Rialc
Rao 0.38

         Poesie anonime


  1      Destret d’emors mi clam a vos,
  2      dona, de l’honrat cors joyos
  3      vostre plazent e senyoril,
  4      e pregui vos ab cor humil,
  5      aclis, per merce m’entendats,
  6      e, segons raho, que·m vullats
  7      jutjar per dret e ab merce.
  8      Dona, Jhesu Christ qui [vos] fe
  9      axi complida de beutat,
  10     ha volgut qu’eu aja pausat
  11     en vos mon cor e tot quant he,
  12     per que tostemps, tant cant viure,
  13     ffare lo seu voler e·l vostre,
  14     e mon poder; e no creu mostre
  15     nagus homs vius, tant cant mar clau,
  16     ques anc tan ferm [fos], si tot brau
  17     cor mi mostrats cant de re ’s prech;
  18     e si us o posques tenir nech
  19     ffera.o, tant tem que us anug;
  20     mas anch [mays] repaus, jorn ni nuyt,
  21     no hac mon cors, dona, co us vi:
  22     los peals resplandents plus c’aur fi,
  23     e·ls cils vouts, e[·l] clar front blanc
  24     e l’esgart amoros e franch,
  25     tan plazent que dins lo cor sayll,
  26     e.ls mursolets que de cristayll
  27     semblen e fis robis mesclats,
  28     e.l nas qu’es beyll e gint formats
  29     e boqueta pus fresque que grana,
  30     ab simpla parladura plana,
  31     tan plasent qu’en als no decori ;
  32     e les dents pus blanxes que vori,
  33     e·l menton beyll e gint taylat,
  34     e la gola que neus en prat,
  35     cant es gelat, par, tant es beyla,
  36     e·l beyll pits clar, on la goneyla
  37     leven un pauch les memeletes
  38     dures, blanxes e redonetes,
  39     e·ls bras de tayll bels e adreyts,
  40     – don abrassan fos eu streyts!
  41     axi leujara mon sospir! –;
  42     e les mans dolses de tenir,
  43     axi blanes com es la seda,
  44     e los dits lonchs, on res nos reda,
  45     ans son pus plans que nul bericle;
  46     e les ungles semblen d’onicle,
  47     tant son luzents mas que son blanques;
  48     e·ls costats drets dessus les anques,
  49     e·l cors gay dols, qu’es gint taylats,
  50     grayles e blanxs, gras e delgats,
  51     estrets vestits d’un cisclato
  52     endis daurats d’aytal fayço
  53     que res no y ha ops menys ni may.
  54     E vos, dona, semblats .i. ray
  55     com ere us faits tan gran clardat
  56     qui ix de la vostra bautat
  57     que no minva ne no dessana;
  58     ne no trobam de carn humana
  59     ne formes Deus nul temps tan bela,
  60     car vostra beutats es noveyla
  61     e d’un gran d’estiu e d’ivern.
  62     E dich vos be que si ’n Infern
  63     eren tuyt l’Anamich aytal,
  64     que y volria, si Deus me sal,
  65     star mil tans qu’en Paradis.
  66     E membre·m cum tan plasen ris
  67     ffaes vas mi en aquella hora,
  68     c’a penes poders [aic] abora
  69     per nu caser, que no case,
  70     tan destreyts fui cant vos garde
  71     – que ’s portes pus dretxa c’us fills,
  72     sobre les altres senyorils,
  73     humils, ab beylls capteniments –
  74     qu’eu, c’axi comparadements
  75     vos vi complida de beutat,
  76     de prets, d’honor e de grat,
  77     de lausor ab valor enteyre,
  78     mirayll d’amor fo en mi vera,
  79     don ix tots gauigs on hom re dir
  80     del mon no pot, si doncs mentir
  81     no vol, que y aja obs mes ni menys.
  82     Lo cor e·l cors e los .v. senys
  83     ane metr’en vostra preso
  84     ab cor e ab intencio
  85     que ja nul temps may no n’axis,
  86     ne anch puys no fo que·l dols ris
  87     no·m sovingues e·l temps e·l loch
  88     e vos, per cuy el trepajoch
  89     suy d’emors trist caut e gays,
  90     aytals com n’Aimerich retrays
  91     de Beyla Nuyt que res no y fall:
  92         Tant es d’amoros tayll
  93         la beyla que·m rete
  94         que nul hom no la ve
  95         no·n sia anamorats,
  96         e si eu ne suy forsats.
  97         ja no us pensets grans mereveyles sia
  98         car sa beutats on se deslia
  99         vens enaxi trestota autra beutats,
  100       com lo soleys passa tota clardat.
  101    Perque [m’]avets apoderat
  102    tan fort c’a vos no m’aus defendre
  103    Ne posque anc, cant venc al pendre
  104    força ne art, giny ne poders
  105    no m’ayderon seny ni sabers
  106    ans foren tuyt encontra mi
  107    liar per vos, que mal anch vi
  108    si Merce ab vos no m’acorda.
  109    e Humilitats, que remorda
  110    vostre cors qu’es pus dur que roca
  111    vas mi, que trebaylls tan fort toca
  112    e turments plus amars que tora,
  113    e desirs que m’art e m’acora,
  114    e·ls lonchs sospirs que passan prenc
  115    de vos, que per pauch no destench.
  116    Mas sol est conort mi soste,
  117    cant m’albir que Deus de tot be
  118    vos ha donada tan gran part
  119    que ’n tot lo mon lo ters ni·l quart
  120    a les altres non ha lexat,
  121    so es assaber de beutat,
  122    flors d’autres flors, e de jovent,
  123    don fayts mereveylar la gent,
  124    e lausa Deu qu’eytal vos feu
  125    con retrays, e ab mays de be,
  126    antan Rigaut de Berbezils,
  127    un trobador franc e gentils
  128    qui d’emors ha mant beyls rapaus:
  129        Veyla de seny e de laus,
  130        joves on joy se lia,
  131        veyla de prets e d’onrar,
  132        joves ab gint dompnejar,
  133        luny de foylia;
  134        veyla de tots fayts leyaus
  135        joves on jovents es suaus,
  136        Mils-de-dona, veyla de beyll jovent,
  137        avinent;
  138        [Veyla ses veylesir]
  139        jove d’anys e veyla d’acoylir.
  140    E no·s pot far que Deus bastir
  141    vos volgues aytal, ses merce
  142    e sens amor, don tuyt li be
  143    e·ls gaugs prendon myloraments,
  144    ni nagus homs no l’es plasents
  145    sens aquestes. Per que voler
  146    les devets, o en re plaser
  147    no podets a Nostre Senyor,
  148    car ell vos crezet per amor
  149    e ab merce vos restauret.
  150    E doncs ell qui volch e us mostret
  151    qu’ensemps les aguessets ab nos,
  152    amor e merce, per que vos
  153    no les devets de vos lunyar.
  154    E vull vos dire e mostrar
  155    perque volch Deus que vos ames
  156    e que mon cor en vos pauses.
  157    [ . . . ]
  158    Deus sap tot so que es passat,
  159    present e sdevenidor:
  160    doncs ell sabia sta amor
  161    de lonc temps anans qu’eu nasques
  162    e si no volgues qu’e us ames
  163    no agra feyt contra son grat
  164    obrera. E doncs es pausat
  165    que vol que us am, perque plaser
  166    vos deu; sino, contra·l voler
  167    seu farets, e ges no·s cove,
  168    car anch Deu no volch res mas be,
  169    ni feu nul temps, ne no fara;
  170    e aquell que·l seu plaser fa
  171    cobra per ell gran gasardos.
  172    Per que us prech que playa a vos,
  173    pus que plats a ell e o vol;
  174    e aurets mi partit de dol
  175    e de mariment e d’esmay
  176    e rendrets mi – qui tant smay
  177    n’ai soferts, que tot suy languits –
  178    a vos, de cuy mos sperits
  179    no·s part, ni mon cors, per afany,
  180    a cuy l’arma e·l cors coman
  181    cant me leu ne·m vaig jaser.
  182    E ja Deus lo gauig qu’eu sper
  183    de vos no·m do – e res tan car
  184    no m’es, si·m volia Deus far
  185    rey e senyor de tot lo mon –
  186    si o prenia ses vos, don
  187    tench mi e ma mort e ma vida.
  188    Ni es jorn en l’any que complida
  189    festa·m sembla, si vos no y veiy,
  190    ans son trist e en tal destreig
  191    c’apoderat m’a e vensut,
  192    e res sens vos no·m pot salut
  193    donar, ni defendre de mort.
  194    Doncs, si eu muyr, vos n’aurets tort,
  195    e Deus porie us ne encolpar,
  196    car vos me podets restaurar
  197    ab sol que·m donets vostr’amor.
  198    E devets saber que menor
  199    pecat farets si le·m donats
  200    que si vos aman me lexats
  201    morir ni del tot perdre l’arma
  202    e la vostra, c’ab naguna arma
  203    no·s poria d’est pecat defendre;
  204    que l’Avengeli dits que mendre
  205    deu hom de dos pecats causir,
  206    e sabets be que si morir
  207    me fayts sera maior pecats
  208    que si vostr’amor mi donats.
  209    Doncs segons Deu be·m devets dar
  210    e segons lo segle car pus car
  211    er vostra prets per mi tenguts
  212    en mantes terres, quant saubuts
  213    sera per so qu’eu de vos dich.
  214    E no se jove ni amich
  215    al mon, home sol qu’en amor
  216    s’entenda, qu’eu per jutgador
  217    no·l reebes en aquest faig,
  218    car anc advocat de bon plaig
  219    gasanyar no fo pus segurs.
  220    E doncs, clars rays resplandents e purs
  221    castells de tots bes ples e claus,
  222    prengue us de mi, que ses repaus
  223    languey, merce e causiments
  224    sia; blasmes d’algunes gents
  225    ni de Deus no us fassa temor:
  226    car qui per abatre major
  227    pecat ne fa menor, merce
  228    n’a, e Deus, per razo del be
  229    que fa, ret li·n bon gazardo.
  230    Assats entendets per razo,
  231    doncs, que de Deu no us cal temer.
  232    E dich vos que, si vol aver
  233    una prous dona amador,
  234    leyal e franc, cobeu d’honor,
  235    que sos fis prets n’es mais grasits;
  236    ez anch nul temps nul bon marits
  237    no ausim dire que vedes
  238    a ssa muller que no ames
  239    amich, si l’ac bo ni leyal;
  240    mas sabets de quals dits hom mal
  241    e son levades en barayll?
  242    De aquelles a cuy bons sens fayll,
  243    que d’un no·s tenen per pegades:
  244    [ . . . ]
  245    que n’amaran leu dos o tres
  246    o may, e ges aco non es
  247    amor, mas mal-cor e foldats,
  248    e per aquelles es marcats
  249    bos prets e per les altres creys.
  250    E car anc mon cor no ateys
  251    nagun’amor mas sol la vostra,
  252    que vera raso vivent mostra
  253    que dar me devets vostr’amor
  254    sens que no us cal aver temor
  255    de Deu, ne blasme de [les] gents,
  256    placia us que complidaments
  257    sia de vostr’amor garnits
  258    breument, car si·m tarda, fenits
  259    [son] so·m cre, puys serets al pendre
  260    tart. Ja re no us poria rendre
  261    lo dan que vos e eu pendrem.
  262    E comptar vos he, car sove·m,
  263    un aximpli qui fo vertats.
  264    Us reys al temps qui n’es passats
  265    fo, c’apeylaven N’Ariens,
  266    galarts e prous, que luny e pres
  267    anava sa fama e sos noms,
  268    e hac muyler que sos renoms
  269    era ses blasmes e ses clams.
  270    E Deus donet los ez entrams
  271    ab tan gran beutat una fiyla
  272    que ’n tot lo mon s’ach a mereveyla
  273    co·s poc far c’aital creatura
  274    pus beyla, que en res natura
  275    no y poch mylorar ne no y calc.
  276    E membre·m be c’un senescalc
  277    avi’an aquell matex temps,
  278    e ach fill de sa muyler, e ensemps
  279    feren noyrir ab la donseyla.
  280    D’un jorns e d’un gran fo ab eylla,
  281    e si de lor beutat comptar
  282    vos volia, tem l’escoltar
  283    vos anujes, e·l dir a mi.
  284    Letres apreseren e lati,
  285    e l’art d’amor e d’autres mans
  286    cortes mesters, tro que .xii. ans
  287    agron passats e complits.
  288    E Amors, qui tan gint noyrits
  289    los viu, volch aver part,
  290    e trasch los tan prim son dols dart
  291    que dins lo cor lo mes a cascu,
  292    puys feu los d’abdos cors un
  293    tan soptilment los ajustet.
  294    E si us dizia con amet
  295    cascus son par, ni qual afany
  296    trasch l’un per l’autre, mays d’un any
  297    lonch seria. Mas tant languit
  298    cascun que·l donseyll descobrit
  299    car plus no pot sofrir l’amor
  300    que avia e la dolor
  301    que sostenia jorn e nuyt.
  302    E la donseyla, que l’anuig
  303    del donseyll passava el seu,
  304    respos li: «Bells amics, per Deu,
  305    major ne sostench yo per vos,
  306    c’anch no cuyde veser que fos
  307    nul temps tan destretxa per re;
  308    e veig e conech e se be
  309    que tot ayço parta d’amor.
  310    E pert son temps qui crey alor
  311    fera may son prou que dessa,
  312    car ja nul temps tant no fara
  313    mal turment, anuig ni dolor,
  314    qu’eu fassa re que a desonor
  315    me torn, ne que·m puxen blasmar!»
  316    E que us dire: hanc tant preyar
  317    no la poch, en re obehir
  318    li volgues e cant al partir
  319    lo convench, denant leys ploran
  320    dix li: «Dona, a Deu vos coman!»,
  321    sospiran e ab gran senglot
  322    ez anch plus no li poc dir mot,
  323    car en pauc lo cor no·l crebava.
  324    E cant ella viu que·s n’anave
  325    dix en ploran: «Amich, e on
  326    volets anar?» «Dona, preyon –
  327    dix ell – en aquella forest
  328    on la mort me trobara prest
  329    de luy seguir, si·m denya pendre!»
  330    E cant ella l’entendet, fendre
  331    cuget, tal dol hac, e caser
  332    la covench, que no hac poder
  333    ne seny ne saber de parlar
  334    de lonch temps. E cant remembrar
  335    se poc, levet si, e seguit
  336    lo vas lo bosch, mas anc no·l vi
  337    de dos jorns ni no·l poc trobar.
  338    E cant venc al ters, l’endurar
  339    e·l trabayll l’agren tant vensuda
  340    c’anc no·s poc dar clam, cant venguda
  341    ffo sus la riba d’un riu clar;
  342    don ausi lo donseyll cridar
  343    e planyer, e cant l’entendet
  344    levet sus, car Amor l’aydet,
  345    e Sabers menet la tro al loch
  346    on era, tan frevols que no·s poc
  347    levar. Juntes mans li dix:
  348    «Don’, a vostra hom qui languix
  349    ajats merce!» e no·l poch als
  350    dire, car li sospirs coralls
  351    e·ls plans li vederon lo parlar.
  352    E cant ela·l viu nuu star
  353    llanguit, descolorat e tint
  354    e de la mort tan fort atent
  355    que no·l podia restaurar,
  356    lats lui se colguet e tant beysar
  357    lo volc, e dix ploran en auts crits:
  358    «Amich, playe us que l’esperits
  359    meus ab lo vostre van,
  360    e que partam abduy l’afan
  361    e·l gaug que Deus vos volra dar».
  362    No us en vull plus [lonch] compte far;
  363    tant l’abrasset e tant l’estreys
  364    e ceyll leys, que cascus steys
  365    don fo dampnatge. E d’un jorn
  366    los payres, qui mant mal sejorn
  367    n’avien, feren los tant sercar
  368    que abdos los anet hom trobar
  369    en la forest, axi co us dich.
  370    E si los payres ni l’amich
  371    ni·ls parents n’agren dol ni mal,
  372    ni d’altres gents ja no us o cal
  373    demandar, car grans pietats
  374    es d’ausir. Per que us prech prendats
  375    conseyll de mi, ans que languir
  376    m’ajats tant fayt que puys garir
  377    no·m puxats per nagun sfors.
  378    E car non es castell tan forts,
  379    roca, tors, miranda ni murs
  380    on eu me tingues per segurs,
  381    ni res qui de vos mi defenda,
  382    prech, si·l plats, a Amor que us prenga
  383    e Merces, a cuy me corril,
  384    que, axi con Giraut de Bornil
  385    dits, non sper autres capdells:
  386        Axi con us frevols castells
  387        assetjats per mals senyors,
  388        con la pereyra fon la tors
  389        e·l calabres e·ls mangonells
  390        abaten los murs a grans tropells
  391        e·l guer’es grans vas totes parts
  392        que no y te prou enginy ni arts
  393        e·ls crits e·ls bruxs son grans e fers,
  394        no y ha don atendon guers
  395        conseyll mas de merce clamar
  396        cant leys vezon perilar,
  397        axi us clam merce humilments
  398        bona dompna e conexents.
  399    E car autres defendiments
  400    contre vos no vull ni gos pendre,
  401    Humilitat vos deu rependre
  402    e Merce, tro merce m’ajats,
  403    car Deus dix, e es vertats,
  404    que hom ni femne ses merce
  405    merce no trobara, perque
  406    la vullats en tots vostres fayts.
  407    E sera vos per mi retrayts
  408    us fayts ques avenc Leones,
  409    a una dona d’un cortes
  410    compte muyler, c’us cavallers seus
  411    paubre de terra e de feus,
  412    amet sus totes autres res.
  413    E ella, perqu’el may valgues
  414    e·n fos pus galarts, det l’a des
  415    joyes en pres; mays que y passes
  416    blasme ne mal, no us o cugets.
  417    E si·l cavaller ladoncs fo quets,
  418    ladoncs fo per s’amor ardits,
  419    gais e gaylarts, pros e grasits
  420    sus tots los autres de la cort.
  421    E per tal que us fassa pus cort
  422    compte, un jorn venc voluntats
  423    al compte c’ab de sos privats
  424    anes en la forest cassar
  425    e ab sa muyler, que lexar
  426    no volch, tras si lo cavaler,
  427    que ja no us pensets qu’el derrer
  428    de·ls altres fos apareylats,
  429    ans fo pus tost a delats
  430    sidons tots jorns, on que sabes.
  431    Axi cavalqueron tro pres
  432    de mig jorn, ses cassa trobar.
  433    E [lors] los cans feron levar
  434    un grans serffs blanx, don s’esbahit
  435    lo comps car anc aytal no·n vic
  436    nul temps may e puys lo cavals
  437    apres luy per puigs e per vals
  438    c’anch l’us l’autre no atendet,
  439    mas lo chevalers, qui cavalquet
  440    costa sidons gent e suau
  441    parlant de mantes res, l’esclau
  442    seguent dels altres, tro passet
  443    hora nona, que s’acostet
  444    la dona, qui viu una font
  445    entre dos pins al peu d`un mont,
  446    lats un bosquet, un dexenderon
  447    e car poc eser que stanqueron
  448    los cavals per menys anug far,
  449    a lor anes mils pausar
  450    costa la font en un ver prat
  451    de floretes entremesclat.
  452    E duret devas totes parts
  453    mige legua, on dos leoparts
  454    ac de marbre entretaylats,
  455    axi que semblava laxats
  456    hi fossen per la font gardar.
  457    E perque no y posques intrar
  458    soleys, fo y nat un sicamor
  459    qui cobri la font d’or en or
  460    e quatre brasses tot entorn.
  461    E anch may tan plasent sajorn
  462    ausit no fo con los auceylls
  463    menaven cantant pels rameylls,
  464    entremesclant lurs dolses veus.
  465    E car lay d’on axits la deus
  466    de la font fo pura graveyla,
  467    e ren mays plazents e pus bela
  468    per sgardar e per veser.
  469    E·l cavallers qui loc e leser
  470    viu doncs pregar, Amors
  471    det li·n raso, fets li socors
  472    Ardiments, e anc re no·l noc
  473    Aysina; e, car ges no·l poc
  474    mils ajudar Sabers ni Senys,
  475    gardet la Mesura, que menys
  476    ni may no y dix, mas so que·s tays.
  477    E la dona, cuy no sofrays
  478    raso, respos li may de grat:
  479    «Ben sabrets si us do m’amistat
  480    e·l meu matex, dins mon castell,
  481    c’ayci, car em [en] descapdell,
  482    semblaria que per paor
  483    o fes may que per vostr’amor,
  484    car em en loch strany e sol.
  485    Perque [vos] defendi que sol
  486    no·m parlets plus d’aquest afar
  487    o jamay no us cal sperar
  488    de mi nul gauig ni altre be».
  489    E cant ell o ausi, per re
  490    non parlera plus, tant duptet
  491    a perdre sa amor, ans stech
  492    marrits e plus suaus c’us muts,
  493    tan c’a la dona fo venguts
  494    cor de puyar e de tenir
  495    lur cami. Cant viron venir
  496    .vii. dones sus lur palafres
  497    blanxs coma neus, ab lur arnes
  498    rendats ab flors d’aur e d’asur.
  499    E no us pensets que fos scur,
  500    lay on foren, ans resplandit
  501    tant cascuna que fit a fit
  502    no les podion regardar.
  503    E si us deya con eren car
  504    lurs vestiments ni taxels d’aur
  505    tem que y faylis, que del tresaur
  506    d’un ric rey no foren comprats.
  507    E ja no us cal de lur beutat
  508    demandar ni·l solas ni·l ris
  509    que avian, car de Paradis
  510    semblaven mils que terrenals.
  511    E parech veu celestials
  512    la primera, cant comenset
  513    son cant, ab un ram que portet
  514    garnit de fuyles e de flors,
  515    axi que de nuyles colors
  516    tan bell no·l poria hom dictar.
  517    E cantet gint, azaut e clar,
  518    sta cansoneta d’amors:
  519            Qui leyalment serueix amors
  520        bon marit ha;
  521        nos la servirem tots jorns
  522        qui lleialment serveix amors.
  523            Per so avem, ses dolors,
  524        joy qui no falra.
  525    Axi cantant vengren tro la
  526    a·ls leuparts sus on dexendet
  527    cascuna e car no·ls aydet
  528    res a lur dexendre ni·ls noc,
  529    car anc no·s mogren d’un loc
  530    lurs palafrens ni·ls calc tenir,
  531    tro que torneron de coylir
  532    ffloretes e de la font clara
  533    on cascuna levet sa cara
  534    e ses mans; e foren puyades.
  535    E anc gayre d’aqui lunyades
  536    no·s foren ni del loch partides
  537    que·s foren del tot svanchides,
  538    c’anc no sab hom qual part tingeren.
  539    E no·s triguet gayre vengeren
  540    altres .vii., mal apareylades,
  541    playent, tristes, encavalcades
  542    de muls magres, negres e gasts,
  543    e car nagus ceyles ni basts
  544    no porteron, lo cavalcars
  545    ffo lur anutjos e amars.
  546    E ja dels plans ni dels sospirs
  547    que gitaven, ne dels vestirs
  548    que portaven negres trencats,
  549    ni de lurs caps mal pentinats
  550    – eren de plorar raucasides, –
  551    no demandets, car plus marrides
  552    no·n viu hom ne pus trabaylades,
  553    pero no crey pus gint formades,
  554    avinents, ne de pus bel tayll
  555    qu’eles foren, si del trabayl
  556    que us dich no fossen tan attentes
  557    car eren menues, destentes
  558    e despuylades de beutat.
  559    E semblava que mal lur grat
  560    dixessen est cantar, ploroses:
  561            Deus! car fom tan erguyloses
  562        tostemps contr’amor,   en plor,
  563        languen ab dolor,
  564        tostemps serem angoxoses,
  565            Deus! car tant fom erguyloses
  566        e serem axi ploroses
  567        per ceylls que dolor   d’amor
  568        sofriren tot jor.
  569    Axi planyent ab gran tristor
  570    aneron lats la font dixendre
  571    e volien de l’ayga pendre,
  572    don axi armat un cavaller
  573    joves e bels, grans e sobrer,
  574    amoros, clars e resplandents,
  575    lo genser c’anch nuls homs vivents;
  576    e fo tot cubert d’aur batut,
  577    e tench en la ma son bran nut
  578    plus luzent que flama de foc.
  579    E ceyles, cuy no parech joch
  580    lo seu venir, feren se atras.
  581    E·l cavalers, qui no venc de pas
  582    mas tost, dix los: «Falses cruzels,
  583    amares a Deu pus que fels,
  584    veyles d’amor e de merce,
  585    no toquets a la font, car de
  586    trabaylls orribles e coents
  587    vos turmentare tan greuments
  588    que·s doblara vostra dolor!»
  589    E ceyles plenes de tristor
  590    vengren vas los muls per puyar,
  591    cant la dona pres a sonar
  592    son cavaler ab luy venguts
  593    qui tost, con gint apercebuts,
  594    fo costa leys en pes salits,
  595    cant del chevaler viren c’axits
  596    era de la font ni intret.
  597    E ceyla, qu’esmereveylet
  598    de ço que viu, dix: «Si tenir
  599    mi volets may pro, ni grazir
  600    vos volets de m’amor en re,
  601    vos prech que sapiats perque
  602    van aquelles dones aqui
  603    tristes, e de les autres qui
  604    son, qui primer vengren cantan».
  605    E·l chevaler, qui re pauc ni gran
  606    no duptara far per s’amor
  607    a conquerir, senes paor
  608    anet vas elles, e saludet
  609    les gent, mas neguna·l sonet
  610    mot, ans s’aysinavon ades
  611    d’anar, cant cella que plus pres
  612    l’era pres a bras dolsament,
  613    qui·l dix: «Amich, no us esta gent
  614    de tocar aytals trabaylades,
  615    dones d’est segla trespassades
  616    e mortes passats ha .C. anys!»
  617    E·l chevalers, a cuy nul afanys
  618    no fora greu per gasayar
  619    l’amor de sa dona, lexar
  620    no la volc tro dit li agues
  621    so per que l’avia trames
  622    sa dona. Alor ela li dix:
  623    «Vaets, les .vii. dones que vis
  624    venir sempres tan gint garnides
  625    son totes d’est segla partides.
  626    Lavors avian amichs
  627    que eles amaven, axi rics
  628    eren o paubres, no us en cal,
  629    car amichs no quer mas leyal
  630    cor e humil [e] amador,
  631    e tal que prenga ses temor
  632    gauig de sidons cant n’es en loch.
  633    E cant elles veren qu’el foc
  634    eren d’amors destreixs tan fort
  635    que no podien a la mort
  636    scapar senes lor socors,
  637    fferen per lor tot so c’Amors
  638    vol que dona fass’a amich,
  639    que no duptara fals repich
  640    de leusenger ni d’autres gents.
  641    E car foren obedients
  642    a complir lo seu mandament,
  643    van e stan alegrement
  644    ab gauig, e faran tostemps mais
  645    axi con en l’amoros lais
  646    que cantaven es contengut.
  647    E a nos, lasses, a·n rendut
  648    Amors aytals logers co·s tany;
  649    e totes seyles don sofrany
  650    Merces prendon aytal matex
  651    o piyor. Qu’el temps que destreys
  652    ceyls qu’ab leyal cor nos amaven
  653    e juntes mans merces clamaven
  654    que·ls donassem nostr’amor
  655    mostrant lurs mals e la dolor
  656    e·ls loncs sospirs e la greu pena
  657    que sofarien en la cadena
  658    on Amor los tenia pres,
  659    tan fort que no podia sens
  660    nostra merce vius scapar,
  661    no·ls poch [res] ab nos ajudar,
  662    ne prechs [ne] Merce ne nuls dreigs;
  663    ans, on plus [els] eren destreigs
  664    faziam de lor nostre squern.
  665    Per que cavalcam muls d’infern,
  666    don fem sospirs e greus badaylls
  667    e·n sofrem turments e trabals
  668    e farem mays tostemps ses fi».
  669    «Enquera vos prey, diats qui
  670    es lo cavallers qui us manasset,
  671    qui axi de la font e intret».
  672    Ceyla «Lo Deus d’Amors – respon –
  673    ceyll que en totes parts del mon
  674    nos garreja e·ns fa mal sofrir
  675    per so car en re obezir
  676    no volguem Merce ni Amor;
  677    perque ab lagremes e ab plor
  678    dizem lo cant, ab greu que·ns es».
  679    Ab aytant puyet, cant hac pres
  680    compjat de ceyll, que se·n tornet
  681    vas sa dona c’un pauc stech
  682    pensiva, cant el dix: «Volets
  683    ausir que m’ha dit?» «No certes
  684    – dix ela – que ausit o ay tot!»
  685    Un pauch stech sens sonar mot,
  686    cap encli; puys, cant hac gitat
  687    un dols sospir, ha regardat
  688    son cavaler a cui dix: «Amics,
  689    car poria aver destrics,
  690    ans que fossem a nostre hostals
  691    e car no podem saber cals
  692    jorns es derrer de nostra vida,
  693    vos vull donar ma amor complida,
  694    e per gandir al greu afany
  695    c’ayceles sofren cavalcan
  696    los muls d’infern, don Deus nos gar!»
  697    No volc aycela cavalcar
  698    muls d’infern; ne vos los vullats,
  699    car be sab Deu que eu suy nats
  700    e noyrits perque tostemps fes
  701    vostres comans en totes res,
  702    aytant cant vida·m sostendra.
  703    E car no fo ni no sera
  704    nul temps vista tan bela flor
  705    con vos ets, placia us dolsor,
  706    prenga·l fruyt e merce m’ajats.
  707    E vos, qu’eu tant prech Deu, viscats,
  708    que non anardire per re.

               Deo gracias

 

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc