Rialc
Rao 0.20

            Poesie anonime


    1      Ave, flor inmaculada,
    2      bell’Ester del Redemptor,
    3      ave, tu sanctificada,
    4      estel de gran resplandor;
    5      ave, ferma esperança
    6      de nosaltres peccadors,
    7      ave, sola confiança
    8      dels posats en grans tristors.

    9      Maria per Deu eleta,
    10     de les vergens la pus noble,
    11     Maria, tu preheleta
    12     per a rembre tot lo poble;
    13     Maria, mare molt digna
    14     de Jhesus omnipotent,
    15     Maria, verge benigna
    16     per qui·ns ve lo salvament.

    17     Gracia per tu redunda
    18     als posats en esta vida,
    19     gracia per tu abunda
    20     e a viure be·ns convida;
    21     gracia molt agradable
    22     atenyen per tu les gents,
    23     gracia tant venerable
    24     que·ls fas del tot resplandents.

    25     Plena de fe sens tenebra,
    26     la qual perdre nos pogue,
    27     plena de goigs qui us celebra
    28     en los cels com se conve;
    29     plena d’aquell’amor tanta
    30     que del seu Fill proceheix,
    31     plena de gloria santa
    32     que·ls seraphins preceheix.

    33     Dominus per tu·ns perdona
    34     los peccats que cometem,
    35     Dominus sens tu no·ns dona
    36     lo que tant mester havem;
    37     Dominus per tu la pena
    38     del peccat ell ha remut,
    39     Dominus rompent cadena
    40     nos fa quitis de trahut.

    41     Tecum les ordens dels angels
    42     adoren Deu eternal,
    43     tecum festeien archangels
    44     en la cort celestial;
    45     tecum los sants e profetes
    46     contemplen glorificats,
    47     tecum per obres perfetes
    48     restarem sanctificats.

    49     Benedicta la pus pura
    50     de quantes Deu ha creat,
    51     benedicta qui·ns procura
    52     de catius la libertat;
    53     benedicta e pus santa
    54     entre·ls sants superior,
    55     benedicta que espanta
    56     l’esperit inferior.

    57     Tu defenses e advoques
    58     tos servents sens may fallir,
    59     tu los chrestians convoques
    60     e no·ls lexes may perir;
    61     tu, puix est la nostr’ampara,
    62     la mortaldat fes passar,
    63     tu, donchs, girans prest la cara
    64     per la vida restaurar.

    65     In mulieribus una
    66     de totes la pus humil,
    67     in mulieribus luna
    68     resplandent e molt subtil;
    69     in mulieribus norma
    70     d’onestat sens fictio,
    71     in mulieribus forma
    72     de tota perfectio.

    73     Et benedictus qui pensa
    74     e desija ton acost,
    75     et benedictus com pensa
    76     que james sera desbost;
    77     et benedictus s’apell
    78     qui segueix ton estandart,
    79     benedictus es aquell
    80     lo qual tu tens en reguart.

    81     Fructus de vida beata
    82     e vere redemptio,
    83     fructus qui la mort nos mata
    84     e·ns dona salvatio;
    85     fructus qui tant fortifica
    86     nostres operations,
    87     fructus lo qual vivifica
    88     les mortes devotions.

    89     Ventris tui lo qui·ns porta
    90     tot lo be que possehim,
    91     ventris tui es la porta
    92     d’aquell goig que tots fruhim;
    93     ventris tui esperaren
    94     los del llim que·ls desliuras,
    95     ventris tui car guanyaren
    96     que·l perdut se reparas.

    97     Jhesus te elegi per temple
    98     digne de sa deitat,
    99     Jhesus segons que contemple
    100    gran poder t’a comanat;
    101    Jhesus, fill de Deu lo Pare,
    102    en lo qual es nostra fe,
    103    Jhesus per tu, qui est mare,
    104    se promou aver merce.

    105    Virgo sancta e beneyta
    106    resplandent molt mes que·l sol,
    107    Virgo la qual estas seyta
    108    apres Deu qui tant te vol;
    109    Virgo neta mes que·l vori,
    110    mare ensemps que may se veu,
    111    Virgo de l’alt consistori,
    112    cambra hon s’encarna Deu.

    113    Mater Dei la pus alta
    114    entre tots los fills d’Adam,
    115    Mater Dei sense falta
    116    ab mes fe que·l sanct Abram;
    117    Mater Dei e corona
    118    de tots los fels christians,
    119    Mater Dei e patrona
    120    de nosaltres mendicans.

    121    Ora per los qui desigen
    122    ta favor qui·ls pot valer,
    123    ora per los qui afligen
    124    grans dolors e desplaher;
    125    ora per los qui recorren
    126    desitjosos de perdo,
    127    ora per los que acorren
    128    e temen lo fort basto.

    129    Pro nobis tu possehexes
    130    nom de mare tant famos,
    131    pro nobis tu excellexes
    132    de tots los sants les honors;
    133    pro nobis ta senyoria
    134    nos valga en aquest temps,
    135    pro nobis dant alegria,
    136    perdo y merce ensemps.

    137    Peccatoribus sens terme
    138    en peccats molt envellits,
    139    peccatoribus lo verme
    140    qui·ns priva de tals delits;
    141    peccatoribus enlasça
    142    l’enemich de cascun jorn,
    143    peccatoribus abraça,
    144    no·ns dexes pendre contorn.

    145    Amen, sola vencedora,
    146    vera clau de Paradis,
    147    amen, nostra protectora,
    148    que no restam en divis;
    149    amen sies nostra guia
    150    e repar de nostres fets,
    151    amen sies nostra via
    152    que siam d’aquells elets.

 

 

 

Ed. Marià Aguiló, Cançoneret de les obretes en nostra llengua materna més divulgades durant los segles XIV, XV i XVI, Barcelona, s.e., 1900, s. p.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc