Rialc
Rao 0.135

            Teatro

            Sermó del Bisbetó

    1      Seyos, bisba avem lavat,
    2      bo e cortes et ansayat,
    3      que, si be s’es de poc’adat
    4      per so no·n sia meysprat,
    5      cor el es ben acustumat
    6      e bon clerga et ben latrat;
    7      cert, no n’avem tan bo trobat
    8      en tot lo nostre veynat,
    9      so es, monseyer En Prat.
    10     Es savi, qui sap be lo Dret.
    11     Hondrats et tanits lo en car,
    12     cor el vos pot gran be far,
    13     et es molt bo, sertanament:
    14     mal aya ma boca si ment;
    15     c’abans que yc partasquats,
    16     pragam que son sermo oyats.
    17     Longarnent s’es estudiat
    18     e sap be en Divinitat,
    19     e per so pot vos mostrar
    20     que devets far ne laxar.
    21     E ’n sa fi de son sarmo
    22     dar vos a molt gran perdo.
    23     Per so pregam vos, bona gent
    24     si ’s plau que l’oigats humilment
    25     a honor de sent Nicholau.

    26     Oyats, sayors, si a vos plau,
    27     oyats simplament mon sermo:
    28     si Deus bona ventura vos do.
    29     Si be .i. poc vos aturats,
    30     no murmarets ne no tusats,
    31     de sent Nicholau vos dire
    32     la vida, com pus breu pore.

    33     Sent Nicolau trobam que fo
    34     de gran linatge et de bo,
    35     mas per vertut fo molt malor;
    36     sabe·s gardar de tota eror.
    37     Infant e·l brasol dejunava
    38     tres jorns quasquna setmana;
    39     sa carn volia dompdar
    40     que no·s poges anargular,
    41     e volc nos exempli donar
    42     quan devem de grat dejunar.
    43     E quant fo quacom crascut,
    44     volc esser tot ple de vertut.
    45     Per veu de Deu fo exalsat,
    46     e ’n bisba, sayors, lavat,
    47     con Deus volc que el governas
    48     lo pople seu e ’nsayas.
    49     Puxs tres pueles marida
    50     ab tres poms d’or que lus dona,
    51     las quals per gran pobresa
    52     volien fer gran avolesa;
    53     el per sa gran pietat
    54     desliura les d’aquel pacat.
    55     Les dones lo deuen molt amar
    56     per aso tame, encar.
    57     Tres escolans resusita
    58     que .i. maler dagola,
    59     que avia mesos an sal
    60     per son pacat et per son mal.
    61     Per so los escolans huy fan,
    62     sagons que vets, feit gran.
    63     Alscuns notxes eren an mar
    64     qui no podien escapar:
    65     clamaren sen Nicolau
    66     e sempra la mar fo en pau;
    67     e axi foren escapats
    68     de gran paril et desliurats.
    69     Et .i. juglar resusita,
    70     qui era mort en la via,
    71     per los preecs del compayo
    72     qui humilment li ques pardo.
    73     Lo forment qui li foi prestat
    74     fo fort per el multiplicat,
    75     lo qual avia malavat
    76     a la gent per nasasitat.
    77     .I. prom la nau cargar
    78     qui perde son fil en la mar,
    79     que sen Nicolau li rate:
    80     no volg que ab el perdesset.
    81     Et .i. jueu sa bateja
    82     per miracles que li mostra,
    83     qui per sent Nicolau cobra
    84     so que·l divia el crestiya.
    85     Del seu vas ix liquor
    86     e y garex tot hom de dolor;
    87     es metya genaral
    88     certanament contra tot mal.
    89     Aquests miracles feu, et mes;
    90     aso sabem tuyt que ver es,
    91     mas no us en volem mes contar
    92     Per so que no us torn a pasar.
    93     Praguem tant digne confasor
    94     que·ns guart de mal et de dolor
    95     et que·ns deya, si li plau, mostrar
    96     en qual gisa pusquam salvar.
    97     A tots aquels qui son asi
    98     donam .m. dies de perdo,
    99     e pregem Deus que·ns gart de mal
    100    e·ns do el regna salestial.
    101    Sels qui·s volran ab nos dinar
    102    no·ls qual sino les mans lava,
    103    que be n’avem aparalat:
    104    tant nos basta lo bisbat.
    105    E nos farem tal masio,
    106    e vuy muyra oca ne capo.
    107    Et no us fasats molt convidar,
    108    que be us valra .i. dajunar
    109    que el mayordom es molt esquas,
    110    es li greu cant masio fas.
    111    Mas no m’i pot lo cor bestar
    112    que sia ço bon de manyar.
    113    Per molts anuyts que el ma fa,
    114    desenparar vul ma renda;
    115    de uy anant prenc comiat
    116    que ranonsia tot lo bisbat,
    117    que per las rendas de ’quest mon
    118    no vul entrar an infern pragon.
    119    Gardar ma n’e, si a Deu plau
    120    e·l sayor sent Nicolau.
    121    On, pragats Deu, si ’s plau, per mi,
    122    et yo Deus tot anaxi.

 

 

 

Ed. Josep Romeu, Teatre hagiogràfic, Barcelona, 1957, II, p. 17.

 

Teatro
Incipitario degli anonimi

Indice degli autori

Rialc