Rialc
Rao 0.129

            Poesie anonime


Versione di Olot

    1      Seyer <ver> Deus, qi formest Adam
    2      e asagest la fe d’Abraham
    3      e volgist pendre carn e sang
    4      per nos, tant fuyst umils e franc,
    5      <e> puyx liurest ton cor a martire,
    6      hon mon cor pensa e s’albire
    7      qe feyst trob gran homelitat
    8      segons tan alta potestat;
    9      Deus Iesu Xrist, fil de Maria,
    10     Seyer, mostra·m la dreta via
    11     e no gartz los meus naletz
    12     e retorna m’els camins dretz.
    13     C’uymas be·m tayn qe me·n descobre
    14     tant he estat en mala hobra:
    15     tostems ame gran avareza
    16     e ac mon cor en gran cobeza,
    17     volenters ajuste vas me
    18     e no gens tot per bona fe,
    19     volenters abrase l’altruy
    20     e no garde ne cal ne cuy
    21     e fuy tostems de malenconi
    22     e mantinc hobra de demoni,
    23     <e> can me ven cor qe me·n partis
    24     e qe a tu, <Seyer> ver Deus, servis.
    25     Pecat m’azauta qi·m refrescha,
    26     qi·m sab pus doucs qe mel ne brescha,
    27     e retorna m’el recaliu,
    28     qi m’es salvadge e esqiu,
    29     tant me sobren pecatz mortals,
    30     si tu, Seyer ver Deus, no·m vals.
    31     Tant es couent lo mal qi·m tocha
    32     qe no·l puyx comtar ab ma bocha,
    33     ne metge no me·n pot valer
    34     si tu no·m vals per ton plaser.
    35     Glorios Deus, per ta merse,
    36     dresa ta cara devas me,
    37     e remembre·t lo greu trebayl
    38     c’axi·m tensa e m’asay;
    39     qe·ls meus pecatz no son per nombre,
    40     per tal tem qe la mort m’encombre,
    41     si·ls meus pecatz son masa trobs
    42     lo teu conseyl m’a molt grans obs
    43     gram merse·t clam com om vensut
    44     qe m’agut, Deus, per ta vertut
    45     q’en pecat son nat e noyrit
    46     e en pecat he tant durmit
    47     c’a penes vey la clara lutz
    48     qe·l teu Sant Esperit m’adutz;
    49     en escur vag com per tenebres,
    50     malalte son pus qe de febres,
    51     en caytiver gac e en pena
    52     e tenc el col tan gran cadena
    53     si qe tot m’a pesegat e frant,
    54     tam fort es dura e pesant.
    55     Glorios Deus, Seyer del tron,
    56     si·t plad, deliura·m de preson;
    57     c’ab gran delor t’apel e·t crit,
    58     Seyer, no·m metes en oblit;
    59     hoblidat m’as per ma folor,
    60     car no·t servi com a seyor,
    61     e foy pus fret qe neu ne glas
    62     can me partis del teu solas.
    63     Seyer ver Deus, dona·m calor
    64     e sey e forsa e vigor
    65     e conexensa e saber,
    66     con eu te fasa ton plaser.
    67     Seyer <ver> Deus, fay nedeu mon cor,
    68     de totes partz dins e defors,
    69     d’erguyl e de mala volentat
    70     . . .
    71     e retorna m’al teu servesi
    72     e salva m’al gorn del gudisi.
    73     Seyer ver Deus, tramit me lum
    74     qi·m get dels uls aqest mal fum,
    75     axi qe sien bels e clars,
    76     e qe no sien durs ne avars
    77     e regonega teus senders
    78     c’axi son plens e dreturers
    79     . . .
    80     can pren los mals q’eu layx los bens.
    81     [D]eus, garda·m dels camins dels pecs
    82     [qe] la mort troba mutz e secs
    83     [per] lur gran dezaventura
    84     qi molt es salvadge e dura.
    85     Deus, perdona·m dins ma via
    86     totz mos pecatz e ma falia,
    87     . . .
    88     ans qe la mort me sobreprenga,
    89     car penedensa del adoncs
    90     no val a l’arma .iiij. goncs.
    91     [A]juda·m Deus, tost, no m’o trics,
    92     [c]ar totz mortals enemics
    93     [n’]aurien gog senes acort
    94     [s]i·m podien adur a mort.
    95     Seyer <ver> Deus, molt m’o tinc a tala
    96     car eu no trob gin ne escala
    97     on te posqes venir davant
    98     lay un son li gaug e·ls sans.
    99     Deus, qi feyst tam bels miracles
    100    acuyl me els teus sans tabernacles,
    101    car tot mon seyn e m’esperansa
    102    he en la tua piatansa,
    103    q’el mon no say hom tan deliure
    104    posqes totz mos pecatz escriure.
    105    Mes tu, Seyer ver Deus, qi sabs
    106    mos pensamens e totz mos abs,
    107    a tu no pusc eser selatz
    108    cal son, cal fuy, tal he estatz.
    109    Tant he pecat qe no y say comte:
    110    si anc fiu mal, ara son domde
    111    Deus, mostra·m gin com me·n partescha
    112    per tal qe·t lauze e qe·t graescha,
    113    car tu Deus doucs e amoros,
    114    e Seyor del tot poderos.
    115    Seyer ver Deus, dins tes horeyes
    116    entin mos clams e mes qereyles;
    117    apres moure ma tenson vera,
    118    de goneyons, lo cap ves tera,
    119    les mans guntes e·l cap enclin
    120    tant <en>tro <qe>·t prenda merse de mi
    121    e lavaray soven ma cara,
    122    per tal qe sia frescha e clara
    123    ab l’ayga clara de la font
    124    qi nax el cor la sus el front,
    125    car lagremes e plans e plors
    126    son de l’arma fruytz e flors.
    127    Seyer ver Deus, entin mos precs:
    128    en esta cuyta no·m desnecs
    129    ca son eu ton parent carnal
    130    e ton parent esperital,
    131    q’eu son ton fil e tu mon paire,
    132    e mon Seyor e mon salvaire,
    133    q’eu son ton fil, tu mon parent:
    134    ages de mi bon causiment;
    135    <car> tu es fort alt es eu fort bayx
    136    car pecatz m’an vensut e layg.
    137    Dels enemics me garda, Seyer,
    138    qi·m volen damnar e destreyer,
    139    empara, Deus, mon esperit
    140    ans qe del tot sia delit
    141    e dona·m vida eternal
    142    el teu regne selestial.
              Amen. Amen. Amen.

 

 

Versione di Sant Pere de les Puel·les

    1      Senyor Deus, qui formas Adam
    2      e assajas la fe d’Abraham
    3      e denyas pendre carn e sanch
    4      per nos, tant fos homil e franch.
    5      Liuras vostre cors a martir
    6      per qu’en mon cor pens e m’albir
    7      que trop faes d’omilitat
    8      tan alt rey e tan exalçat.
    9      Ver fill de la verge Maria,
    10     vos me metets en bona via
    11     e no guardets los meus nelets,
    12     ensenyats me bos camis drets
    13     be·m tany vuymes que me descobra
    14     tant e estat en mala obra:
    15     que tots temps ame avarea
    16     e tinch mon cor en gran cobea,
    17     volenters abraçe l’altruy
    18     e no guarde ne qual ne cuy,
    19     a moltes obres m’ajuste
    20     que no eren de bona fe,
    21     tots temps fuy ple de malenconi
    22     e mantinch obre de demoni,
    23     per que he cor que me partescha
    24     e que a vos ver Deu servescha.
    25     Mas peccat m’esalta e·m refrescha
    26     qui·m sap pus dolç que mel ne brescha
    27     e retorna m’al recaliu,
    28     qui m’es salvage e esquiu;
    29     pres estich en peccat mortal,
    30     si donchs vostre poder no·m val.
    31     Tant es choent lo mal qui·m tocha
    32     que no u pux comptar de ma bocha,
    33     ne metge no me·n pot valer
    34     si no sol vos ab vostre poder.
    35     Senyor Deus, per vostra merçe,
    36     girats la cara enves me
    37     e trets me d’aquests greus paranys;
    38     de dolor e de greus treballs
    39     los peccats son senes nombre,
    40     Senyor, lo dimoni no m’encombre,
    41     Senyor, obs m’es vostre socors
    42     no me·n siats contraditors.
    43     Merçe vos clam, com a vençut,
    44     que la vostra merçe m’ajut:
    45     en peccat son nat e nodrit
    46     e en peccat he tant dormit,
    47     no puix veer la claredat sens nuu,
    48     que la vostra virtut m’aduu;
    49     en escur vaig e en tenebres,
    50     malalt son de tots mos membres,
    51     en catiu jach e en pena
    52     e port al coll molt greu cadena
    53     que tot m’a pecejat e frant,
    54     tan fort m’es, dura e pesant.
    55     Senyor Deus, entenets mos prechs
    56     e sanats me de mos mals pechs;
    57     glorios Deus, Senyor del tro,
    58     delliurats me de preso;
    59     ab dolor vos apell e us crit,
    60     ver Deus, no·m gitets en oblit;
    61     veig que oblidat m’avets Senyor
    62     e dellenquit per ma follor,
    63     molt pus fret so que neu ne glaç
    64     pus parti de vostre solaç.
    65     Senyor Deus, donat me calor
    66     que m’escalf en vostra amor
    67     e dats me força e poder
    68     com faça lo vostre voler.
    69     Glorios Deus, salvat mon cors,
    70     si us play, Senyor, dins e defors;
    71     guardats me, Senyor, de tot vici
    72     al dia tement del judici.
    73     Fets me dir mos torts ab ma lengua
    74     ans que la mort me sobreprenga,
    75     car penitencia de lla que·s fa
    76     a l’arma non val mas deça;
    77     Deus, guardats me dels homens pechs
    78     que la mort troba muts e çechs;
    79     ver Deus, trametets me tost lum
    80     que·m git dels hulls aquest mal fum,
    81     axi que sien bells e clars
    82     e no sien durs ne avars;
    83     los bons camins e·ls drets senders
    84     me mostrats, Senyor, dreturers.
    85     Ajudats me sens tot destrichs,
    86     que no m’encombre l’enemichs
    87     qui se sforcen molt volenters
    88     que·m sien a la mort sobrers;
    89     mas vos, Senyor, m’edreçats tant
    90     que segur vos venga davant
    91     al vostre regne benestants
    92     hon sots ab los angels e sants.
    93     Vos, qui sots Senyor de miracle,
    94     acullits me al vostre habitacle;
    95     vos sots mon be e ma esperança,
    96     en vos es tota ma fiança.
    97     En major nombre que arena
    98     port yo peccats en ma esquena
    99     e no es null hom tan delliure
    100    que·ls meus peccats pogues escriure.
    101    E vos, Senyor, tan solaments
    102    sabets tots los meus penssaments
    103    ne yo no us pux tenir çelat
    104    qui fuy, qui so ne qui e estat.
    105    Tant he peccat, per mon poch seny,
    106    que·l peccat a la mort m’empeny
    107    mas .j. bon conort me·n reffrescha,
    108    Senyor, que us lou e us beneescha.
    109    Merçe claman vos loare
    110    e ab mans juntes plorare,
    111    e·ls genols en terra, cap cli
    112    tro que us prena merçe de mi;
    113    e sovin lavare ma cara,
    114    per ço que sia bella e clara,
    115    ab laygua fresca de la font
    116    qui nex al cor e puja al front,
    117    car lagremes e plants e plors
    118    son de la arma fruyts e flors.
    119    Vos, Senyor, sots alt e yo baix
    120    car peccats m’an vençut e llas;
    121    Dels enemichs me guardats, Senyer
    122    qui·m volen dampnar e destrenyer
    123    que no·m prenen mon esperit
    124    ans que del tot sia fenit.
    125    E prech ne la verge Maria,
    126    mare nostra, que ella sia
    127    avocada ab vos, son car fill,
    128    que·m guardets del mortal perill
    129    e·m façats venir en l’ostal
    130    de la vostra cort çelestial;
    131    gloria e laor sens fi
    132    sia dada, sens tot si,
    133    al Pare, qui es tot poderos,
    134    e al Fill, qui es tot glorios,
    135    e al Sant Esperit, tots tres
    136    un Deu, Senyor de tota res,
    137    qui·ns faça estar en son servir,
    138    e salvats puscham fenir.
              Amen.

 

 

 

Ed. Paolo Squillacioti, «Senher Dieu[s], que fezist Adam di Folchetto di Marsiglia e due versioni catalane», Studi mediolatini e volgari, 41, 1995, pp. 127-164.

Sono due versioni catalane di un componimento attribuito a Folquet de Marselha nel ms. occitano R (Parigi, BnF, fr. 22543; primo quarto del sec. XIV). La versione di Olot (Arxiu Històric Comarcal, Fons notarials, Santa Pau, 2) risale probabilmente al 1276; quella del ms. di Sarrià (Monestir de Sant Pere de les Puel·les; x11 del Repertori di Massó Torrentes) al 1378. Quest’ultimo codice è andato perduto, sicché il testo del poemetto ci è noto solo dalla trascrizione di Ferran Valls i Taberner, «Manuscrit literari del monestir de St. Pere», Estudis universitaris catalans, 6, 1912, pp. 347-350.

Rispetto al testo pubblicato nel 1995, l’editore introduce qui tre correzioni nella versione di Sant Pere: 44 majut > m’ajut; 83 e els > e·ls; 103 nous > no us. A differenza che nell’ed. a stampa, si numerano nella versione di Olot anche i versi mancanti, ma si avverta che la lacuna potrebbe estendersi per più di un verso.

Versione di Olot || 23 +1. — 24 +2. — 38 –1. — 67 + 1. — 69 +1. — 92 –1. — 95 +1. — 120 +2. — 135 +1.
Versione di Sant Pere || 47 +1. — 50 –1. — 51 –1. — 75 +1. — 127 +1. — 132 –1. — 138 –1.

Si vedano le seguenti annotazioni dell’editore: «Considerato l’interesse linguistico del testo, l’edizione [della versione di Olot] è conservativa: segnalo pertanto [qui sopra] ipometrie e ipermetrie senza emendare, limitandomi a racchiudere fra parentesi uncinate le parti che, da un confronto con R, mi paiono interpolate. La c. 26r presenta qualche problema di lettura lungo il margine sinistro per via della rilegatura che copre l’iniziale dei vv. 88-91; una lacerazione nella carta impedisce la lettura dei vv. 80-81 (al v. 81 s’intravede un tratto orizzontale sotto il rigo, probabile residuo di per abbreviato): integro fra parentesi quadre le lettere illeggibili, ricavandole dal confronto con R e con l’ed. di Padre Nolasc [Nolasc del Molar, Una poesia religiosa del segle XIII, vol. I, Olot, Biblioteca Olotina, 1953]. Il v. 105 è trascritto in verticale sul marg. ds. di c. 26r e richiamato nel testo da una croce; al v. 113 qereyles si ricava da qereyeles con la penultima e espunta e l’ultima soprascritta a -s; al v. 121 sus è soprascritto a ens cassato; infine al v. 138 fra e e dona(m) c’è un da cassato. Risultando perduto il ms. di S. Pere, sono invece costretto a riprodurre la trascrizione di Valls i Taberner, limitandomi alla modifica della punteggiatura, dove possibile uniformata a quella delle altre due versioni, e all’aggiunta di diacritici [...]. Ho inoltre interpretato il senso del v. 132 [vd. Squillacioti, «Senher Dieu[s]...», III, § 2.3.2], la cui incomprensione era segnalata dall’editore con un punto interrogativo fra parentesi» (pp. 160-161).

 

Visualizzazione sinottica dei tre testi

Solo il testo occitano

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc