Rialc
Rao 0.139

            Poesie anonime


    1      Si com per dol ffenix quant es antichs
    2      mor, si·m cuy yeu per mon gran dol morire,
    3      car celha qu’am no vol que·l sia ’michs,
    4      don tot mon fayt per liey son en asire;
    5      e semble·l dits fenix, qui viu ses par,
    6      que ’mich semblan d’ome no vey servir,
    7      don mey trebalh no poden proffitar,
    8      mas ges per ço de liey no·m vulh partir.

    9      Tantalus fay d’aygua tots sos abrichs,
    10     e dins [e]stan pren grieu martire;
    11     axi me·n pren, cascun verays amichs,
    12     suffrir turmen per liey que·m fay languire.
    13     Mas le corps fay sos filhs blanchs endurar,
    14     e puys anan, quan los veu negresir,
    15     de vida·ls pays; e si midons usar
    16     vol, aya me: fera·m d’amor jausir.

    17     Serena say de xants quan deus presichs,
    18     qu’eycelh qui l’au mor per son chant ausire;
    19     en semblant cas lieys que far me pot richs;
    20     aysi ’n sos digs amors cuyda m’aucire,
    21     e vol de me co·l picalos usar,
    22     que menge·l filh; axi per trop languir
    23     sols lo meu cor no cessa de mangar
    24     e res mays lieys no·m pot del mal garir.

    25     Co·l pelhicas de greu mort pren destrichs
    26     per restaurar sos fills, axi puch dire
    27     que do mon cors a mort, perque mandichs
    28     enveyos fals no trobe fi servire;
    29     e si·n prench mort pessi·m que vulha far
    30     co·l braus castan que si fay hom fenir
    31     pel dol pren mort cant s’o vuelh cossirar,
    32     del fay de lley pus que del meu morir.

    33     Aysi suy pres que no m’i val castichs
    34     . . .

 

 

 

Ed. Martí de Riquer, «Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron en las justas de Tolosa», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 26, 1950, pp. 300-308, a p. 309.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc