrar ab pensa pia,
    761    e reduhir
    762    los scarns e lo morir
    763    del qui·ns ha fet,
    764    e dar nos ha lo benifet
    765    com li plaura».

Parlen les Dames

    766    «O del vell, podrit vila!»,
    767    digueren elles,
    768    per comoura axam de abelles
    769    molt sou faxuch;
    770    be mostrau tenir lo buch
    771    granment rugat;
    772    . . .
    773    la paltonera,
    774    y a sentina de galera
    775    la taffarra;
    776    ffret sou com a rahim de parra,
    777    y sech com faig;
    778    leganyos, gipo de saig,
    779    castrat, potros,
    780    brut, suat e gargallos,
    781    y de tot foll;
    782    ja us fariem torcer lo coll
    783    com a colom!
    784    Y grahiu ho al loch bon som,
    785    que hom vos dara
    786    tapinades per la cara
    787    mes que fulles;
    788    ffastig n’an les parafulles
    789    del taginat,
    790    vos hajau axi gosat
    791    manar callar
    792    al qui us pot, sens peccat, cagar
    793    en mig la barba».

Parla la Beata

    794    «Vos pensaveu fos yo garba»,
    795    dix la Beata,
    796    «de alfals o de verda mata
    797    de matapoll?
    798    Vila rustach e taboll!
    799    Si gayre·m feu,
    800    yo us fare posar en creu
    801    o en cadena,
    802    no res menys cercar qui us vena
    803    e qui us compre;
    804    vos me haveu axi corompre
    805    de mas rehons?
    806    Temptada stich de scurpions
    807    vos fassa batre».

Parla la Viuda

    808    La Viuda dix: «Aquest dabatre,
    809    senyores, cesse;
    810    que ell cerca qui l’adresse,
    811    lo geperut!
    812    Y si·m dres a ell, m’ahurt
    813    sobre sos mals,
    814    li fare mil cardenals
    815    entorn lo nas.
    816    Mes no volria que·m tocas,
    817    que lo menjar
    818    ne perdria, e lo brodar
    819    ab que·m deport.
    820    Yo prech Deu lo·m desconfort,
    821    lo gos pages!
    822    Quexa·l de porch li obra·l çes
    823    y·l desgavelle!»

Parla la Casada

    824    «Bras de moro lo·m stelle!»,
    825    dix la Casada,
    826    «que si·m fos prop, de huna templada
    827    no·m camparia.
    828    Vers major tacanyaria
    829    y atreviment?
    830    D’asso·s deu fer un scarment
    831    y tal castich
    832    qual lo Testament Antich
    833    y Sant Tresor,
    834    de Nabugodonosor
    835    rey, nos declara;
    836    lo qual set anys retench empara
    837    y greu arest
    838    dins hun molt cruel forest,
    839    per son ergull».

Parla la Vellet

    840    Los circunstants, sentint lo bull
    841    d’aquesta fama,
    842    pensant que jo les anujava,
    843    me feren guerra
    844    e·m segaren ab tal serra
    845    qual may senti,
    846    com si fos hun sarrahi
    847    o renegat.
    848    Yo, qui·m viu axi blasmat
    849    com mal mirent,
    850    digui dins mi: «L’omnipotent
    851    mes ha sofert!
    852    Callar dech, donchs, si·m veig reblert,
    853    puys mes defalts,
    854    mil anuigs pus frets e calts,
    855    a mon Deu feren».
    856    Y en l’antravall, que luny no eran,
    857    ab crits, levaren,
    858    humilment acalaren
    859    lo Crucifixi.
    860    Yo, qui viu que era indici
    861    que lo sermo
    862    era en declinacio,
    863    tot m’alegri.

Parla la Casada

    864    «Senyores, mirau açi»,
    865    dix la Casada,
    866    «e veureu quina panada
    867    de momos negres,
    868    grossos, amples e alegres!
    869    Per ser Coresma,
    870    lur color, de Cincogesma
    871    los judica;
    872    potro brau la squerdels fique!
    873    Y, com ma resten,
    874    ongos vells breument los cresquenten,
    875    per manera
    876    que en jaç o en larga era,
    877    no·s puixan moure;
    878    hon pluia de morters de coure
    879    alli·ls reblesca!
    880    Ay, senyora! quanta pesca,
    881    hi ha hagut en guany!
    882    Lo Mostasaff haura fet guany
    883    si, detrament,
    884    haura servat lo jurament
    885    que ha prestat.
    886    Aquell home del tarrat
    887    e hun poch visch,
    888    o quin angelet morisch!
    889    Gordau vos d’ell;
    890    tots temps sona lo cascavell,
    891    y no us daria
    892    hun diner per atanquina,
    893    si us ves morir;
    894    mes tocar vos ha al partir
    895    si fosseu sancta!»

Pren comiat la Casada

    896    «Ay, senyora! com me spanta
    897    la partida!
    898    Mig jorn es, e ja finida
    899    la proffesso,
    900    y, ab lo Offici, lo sermo.
    901    Si res puch fer,
    902    veus me aci, a tot plaher
    903    que vostre sia».

Responen la Viuda e la Beata

    904    «Deu e la Verge Maria»,
    905    digueren elles,
    906    «vos do salut a maravelles,
    907    com affectam,
    908    ni pus ni menys que desigam
    909    a coses nostres.
    910    De nos manau, que ja·m som vostres;
    911    y asso, sens fi;
    912    y guia Deu vostre cami
    913    per a tots temps».

Parla la Viuda, repassant la Casada

    914    «Ffastig n’an los munts dels fems
    915    qui stan al mur»,
    916    dix la Viuda, «quant d’atzur
    917    s’a carregat!
    918    Cara te de moch de salat,
    919    la entracuydada!
    920    Haveu vist, la reprovada,
    921    qual vida mena?
    922    O de la cruel balena!
    923    Y pot pensar
    924    que a nosaltres l’anfornar
    925    punt no·ns carrega,
    926    puix no tenim qui·ns fassa brega
    927    per matrimoni?
    928    Are us dich la tel dimoni;
    929    la cantonera!
    930    Ah quant desdeny porta faldera,
    931    lo cogalosa!
    932    Poch deu pendra la philosa
    933    ni lo rastell:
    934    sovint l’aspil e lo tinell
    935    deu regonexer.
    936    Ffort dogal la fassa creixer,
    937    la vella exorcha!
    938    Com li deu pudir la morcha
    939    dei cetrill!
    940    Foch li crem lo pantanill,
    941    y cancer, tota!
    942    No te forma sino de bota
    943    sardinera;
    944    pobre viu com la granera,
    945    y fa·s richa».

Parla la Beata

    946    «Be li deu anar de cricha»,
    947    dix la Beata,
    948    «y diu que tot lo mon sclata
    949    per sa benvolensa!
    950    Ves james tant gran fallensa
    951    e oradura?
    952    De vert y sech havem pastura,
    953    y·s desarregla,
    954    y enfengeix de terça regla
    955    per les ordes:
    956    naturalment totes les bordes
    957    son desonestes!
    958    De vos ha fetes tantes requestes
    959    com les steles,
    960    y ha fetes totes scs veles;
    961    demunt vos passa!»

Parla la Viuda

    962    La Viuda dix: «La vilanassa!
    963    Y que pot dir,
    964    si no·l que ella veu florir
    965    com enveyosa?
    966    puix me veu axi donosa
    967    y festaiada,
    968    y de grans dons heretada,
    969    coltell l’acora.
    970    Donchs, no passara una bora
    971    que no li tracte
    972    un enpeguntat contracte
    973    e ypotheca;
    974    lavores sebran si es Rebecha
    975    los qui u ignoren!
    976    Y ja que tot lo mon devoren
    977    aytals placeres,
    978    yols fare passar calderes;
    979    pel nom de Deu!»

Parla la Beata

    980    «No fareu sino·l que deveu»,
    981    dix la Beata;
    982    «veus alli na Damiata
    983    que, ab ses manasses,
    984    corrague ab veu dallasses
    985    la vila a assots.
    986    Si prim gordau la dels managots,
    987    deu be segar
    988    y lestament calabriar
    989    un gros borratxo.
    990    En lo munt que·s diu Tastatxo,
    991    dins en Roma,
    992    los porchs veureu volar sens ploma
    993    tal jorn com ayr,
    994    och y cruelment morir
    995    scorterats.
    996    Per ço son restaurats
    997    dotze jueus,
    998    que los antichs, ab altas veus,
    999    per Christ mataren,
   1000    y sens pacte retrectaven
   1001    tot a llur dan».

Pren comiat la Viuda

   1002    La Viuda dix: «Molt me coman
   1003    de mi, senyora;
   1004    si be partença m’entrenyora
   1005    massa greument,
   1006    veus me a vostre manament
   1007    y a vos subiecta,
   1008    . . .
   1009    qual yo so».

La Beata

   1010    «Certa us fas, sens ficcio»,
   1011    dix la Beata,
   1012    «no·m pertany tan grossa data
   1013    qual sou vos;
   1014    mes qui gentil serve lo cors,
   1015    y de virtut,
   1016    a tot lo mon vol fer trahut,
   1017    hon no u merescha.
   1018    Jesu Christ la vida us cresca
   1019    en sanitat,
   1020    y us do d’ella la heretat
   1021    de Paradis».

Parla la Beata, repasant la Viuda

   1022    Giradas fonch ab sonris
   1023    la desdenyosa,
   1024    la beata belugosa
   1025    cridant la sclava,
   1026    que li dix: «Com se·n va brava
   1027    esta leona!
   1028    Dur li tiras ab huna fona
   1029    en sa pastera!
   1030    Ab ull la mir de fatillera
   1031    y poch entesa;
   1032    a, Deu tarras! com s’es enpesa
   1033    per molt sentida!
   1034    E, de asso, que·s diu servida
   1035    com a deessa
   1036    tot ho crech a la revessa
   1037    y pel contrari
   1038    es ben necessari
   1039    menar les anques.
   1040    Ay, si vesses quines banques
   1041    te de tapins!
   1042    Ja no valen tres garrofins
   1043    ses eynes;
   1044    Ffressa leixan de porrines
   1045    ses axelles;
   1046    molt te seques las canyellas
   1047    de pits e cames;
   1048    los seus brassos semblen rames
   1049    de carrascha;
   1050    per marit la tingue basta
   1051    qual no troba,
   1052    y met en veu sa pocha roba
   1053    per que li·n donen;
   1054    ja los ayres se·n confonen
   1055    de tal porrera!
   1056    Vella bruxa rocinera!
   1057    Y qui es ella
   1058    sino una fogueyant paella
   1059    de veri?
   1060    Son marit ja·l conegui:
   1061    en Xanxo Caldes.
   1062    Que ha obs la viuda faldes
   1063    ab la masquara,
   1064    ni l’aygua de atzabara
   1065    ab l’argentada?
   1066    Ay, de negra samarrada
   1067    senyal adugua!
   1068    Capo fer, lega tartuga,
   1069    y rot de coll!
   1070    Ves, crida·m lo Cabiscol:
   1071    digues que vingua».

Lo Cabiscol

   1072    Que li dix: «Deu vos mantingua,
   1073    senyora, bona:
   1074    vostra fama desengana
   1075    los mals parlers,
   1076    y a les bones sou arnes
   1077    ben acerat,
   1078    que demana vostre stat
   1079    e gran valor.
   1080    Veus me vostre servidor
   1081    ffins a la mort».

Parla lo Vellet fent ffi

   1082    Yo, tament que mala sort
   1083    no·m fos fallida,
   1084    y sobre mi no fos finit
   1085    tal parlament,
   1086    tingui ma via prestament
   1087    vers mon alberch:
   1088    hon me veren star enterch,
   1089    per malaltia.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, p. 245.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc