Rialc
Rao 0.145bis, 0.122bis

            Poesie anonime


    1      Tres letres son que fan hom mal haver,
    2      e say ne cinch que fan hom trenuytar,
    3      e altres cinch que fan hom gay star,
    4      e tretze son axi per comte ver,
    5      a la partença, sofer hom pena gran.
    6      Si u entendets, anats m’o declaran.

    7      Resposta es [lit, dones e diner],
    8      lay en les tres volguera haver les cinch,
    9      e que·n sabes que dien les altres cinch,
    10     pero que fos lay hon mon cor es ver,
    11     e no·n sentis de la pena tant gran.
    12     A mon enten, aço vay declaran.

 

 

 

Ed. Josep M. Llobet i Portella, «Aparició de dos poemes de mitjans del segle XV en manuals notarils cerverins», Palestra universitària, 5, 1991, pp. 143-149, a p. 145 e 146. — Nel Rao hanno numerazione distinta perché Parramon separa le domande dalle risposte.

L’editore, giudicando che il manoscritto contenga «alteracions importants del text original» (p. 145), ha emendato e integrato in maniera indubbiamente molto libera, come lui stesso ammette («Soms conscients que ha estat una tasca arriscada i que a més d’un lector els canvis li poden semblar poc convincents»). Si riproduce pertanto la sua «Transcripció textual» (stessa pagina):

            tres letres son que fan a hom mal haver
            e say ne cinch que fan hom trenuytar
            e altres cinch que fan a hom gay star
            e son treze per comte ver a la depertença sofer
            hom pena gran siu entendets anats mo declaran
            resposta lay en les tres volguera haver les .v.
            e quen sabes ço que dien les altres cinch
            pero que fos lay hon mon cor es ver e que
            sentis de la pena tant gran a mon enten
            aço vay declaran

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc