Rialc
Rao 0.126

            Poesie anonime






    1      Sancta Maria, Verge puella,
    2      done gloriosa et bella,
    3      regina casta et cara et pure,
    4      ben[e]eyta fo la ventura
    5      cant nostro Senyor vos manda
    6      per l’angel quant vos saluda.
    7      Lo primer goy que vo agets
    8      del vostro car fill, fo aquest.
    9      Lo segon fo cant vench en vos
    10     cel qui per vos fo mes en nos.
    11     Ell dona quant nesque
    12     cell qui tot lo mon reseme.
    13     El quart fo, dolçe regina,
    14     cant lo tres reys ab goy rebies,
    15     Gaspar, Melxior, Baltastar:
    16     mire e ansens et aur clar
    17     vengren aufrir de jonollons
    18     a vostro car fil glorios.
    19     Ell, qui fo tant rich e aguals,
    20     lo vostro goy donet aytals
    21     que ne null hom no pot asmar,
    22     [ne] boque dir ne cor pensar:
    23     so fo cant fo resocitat
    24     lo vostro fill benaurat.
    25     Lo VI quant vos ne vis
    26     pugar vostro fill Jhesu Christ
    27     sus al cell al so[biran] tro,
    28     dona, lo jorn d’Esentcio.
    29     La [VI]I goug que Christ vos fes
    30     fo, regine, cant vos tremes
    31     los angels, que us fes pujar
    32     ab bons cans, no us volc lexa[r]
    33     e volch que al cel aceges
    34     en gloria, la hon eles[es].
    35     Per aquests sept goygs gloriosa,
    36     de fill de Deu mare [. . .],
    37     e per los altres altresi
    38     que avetz auts [. . .],
    39     e per cels que ancare au[rets]
    40     e per la merce qui an vos [es],
    41     vos clam merce que . . . sats
    42     dolçe regina ogau, si us plats,
    43     per la umilitat qui an vos es
    44     e per lo mon hon Deu se mes.
    45     [A]juda, regina mare de Deu,
    46     en vos quir per amor de Deu,
    47     que·m siats capdels e guis
    48     de tot quant fiu anch ne dix
    49     e·m guardats, don’, a salvament
    50     l’arme e mon cos e mon seny
    51     e pregats sel qui vench an vos,
    52     e an la ben[e]eyta creu
    53     fo per nos pecados levats,
    54     qu’el me perdo tots mos peccats:
    55     axi com perdona Longi
    56     perdo a mi ans de ma fi.
    57     Can l’arme del cos exira,
    58     per la sancta merce qu’el ha
    59     ab si matex, e sia guis
    60     e·m guy l’arme an Peradis.
    61     Eu lo prech com[a] a bon payre:
    62     Senyor veray, Deu e giayre
    63     de tot lo mos, vos mi giats,
    64     bel Senyor, e m’aconselats,
    65     rey sobre tots los reys,
    66     emperador de totes leys,
    67     guardats mon cos e ma persona
    68     de dan e blasme e de vergoya,
    69     e·m donats so que sabets
    70     axi con vos poder n’avets;
    71     spiritual sperit del mon,
    72     rem mon cors e m’arme atreci;
    73     ver Deus, ajes merce de mi
    74     e de tots crestians. Ament.
    75     Deus nos aport a salvament.

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 282.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc