Rialc
Rao 0.28

            Teatro

            Visitació (Representació del Centurió)

Dicat Senturio

    1      Car no saps res dir ne far
    2      que ja pusque del cel lavar
    3      ne jamays al teus retornar.
    4      Mas d’ayço los havem a gardar
    5      que no·l nos pusque hom amblar
    6      sos dexebles per nuy affar.

Dicat Senturio

    7      A pas, a pas, companyons meus,
    8      aturatz vos, no us sia greu!
    9      No say cal ren mi vey venir,
    10     don nos coven tuyt a fugir,
    11     mas fugir no porem, so creu,
    12     que·l cor mi fall, tal paor hay.

Tunc fiet terre motus cum alio tumultu, qui dum fiet, amgeli venient ad monumentum, quorum omnium timore vigiles cadent in terra et vero pro nimio timore quasi dormientes. Et Judei venient et dicant illud

    13     Con statz vosaltres, cavallers,
    14     marrits e tristz con vos pers?
    15     Par que bataya hajatz hauda
    16     mas que no la hajatz vensuda.
    17     Tots vos vahem spaorditz,
    18     are ges no paretz arditz,
    19     e vosaltres tots tremolatz.
    20     Dietz que us han derroquatz.
    21     Sabetz si es al moniment Jhesus?
    22     Diretz n’o e levatz sus.

Senturio surgente a terra dicat

    23     Sapiatz, senyors, que us ho diray
    24     com es stat, no us hen mintray.
    25     Si, donques, no n’ho tol paor
    26     que hay hauda del Salvador
    27     que vuy maytin ressuscita
    28     e del muniment se lava.
    29     E si d’ayço mi no creetz,
    30     per totz aquestz o provaretz,
    31     qui han lur part en la paor
    32     e par lurs ben en la color.

Judei Senturio et eius sociis

    33     Senyors, axo vos no digatz
    34     que fort na serietz blasmatz,
    35     mas vos poretz aço ben dir,
    36     que havietz voluntat de dormir.
    37     E·ls dexebles, en durment,
    38     lo s’amblaren sertanament.
    39     E, si us plau, axi ho diretz
    40     e de nos don e gardon hauretz.

Tunc veniant Marie et dicant omnes insimul

    41     Eamus mirram emere
    42     cum liquido aromate,
    43     quod valeamus ungere
    44     corpus datum sepulture.

Primo dicat Salomee

    45     Ay Senyer Deus, ver Payre glorios,
    46     qui·ns redemist del teu sanc precios,
    47     per nos estz mortz e levatz en crots.

Dicat Maria Jacobi

    48     Perdut havem cell qui·n solia guiar
    49     e en tot loch mon grat aconseyar.
    50     Marrides som! Hon lo porem trobar?

Dicat Maria Magdalene

    51     Que moutes veus li ausi dir e comptar
    52     cant entre nos solia predicar
    53     que al terç jorn devia suscitar.

Dicat Maria Salomee

    54     Per ço es obs que anem enguent comprar,
    55     perque pusquam les grans naffres untar.
 
    56     Deus, qui volguist per nos morir,
    57     qui nos pora est vas obrir,
    58     que no podem per nuy albir
    59     la pera moura ne·l vas obrir.

Dicat primus angelus

    60     Vos qui n’havetz en Deu esper
    61     qui al sepulcre volch gaser,
    62     vanitz avant lo loch vaser,
    63     que no us en qual pesor haver.

Et Marie flexis molieris pisat monumentum quoad illuch circumcirca. Et primo Maria Jacobi a euendeum sermonem

    64     Ay Deuus, qui tot lo mon fasist,
    65     hon es lo cors de Jhesu Christ?
    66     Lassetes, que tant l’avem quest
    67     e no l’havem trobat ne vist!

Dicat secundus angelus

    68     Vos qui fetz tal suspirament
    69     e manatz dol e marriment,
    70     a qui portatz aqueix anguent?
    71     E que queretz al moniment?

Dicat Maria Magdalena

    72     Nos querem Deus glorios
    73     qui en crou fo levat per nos.
    74     Pensavem nos que açi fos
    75     en aqueix vas hon seretz vos.

Dicat primus angelus

    76     La nuyt mudatz de marriment
    77     e vostre cor hajatz jausent
    78     e i fetz saber a tota gent
    79     que Deus vuy es sertanament.

Dicat secundus angelus

    80     Tornatz vos en per lo camin;
    81     sapien ho vostres vayns
    82     que Deus qui feu e pan e vin
    83     ressussitat es vuy maytin.

Dicat primus angelus

    84     En Galilee vos n’anatz
    85     per veser Deu que damandatz
    86     e aqui·l podetz vaser assatz
    87     que aqui es, ço sapiatz.

Mulieres respiciant monumentum. Tunc humiliter sciens Jhesus, postea se recedat in Galilea ad apostolos. Et dicat Maria Magdalene ad eundem sonum

    88     Senyors, la festa que farem
    89     en Deus laudar la despendrem,
    90     que ell trasch vuy d’Imfern Adam
    91     e altre qui ten son reclam.

Dicat primo Maria Magdalene

    92     Di nos Maria, que has vist.

 

 

 

Ed. Anna Cornagliotti, «Sobre un fragmento teatral català de l’Edat Mitjana», Homenatge a Josep M. de Casacuberta, vol. I,  Barcelona, P.A.M., 1980, pp. 163-74.

 

Teatro
Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc