Rialc
Rao 0.29

            Poesie anonime


    1      Car say que caminant
    2      per terra e navegant
    3      avets sercat lo mon,
    4      vivent ab gran sejorn
    5      e a les vets desayre,
    6      per que podets retrayre
    7      e respondre al pertit
    8      melor dejus escrit,
    9      donchs, no·m vulats mentir,
    10     amich Vilaruhir,
    11     ans vos prech que·m digats
    12     qual vida may vos plats:
    13     de la terra ho la mar?
    14     Car moltes veus lausar
    15     vos he hoida la terra,
    16     e mayorment si guerra
    17     ere: deyets qu’a Vich
    18     ffariets vostre ’brich
    19     tostemps de vostra vida;
    20     mas vey que be us otblida,
    21     car vos ets si girats
    22     que de l’any les tres parts
    23     ffets vostro domisili
    24     en la mar, que navili
    25     no guardats, al ne bo,
    26     ab que ayats diners pro,
    27     nuyl peril esquivant,
    28     sol que vostron infant
    29     pugats be aretar
    30     e l’arme infernar
    31     ffaent bonba e bebany.
    32     Vuyles que perda o guany
    33     lo las comendatari
    34     qui·l seu, per violari
    35     conprar, vos a fiat;
    36     mas, com ab luy comtat
    37     aurets, aura plaser
    38     que cabal puxa aver,
    39     car lo guany es ten poch
    40     que’lquant diner no poc
    41     bastar a l’intares
    42     que hom fa ades ades.
    43     Donchs, quo·s cuyde·l vila,
    44     qui·l foch estar aura
    45     tot l’ivern e l’estiu
    46     a l’ombra, qu’ell vos fiu
    47     e no us en milorets?
    48     Sert, be u meraxets,
    49     qu’aytal com cel fasats,
    50     pus tant afayn passats
    51     per so de luy e vostre.
    52     Pero del patrenostre
    53     nous en vuyl part ne quart,
    54     ne enqueres de l’art
    55     astranye que tenits
    56     nits e jorn ab grans crits,
    57     car vestits e calsats
    58     vos colgats e us levats,
    59     e no us cal la cortina
    60     tirar, mas la borina,
    61     qui pus prop vos esta;
    62     matalaf del taba
    63     vos fets e travesser;
    64     coxi, no n’avets mester,
    65     car sobre .i. rest ho tach
    66     avets tenir lo cap,
    67     e enquer es bon dia
    68     qui ferm durmir podia
    69     gordant los grans parils.
    70     E pux es los serviis
    71     a que us avets lavar
    72     con dauriets pausar.
    73     Si volets dir de vide,
    74     que fets salse bulide,
    75     e pus soven alade,
    76     ab frede aygue temprade
    77     per fretura de foch;
    78     entravens hi tal joch
    79     que la barba ho le ma
    80     ans que vos ne beura.
    81     Est menyar apelat
    82     es per faldades dat
    83     soven a marines,
    84     hoc a mercaders
    85     com ve en aquel cas;
    86     e vos en terra pars,
    87     ne altre, can hi ets,
    88     si la taula no vets
    89     fferma e be piyade
    90     e la casa regade,
    91     no us hi volets aser:
    92     notats, dons, d’un plaser
    93     a altre can hi a.
    94     Puys comendar vos a
    95     un pages carboner
    96     (qu’es apelat noixer)
    97     nit e jorn abre trets,
    98     que mariner prets
    99     sots, e brom de cuberta,
    100    e vos nula raverta
    101    no li gosarets fer:
    102    volets dir mercader
    103    sots e no fets servey.
    104    Ja avets menys remey
    105    e vivits ab dolors
    106    si guardats les honors
    107    qu’emperades avets
    108    per dar recapta bo
    109    a tota la raho
    110    que comenade us han,
    111    per so que milor guany
    112    puxats a cascu retre,
    113    car no avets altre rende.
    114    Si·ls volets escamnar,
    115    no us hi cal may tornar
    116    que us coman diner:
    117    tant no·ls hirets derer
    118    lavant busques ne payles
    119    dels tabarts e gramayles,
    120    ne per gran raverense
    121    que·ls fasats, ans hofense
    122    vos feran, e cridant
    123    «Mercader de lavant!»
    124    Vos, si avets vergonya,
    125    volrets abans ronya
    126    en terra aver menyade
    127    qu’en la mar carnsalade
    128    ne altre lecaria.
    129    Donchs, asats ver paria
    130    que qui sap fer hofici
    131    en terra, ho servici,
    132    deu viure, que mes val
    133    qu’en mar aver tant mal.

    134    On per so que melor
    135    puxats, e sens favor,
    136    pus just prenunciar
    137    del fet, vos vuyl comtar
    138    de mi e com m’enave
    139    en lo temps que nevegave:
    140    que, com m’era esmerçats
    141    e puys era espetxats,
    142    m’enave reculir
    143    ab ten agra suspir
    144    pels visis que lexave,
    145    pensant sels qu’esperave.
    146    E com era a le mar
    147    comensave a cridar
    148    un barquer que·m laves,
    149    car veye la nau pres
    150    de caregar fer lou,
    151    e jo, qui·m veya sol
    152    en terre e darer,
    153    volent puyar leuger
    154    en barcha, e trempats,
    155    dels pits e dels costats
    156    dave, ho de la came,
    157    a l’orla tal que l’arme
    158    cuydave axir del cors:
    159    sertes, ja no respos
    160    aquest pler als pasats.
    161    E estant encalats,
    162    mentre que enpenyia
    163    lo barquer, mar gubia
    164    nos ach tots revestits,
    165    e jo, qui gint vestits
    166    era e pentinats,
    167    tentost fuy recordats
    168    e dixi: «Plus plasens
    169    eren sels levamens
    170    que midons mi fasia
    171    d’aygueros e d’andivia
    172    cascun jorn la setmane».
    173    E, donchs, pech es qui·s vane
    174    de la vida marina,
    175    car veig que la gavina,
    176    cant mal temps es, hi fug,
    177    hoc e li pex son fuyt,
    178    que no·n porets veser:
    179    camiats d’ell aver,
    180    si van sercant lo fon
    181    en lo loch pus preyon
    182    hon puyen aver port
    183    de terra ho de roch;
    184    anquera mantes vets
    185    qu’en terra los veurets
    186    que·s seran enquelats
    187    per mils esser salvats,
    188    so que es contra natura
    189    quando la creatura
    190    ffug so d’un es creade.
    191    Per què la ley vedade
    192    diu que li marines
    193    no deuen creer en res
    194    e sser en nagun fayt,
    195    pus per diners atrayt
    196    se son en tal peril,
    197    no gordant Par’e Fil.
    198    E puys vogam avant
    199    la via del levant
    200    tro fom fore del roch,
    201    que anch no agem loch
    202    d’axugar nos la cara
    203    que altre mar nos enpara,
    204    e agre·ns mes a fons
    205    sino que fom adorns
    206    e prests de l’esgotar,
    207    avent por de negar,
    208    tots afes oblidats,
    209    antro que fom a lats
    210    de nostre nau venguts.
    211    E jo, com persabuts
    212    (com sell qui coraguts
    213    es per sos anemichs,
    214    perque dan ne destrichs
    215    no prenes, met en forsa,
    216    cuytat, perque estorsa),
    217    cuydant me aferar
    218    a ’lcun cap qui l’isar
    219    ages, fos ferm e bos,
    220    afare m’a .i. tros
    221    de rest qui era cusit
    222    ab .i. cordo pudrit
    223    que ’pelen promesol,
    224    e veus me sus al sol
    225    vengut, ab el ensemps,
    226    que anch no fuy a temps
    227    d’eferar me a res;
    228    e si no que·m defes
    229    l’espurgidore forts,
    230    crey que jo fora morts
    231    entre barcha e nau.
    232    Per que no crey que en pau
    233    hi estes can hi caech
    234    sel qui·l proverbi·n fech
    235    de caure ’n tal trapig,
    236    que·n menys que no us ho dich
    237    ffuy de pope romas.
    238    E si no que fo cas
    239    que la corent m’ayda
    240    tan fortment que ab la ma
    241    m’afare al govern,
    242    lay hon l’agula pren
    243    bala per servar just,
    244    jo fora en tabust
    245    e greu condesio.
    246    Mas no us pensets, paro,
    247    ffos al tots deliurats,
    248    que a les quatre parts
    249    agren les mans mes mal
    250    que la came cabal
    251    no pres al reculir,
    252    car be us poria dir
    253    no y ach dit no·m sentis,
    254    que·ls hossos e als nirvis
    255    tan fort los espurgave
    256    lo govern com jugave.
    257    Dur m’era lo tanir
    258    e pus greu lo jaquir,
    259    car nagu no m’ausia
    260    (ten grans crits no matia!),
    261    entro que, per ventura,
    262    vench sell qui no endura
    263    cant li altres an fam,
    264    que senescal clamam,
    265    cuytat en la latrina
    266    per lansar la toyina
    267    c’ach menyade ab cols
    268    (mas, verament, si l’ols,
    269    no t’aura pas odor
    270    d’elmesch ne d’elbofor):
    271    si m’ayda la corrent,
    272    si fach aquel corent
    273    en gir de me pausar.
    274    Mas no us pensets desgrat
    275    n’ages en aquell punt,
    276    car ja fore defunt
    277    si no per sa vengude.
    278    Donchs, no us pensets que·m pude,
    279    ans tentost lo cride:
    280    «Senescal, per ta fe,
    281    vuyles mi ajudar!»
    282    E ell tentost va·m lensar
    283    lo cap de l’amenti,
    284    al qual jo m’eferri,
    285    protestant que ages volta
    286    bona, car sella volta
    287    sofria mal lo cap.
    288    E ’ll no se·n trach gab,
    289    ans totora crida
    290    tro la barque ferma
    291    e m’agren dins en nau,
    292    hon jo estich suau
    293    tot sol en un depart,
    294    car lo traul de l’art
    295    era tant que·s movia
    296    que la nuyt ne lo dia
    297    no pugi aver la caxa
    298    per mudar me, d’on ratxa
    299    menave del curar,
    300    ne·l barber atrobar
    301    no poch tenpoch la sua,
    302    d’on ell crida e suha,
    303    que·ls anguens son vesats
    304    e·ls enpastres guastats.
    305    Axi que jo estich
    306    con ha porsel fersich
    307    entro vench l’endema,
    308    que la nau s’espetxa.
    309    A cascu so del seu
    310    de trobar li fo leu,
    311    hon eu me vi mudat
    312    he de mos mals curat,
    313    cuydant aver purgats
    314    aquells no comensats:
    315    que oy tentost comande
    316    lo noixer d’altre bande
    317    sia camiat lo lou.
    318    E nos tuyt, com a bou
    319    ho mul qui vol arar,
    320    comensam a tirar
    321    entro†a l’aber duat†.
    322    E puys †aber duat†,
    323    los uns a la borina,
    324    altres a la sentina,
    325    altres a l’escota,
    326    cascu corre e trota
    327    ffer lo servey enpres
    328    a lay hon master es.
    329    Pero a n’i d’alcuns,
    330    que en honor plus
    331    entenen e peril,
    332    de que hom deu pendre espil,
    333    que a levar d’una vela,
    334    si cremade fos ela,
    335    se perden dos ho tres
    336    dels marines cortes,
    337    per so que pus valens
    338    sien dits per les gens.
    339    Mas aytal valentia
    340    baldament lur se sia,
    341    car savi mariner
    342    dintre la nau deu fer
    343    ab seyn lo seu lavor,
    344    guardant se de folor
    345    e de dan son ventrey,
    346    qui es ple de rovey
    347    e de lim de canades
    348    e de pels de flaçades
    349    cuits en lo caldero
    350    ab del masamoro
    351    per .i. brut pareros,
    352    servesial mornos,
    353    de que auran fet coch
    354    (per so com molt ne poch
    355    servey no·n poden trer,
    356    li han dat aquel master).
    357    E puys, com molt maldat
    358    auran, aperelat
    359    los es aquel menyar;
    360    e enqueres que·m par
    361    que age esser dia
    362    †demeras tant sagia†.
    363    E en nau esta viande,
    364    car cascu la demande
    365    volenter, per confort,
    366    car molt mes qu’en brou cort
    367    hi han devocio,
    368    ab contradichsio
    369    gran que fan en les parts
    370    de la carn, e que l’arts
    371    es perque aventage
    372    n’agen, e del formatge,
    373    hon les se fan camyar
    374    e depuys tornar;
    375    puys fiquen hi les dents
    376    ten enforcidamens
    377    que devuyt jorns los dura
    378    al moro la huntura.
    379    Pero si dich falcia,
    380    lo vernigat diria
    381    dins e defos vertat,
    382    con ve que l’an lexat;
    383    mas no es meravela,
    384    car cascu s’acapdela
    385    de cortasia gran,
    386    que, les tovales que han
    387    axi blanques en taula,
    388    s’amen mes a lur faula
    389    torcar que no a elles.
    390    Quals dones e donzelles
    391    son pus ne tant cortes,
    392    ne enquer ten gint apres
    393    de perles enfilar,
    394    con ells son de triar
    395    del pa pus bel e bo
    396    denant lur compenyo?
    397    Car sens nul convidar
    398    s’aseen a menyar
    399    con ramat de cucales,
    400    qui per fam baten ales
    401    sercant alcun sirer
    402    madur ho huliver.
    403    E puys, com son sadols,
    404    enpepats com a pols
    405    donen lo ventre al sol,
    406    car dien que axi·s cou
    407    aquel menyar faxuch.
    408    Mas diu la .i.: «No puch
    409    creure que molt nos dur,
    410    que·l temps veig que es escur».
    411    Hon lo notxer acort
    412    ha que fase dar fort
    413    e enqueres mudar
    414    lo lou, e camiar
    415    los cove axi tost.
    416    E puys tuyt an respost
    417    «Crey que altre liso
    418    ffarem e professo
    419    esta nit ten cruel»,
    420    guardant cascu lo sel,
    421    axarcia entre mans,
    422    reclamant tots lo sants.
    423    La .i. bat lo cornal,
    424    lo cap l’altre senal,
    425    los uns moguen la bruxe
    426    e·ls altres fan luy puye
    427    que·s garden del bruyol,
    428    e puys raye·ls lo lou
    429    com jugedor les biles,
    430    d’on ells volgren a viles
    431    molt agrestes estar,
    432    sens boure e sens menyar;
    433    altres van a la trossa
    434    cridant Deus los estorsa
    435    del paril en que son,
    436    de la cara e del fron
    437    donant per l’amurade
    438    con be la an intrade;
    439    altres, serveys sercans,
    440    ab de grans escrebans
    441    entre aquells brandals,
    442    que direts que perdals
    443    son cauts en filats:
    444    «Lo peu», diu la .i., «trencats
    445    m’e», e l’altre, «la came»;
    446    e, donchs, bo es qui ama
    447    en terra lo diner
    448    e no·l cal est maltrer.
    449    Altres monten senyir
    450    l’abre, perque sentir
    451    no·s puxe, e son criats,
    452    mas si vi estibats
    453    ho figue, son hi tots;
    454    ja no seran ten glots
    455    de fusta estibar
    456    ne de la nau sorrar.
    457    Dels paneses vos dich
    458    que per res en otblic
    459    ells no s’an a lexar,
    460    car lur nom de ’penar’
    461    aporten ja ab lor,
    462    si be·s fan gran senyor:
    463    car pena, per ma fe,
    464    nit e jorn los cove
    465    aver ab la miyane,
    466    guardant la tremuntane
    467    sia en son polagar,
    468    e apres caregar
    469    brases e escotines,
    470    qui son lurs disciplines.
    471    Sels qui a proa estan,
    472    per so que nagun dan
    473    la vela puxe pendre,
    474    Deus sap co·ls fa estendre
    475    ades ades lo treu,
    476    que molt ne poch a peu
    477    nagu no y pot durar;
    478    puys a la guayte anar
    479    los cove, del timo
    480    cuydant, qu’es lur pro;
    481    mas, com la merayade
    482    los pren ab l’amurade,
    483    prem los axi als costats
    484    que no y volgren estats
    485    e ser per nagun fos,
    486    car moltes vets al cos
    487    los trenque les costeles,
    488    de les pus forts e beles,
    489    d’on lo patro riura
    490    (mas depuys pleyara
    491    que·l do .i. parel d’ous).

    492    Amich, donchs, com no ous
    493    que jo dich gran vertat,
    494    e que aytal loger dat
    495    es als qui ’n mar s’aviden?
    496    Mas baste us que us conviden
    497    sol .i. dia ho dos
    498    con sarets venguts vos,
    499    de noves demendant
    500    dels avers de lavant,
    501    dels quals sabrets raho
    502    retre com qui no y ffo,
    503    car d’als avets ussat
    504    (segons avem comtat),
    505    sal d’un patit d’almesch,
    506    que us cuydats tanir fresch
    507    e ’n que avets los vestits
    508    enbolcats, que sentits
    509    e fiats, mas mes dura
    510    lay hon la fexadura
    511    esta de vostro mal,
    512    car ragules asau
    513    de rates vos an venudes
    514    per almesch, d’on perdudes
    515    aveu tost sels hodors
    516    e ’nquere les honors.
    517    Si als no sabets far,
    518    e si ets a letar
    519    ho avets altre master,
    520    vendra us hom honor fer
    521    tots jorns a vostra rende
    522    per comprar e per vendre.
    523    E ’nquer avets als:
    524    si avets muller tals
    525    que us am, e vos ella,
    526    mirar l’ets en la sela
    527    nit e dia, e als pits,
    528    que us daran apatits
    529    de fer lo manament
    530    qu’en lo comensament
    531    del mon fech Deus a Adam,
    532    que ab fembre per fam
    533    d’altre squivar usas.
    534    E, dons, ples e solas
    535    avent, conpley hom leu
    536    lo manement de Deu
    537    e no viu ab peccat,
    538    qu’en vos es encarnat,
    539    tant vos forsa natura:
    540    tant, que a gran ventura
    541    vos ne gitats tot dia.
    542    Mas ja deyts: «com pendria
    543    jo muller qui no atur
    544    en casa?», e que dur
    545    vos es que ella manuch
    546    pa fresch e vos bescuych,
    547    ne vage per deports
    548    ab capelans per horts,
    549    hon, pel vostro mal visi,
    550    blasmats sells qui ’n servici
    551    viuen de Jhesucrist,
    552    de que us devets per trist
    553    tenir, que be desa
    554    no ayats ne dela.
    555    Donchs, ques asats provat
    556    vos age que·l vostro art
    557    es mal e parilos
    558    a l’anima e al cors.
    559    Suma: volets conort,
    560    tot axi com de mort?
    561    Con dix en Servari
    562    de male fembre qui
    563    en destret vol tener,
    564    ne castel defender
    565    hon no age viande,
    566    ne forsar aygue grande,
    567    ne d’om pobr’e leyal.
    568    Per que jo me·n cayl.

 

 

 

Ed. Gemma Navarro, Lluís Cabré i Miriam Cabré, Rialc 2001.

Ms. f2. || 9 vulats] ulats. — 16 guerra] gerra. — 17 qu’a] que. — 22 l’any] luy. — 32 guany] guay. — 82 faldades] faldes. — 86 terra] tera. — 89 piyade] piyades. — 114 escamnar] escammar. — 125 ronya] roya. — 128 lecaria] letaria. — 132 deu viure] don uiue. — 136 prenunciar] prenuciar. — 140 esmerçava] esmercava. — 177 son fuyt] soin tuyt. — 179 camiats] tamiats. — 185 los veurets] mantes vets. — 195 atrayt] a trayr. — 198 vogam] vogan. — 255 espurgave] espugave. — 273 en] an. — 287 mal lo cap] mal cap. — 290 ferma] serma. — 300 ne·l] Ne al. — 315 oy] ey. — 344 se] sa. — 348 pels de flaçades] ples de flacades. — 352 mornos] normos. — 374 tornar] torar. —  426 e·ls] E als. — 431 agrestes] agestes. — 440 escrebans] estrebans. — 456 sorrar] sorar. — 459 s’an] fan. — 483 axi als] axals. — 495 als qui n] els quim. — 496 que us] ques. — 504 segons] sogens. — 510 fiats] siats. — 527 mirar l’ets] Mirats lets. — 532 a Adam] adam. — 550 qui n] qui. — 552 devets] davets.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc