Rialc
Rao 0.106

             Poesie anonime


            . . .
    1      per sercar lo loc on seria
    2      aquest rei gran.
    3      Van se·n, donch, dret caminant
    4      molt puxantment,
    5      acompanyats de molta gent
    6      per lur honor,
    7      e Deus dona·ls per guiador
    8      lo dit stell.
    9      No us pensets que stigues al cell,
    10     mas baix en l’ayre.
    11     Travessaren Domas, Alcayre,
    12     e provingueren
    13     en Jerusalem, on digueren
    14     ab clares veus:
    15     «On es aquest rey dells Juheus
    16     qui es ara nat?»
    17     Da aço stech lo pobla torbat
    18     e fo retret
    19     al rey Arodas, qui de fet
    20     tremes per ells,
    21     e feu lus fer grans aparells
    22     e·lls aculi
    23     honradament, e prop de si
    24     los feu posar.
    25     Apres va·ls molt interroguar
    26     de lla manera
    27     com sapien ells que nat era
    28     lo dit infant;
    29     los quals digueren qu’ells stant
    30     en lurs regnats,
    31     legint los dits qu’a posats
    32     Balam propheta,
    33     on diu clarament e neta
    34     tot anaxi:

Orietur stella ex Iacob et consurget virga de Israell et percuciet duces Moab vastabit[que] omnes filios Set. Numeri xxiiijº co [Num 24,17]

    35     Aço que us he dit en lati
    36     vol aço dir:
    37     que ’ll mig de Jacob deu axir
    38     un bell stell.
    39     Puys una verga d’Israhell
    40     se levara,
    41     que·lls deus de Moab batra.
    42     E puys de fet
    43     gastara los fills de Set
    44     ffins al manor.
    45     «On, disponent Nostre Senyor,
    46     nosaltres tres
    47     acordam de fer tal proces
    48     sens discordar,
    49     que nit e jorn fessem voscar
    50     si apparia
    51     l’astell que diu la prophecia
    52     que us havem dit.
    53     On sus al punt de miga nit,
    54     pochs dies ha,
    55     un bell stell se demostra
    56     en orient,
    57     on nos conaguem clarament,
    58     per cert senyall,
    59     que nat es lo Rey eternall
    60     que nos volem,
    61     per tal que nos tots tres lo adorem
    62     segons que·s tany».
    63     Herodes no tenc a suany
    64     quant hac hoit,
    65     ans, alterat, plen de despit
    66     e ab gran dolor,
    67     tremolos, mudat de color,
    68     ffeu ajustar
    69     los grans doctos per demanar
    70     on nexeria
    71     lo sant Massias que·s deya
    72     que deu venir.
    73     Per que tots li anaren dir,
    74     aqui tot pla,
    75     qu’en Batlem, terra Juda,
    76     . . .
    77     segons que posa
    78     sant Matheu clar en sa glosa
    79     per semblans mots:

Et tu Betllem terra Iuda nequaquam minima es in principibus Iuda. Ex te enim exiet dux qui regat populum meum Israell. Mathei vº cº [Mt 2,6]

    80     E diu, perque ho entenats tots,
    81     de lati en pla:
    82     Tu Betllem, terra Juda,
    83     no es pa xicha
    84     entre les altres, ans es richa,
    85     de gran lahor,
    86     car en tu sera nexedor
    87     sens tot fallir
    88     . . .
    89     de Israell.
    90     Herodes, donchs, ab malvat zel
    91     e intencio,
    92     no demostrant que fos felo,
    93     ans tot rient,
    94     al cami, donchs, spatxament,
    95     los mes tots tres
    96     e pregua·ls ab gest cortes
    97     que, sens falensa,
    98     volguessen ab diligensa
    99     interroguar
    100    si poran l’infant atrobar;
    101    e apres trobat,
    102    ffos per ells tres certificat,
    103    perque y anas
    104    ab ses gens, e ll’adoras
    105    en tall manera
    106    com se pertany, car raho era,
    107    pus que per Deu
    108    era tremes al pobla seu
    109    per regidor.
    110    Ab tant axi com poch milor
    111    pres comiat.
    112    E·lls reys sa·n van cami tirat
    113    ab gran plaher,
    114    car l’estell que viren primer
    115    lus apparech,
    116    e devant tostemps stech
    117    ffins al loch sant
    118    de Betllem, on Jhesus infant,
    119    lo ver Massias,
    120    era ab se mare an compayia
    121    dins un stabla,
    122    loch fort sotill e menyspresabla,
    123    molt pobrement.
    124    D’on los tres reys, devotament,
    125    tots lo adoraren,
    126    e de sors tresors li donaren
    127    en bona supmma,
    128    segons es de bona custuma
    129    d’omens reyals.
    130    Anaren se·n puys a l’hostals
    131    per alleuyar.
    132    Aqui Deus va·ls amonestar,
    133    en somiant,
    134    que anassen de li avant
    135    e no tornassen
    136    a Herodes, mas que·l laxasen,
    137    car Ell sabia
    138    la mala intencio que havia
    139    en son coratge.
    140    Herodes, sabent per misatga
    141    que anats se n’eran
    142    per altre part, e gens no feren
    143    so que·lls pregua,
    144    tant gran despit se·n dona
    145    vahent se ’scarnit,
    146    que axi ple de mortal despit
    147    se feu venir
    148    lo senescall e l’algotzir
    149    ab molts sargans,
    150    e dix lus paraules semblants,
    151    ab gest irat:
    152    «Barons, io son informat,
    153    tot certament,
    154    per los tres reys de orient
    155    q’un infanto
    156    es nat, de que so fallo,
    157    car si ell viu
    158    levar m’a tot mon senyoriu.
    159    Per que, a tall,
    160    man que de dos anys avall
    161    murien tentost
    162    los infans tots, vulles que cost».
    163    D’on, tots armats,
    164    ab los coltells ben afilats
    165    e ben tallants,
    166    degolaren tots los infans
    167    sens pietat.
    168    Aço fou mayor crueltat
    169    que dir se·n pot,
    170    car verets los ab avelot
    171    entrar per cases,
    172    donant per banchs e per les grases
    173    dells letonets;
    174    d’altres batien les parets
    175    ab gran furor,
    176    que lurs mares per gran dolor
    177    daven tals crits
    178    que james foren hoyts,
    179    ab plans e ab dols;
    180    que durmien per los bresols,
    181    los afferraven;
    182    altres, axi com mamaven,
    183    eran gaffats
    184    e en un moment tellats,
    185    que james fon
    186    tall crueltat en part del mon,
    187    sensa mentir.
    188    Si be m’havet sabut hoir
    189    hi gens compendra,
    190    jo us he cuydat donar entendra
    191    tot lo proces
    192    dells ignocens, axi com es
    193    ab veritat,
    194    car io u se tot, qu’y son stat
    195    e vist a ull.
    196    Mas, enapres, comptar vos vull
    197    la gesta vera,
    198    perque vegats en qual manera
    199    jo n’escapi.

Com escapa lo bisba

    200    Sapiats que, per lo mati
    201    de aquell mal die,
    202    madona mare si·m tenia
    203    en lo seu bras.
    204    E vench un malvat sergentas
    205    e volch me aucir.
    206    Madona mare va·ll garfir
    207    sus en la cara,
    208    e dona li grans colps encare
    209    a ma tinent.
    210    Durant aquest combatiment
    211    jo caygui en terra,
    212    e stant entre la desferra
    213    dells degollats,
    214    untim la cara e lo costats
    215    de aquella sanch.
    216    Puys acosti·m prop d’un banch
    217    e aqui scertit
    218    vaig fer lo mort. Puys en la nit,
    219    a poch a poch,
    220    jo·m vaig exir fora del loch
    221    dejus les portes.
    222    Puys son vengut per vias tortes
    223    ffora cami,
    224    tostemps fugint, e veus me aci
    225    tall com me vets.
    226    Mes de ·xiiij· cosinets
    227    mi an matats
    228    ab coltells, e molts sclatats,
    229    on, si m’ayt Deu,
    230    encare·m bascha lo cor meu
    231    de la pahor.
    232    E tinch, lasset, altra dolor
    233    ben greu e fort:
    234    que no sap si·m so viu o mort
    235    la mia mare.
    236    On vos prech, si Deus vos empare,
    237    si degu y va,
    238    que li port un meu albara,
    239    que esser deu trista
    240    e en punt de perdra la vista
    241    plorant per mi.
    242    E si sap que io sia aci,
    243    vindra tentost,
    244    no duptara perills ni cost
    245    ni gens dapnatge,
    246    car vindra·s ab bon heretatge,
    247    e fills no te
    248    sino mi, ni·n concebe
    249    altra james.
    250    Are passem avant d’uymes
    251    a ’ltra punt.
    252    Pus vos he declarat demunt
    253    tota la gesta,
    254    donc are sols nos resta,
    255    conseguentment,
    256    que parlem cert del regiment
    257    d’esta ciutat.
    258    A ppart posade tot’amistat,
    259    oys e rencors,
    260    los conseles e regidors
    261    de fortalesa
    262    deuen se amar e fer anpresa
    263    en lurs coratges,
    264    e que·n sabessen haver dampnatges
    265    en lurs persones,
    266    car dretament gayen coronas,
    267    jo se que dich,
    268    cant mentenen be lo publich
    269    de lur poder.
    270    E apres, ab franch voler
    271    e amistança,
    272    deuen tenir la balança
    273    a tothom dreta:
    274    pes just e mesura dreta.
    275    E axi·s conserva
    276    la ciutat, e se·n preserva
    277    de grans sinistras.
    278    . . .
    279    e·lls de justicia
    280    no·ls qual anar an Galicia
    281    gayar perdons,
    282    car aci·ls ganyen tots jorns,
    283    pus ab prudencia
    284    executen lur sentencia
    285    e ab temprança.
    286    Cert, a la mia semblança,
    287    lur conciencia
    288    rompen homens de sciencia,
    289    e·lls ambacinen
    290    moltes veus, e los declinen
    291    la on se volen.
    292    Vuy altres festes no s’ich colen
    293    sino les lurs,
    294    car giren les leys e los furs
    295    de vert en blau.
    296    Si justicia demanau,
    297    ja ’s del tot morta:
    298    secar porets a la porta
    299    que may l’eureu.
    300    Puys, si pledeyar voleu,
    301    vos sou deffet,
    302    car faran durar lo plet
    303    tant lonch de temps
    304    que·lls bens e la vida ensemps
    305    hi despendrets,
    306    . . .
    307    vos beuran tot.
    308    Si us ho dic de mot en mot
    309    lo que s’i fa,
    310    jo pens d’eci a dema
    311    no us ho diria:
    312    basta prou per aquest dia
    313    aquest anap.

Del capitoll

    314    De nostra Eglesia, qui es cap
    315    dells staments,
    316    vos he a dir los faliments
    317    que y veig regnar.
    318    Pero no ’ntench a parlar
    319    en mon sermo
    320    de mi, qui son bisbato,
    321    car so primall,
    322    ne he mudat algun caxall,
    323    certanament,
    324    no he pell gens en les dens,
    325    si Deus be·m do,
    326    mas fora bo que d’un capo
    327    alagrament
    328    ma dinas, per lo jovent,
    329    ab salsa fina:
    330    mes l’am cert que una sardina
    331    de lles salades.
    332    Mas dire us les bones fades
    333    del meu capitoll,
    334    segons he vist en un titoll
    335    que m’han donat.
    336    Are vejats lur bondat.
    337    A gran afany
    338    se tenen que un jorn de l’any
    339    ells me servesquent
    340    ne l’ofici exercesquen,
    341    ne curen gens
    342    de aquest jorn dells Ignosens
    343    solempnizar.
    344    Ffort poch nos han vulguts donar
    345    vuy als baci,
    346    ans pus que m’an vist tant fadri
    347    s’an pres a riura,
    348    cuydant se que io degues viura
    349    de lurs riayes.
    350    En taula freda, sens tovales,
    351    ma dinaria,
    352    si dells lechs io no havia
    353    so qu’e mester:
    354    no·m menyspreseu, que no·s deu fer,
    355    car Jhesucrist
    356    so ha manat, e io u he vist
    357    en sent Matheu,
    358    en lo evangeli seu,
    359    si be·m recorda.

Dells capalans

    360    Dells capalans dire un petit:
    361    pus que m’ich so,
    362    bo cera que an equest sermo
    363    ells se anomenen.
    364    De cells qui bona vida tenen
    365    no·n cal res dir.
    366    Mas an i molts qui a mon albir
    367    han obs smena,
    368    e perque quescu·ns entena
    369    dir los vos he.
    370    Alguns ne son, e yo u se be,
    371    qu’en tots lurs gests
    372    se mostren bons e honests;
    373    e si·lls tocau
    374    a llur honor, o·ls comanau
    375    ffets de diners,
    376    giren se tost de ll’envers
    377    e·s mostren altres:
    378    d’equests direm entre nosaltres
    379    los del coll tort.

Dells ffrares

    380    Are·n direm de una altra sort
    381    d’omens semblans,
    382    dells frares d’orde mendicans,
    383    e a perlar
    384    lo que·n se e veig comtar
    385    algunes gents.
    386    Pero no ’ntinch a parlar gens
    387    dells qui be viuen
    388    honestament e veig qu’esquiven
    389    vicis e mals.
    390    Mas entre ells ne veig de talls
    391    que y ha que dir.
    392    Veig ja·s fan rendes jaquir
    393    en testaments
    394    quan moren los paciens
    395    que ells confessen.
    396    Encare si alre no fessen!
    397    Mas, mes avant,
    398    matrimonis van tractant
    399    la on los saben,
    400    per tal que, si los acaben,
    401    n’agen profit.
    402    No prenguen onta ne despit
    403    perque·lls ho dich,
    404    pus que tot l’any feren de pich
    405    sobre nosaltres,
    406    e us en dien d’unes e d’altres
    407    a lur plaer.
    408    Mas, fe que us deig, pus n’e laer
    409    yo us ho dire,
    410    sens que res no manlavare,
    411    car mal faria
    412    que res preicas qui fos falcia,
    413    no u vulla Deu.
    414    D’uns jovensells hic trobareu
    415    qui·s mostren sants,
    416    e fore·lls murs son fins berguans
    417    e mundanals.
    418    Si pells camins e ’n los hostalls
    419    los vos mirats,
    420    trobar los heu tant desdaurats
    421    que no se·n dir.
    422    Hoc ells veureu soven rostir
    423    de grans perdius.
    424    De cor los veig molt altius,
    425    si com un lech.
    426    E si a l’ostal ha de bonch grech,
    427    aqui·s descalsen.
    428    Pus han profit, tost se embalsen
    429    en tots lurs fets.
    430    Encare, si us n’entremetets,
    431    veurets pus fort
    432    que molts trebalen fins a la mort
    433    perque s’avansen,
    434    he ab maneras he amistances
    435    ab grans senyors
    436    perque·lls prenguen per confessors.
    437    E aço impetrat,
    438    tentost entenen en bisbat
    439    ab molt gran cura,
    440    per tall que·s luyen de fretura
    441    e males fades,
    442    e·lls fassen honors apartades
    443    per les carreras.
    444    Ara ’m jugat a les deveres;
    445    assats d’uymes,
    446    car dupta no us fes lonch proces
    447    si tot ho deya.

Dells generosos

    448    Pus havem parlat de lla sgleya
    449    covinentment,
    450    comptar vos he del stament
    451    dells generosos
    452    nobles, cavalers honorosos
    453    e gentills homens,
    454    dells quals los compt vuy per promens.
    455    Son ben clarets,
    456    ans los demes trobarets
    457    altius de cor.
    458    No curen sino a quin que for
    459    ffassen la sua,
    460    tant puyens son com un pua.
    461    Tothom o veu,
    462    com son leygs jurados de Deu
    463    e jugadors,
    464    e en lo joch desputadors
    465    com son perdens.
    466    Molts son que gran parts de lurs bens
    467    han meyscabats
    468    per fet de joch, e lurs stats
    469    gitats al baix:
    470    jo·n se un qui, ab balaix
    471    en un anell,
    472    ha lexats en lo taulell
    473    de florins mill.
    474    Acte·m par sutze e vill
    475    de cavallers.
    476    Cert io·n se qui, per diners,
    477    son de paratge
    478    e may res de lur linatge
    479    no·n vesti fill.
    480    Per ço saben ben poch del still
    481    de gentilesa,
    482    ans pensen fer gran prohesa
    483    cont van mangant
    484    e per les carreres cantusan
    485    cansons orades.
    486    Roden la Seu ·xxx· vegades
    487    cant fem l’ofici,
    488    d’on sovey fan gran desfici
    489    als qui sermonen,
    490    car senten los com se rehonen
    491    en altes veus.
    492    Sermons e missa volen breus,
    493    tant fort s’enugen
    494    dells fets de Deu, on tenstost fugen
    495    que ’s acabat.
    496    Veus aqui, donchs, lur bondat:
    497    no dire mes,
    498    no perque pus dir no pugues
    499    sen parlar fals.

Dells manastrals

    500    Mas parlarem dells manastralls
    501    e lauradors,
    502    los quals, si be son loguedors
    503    en tota part,
    504    son endressats cascu ’n son art
    505    e prou subtills.
    506    Hoc hi n’i a de cor gentills
    507    e ben ardits,
    508    mas veig n’i de fort mal nodrits
    509    de la goleta;
    510    d’on molta casa·n veig desfeta,
    511    e se·n desfan,
    512    car tot ço que ganyat hauran
    513    entre semana
    514    en lo digmenga, ab gran ufana,
    515    s’o mengan tot.
    516    E ja sabets que may hom glot
    517    james prospera,
    518    ans hira tostemps enrera
    519    si no y met mesura.
    520    Lauradors son de gran cura
    521    e trebalants,
    522    mas fan dues faltes molt grans
    523    e molt sobreras.
    524    Que donen dell blat les porgueres
    525    als drets de Deu;
    526    apres los legums trobareu
    527    tots plens de roya,
    528    rayms podrits, que sens vergoya
    529    no·ls fa apurar.
    530    Que Deus qui florir e granar
    531    ffa los splets,
    532    los pot donar neula e frets,
    533    vents e cecades,
    534    ffinallment males anyades
    535    los sovinegen.
    536    Dejunis e festes spessegen
    537    palasament,
    538    e saben cert que ’s manament
    539    de santa Esglesia.
    540    Hay, quant tendria si us ho deya
    541    tot ço que·n se!
    542    Mas al present ho laxare
    543    perque ’s gran dia.

De lles donas

    544    Una dona, quisvulla sia,
    545    vench despuys hir
    546    al meu palau, e ana·m dir:
    547    «Tu, Johanet,
    548    mon fill es ton compayonet
    549    e gran amich».
    550    E va·m donar un bell busich
    551    ab ·iii· diners,
    552    e dix tentost als mots primers:
    553    «Sapiats, mon fill,
    554    que io·t vull gordar de perill
    555    perque·t vul be.
    556    Dit m’an que dimarts qui ve
    557    has a preycar
    558    dells Ygnocens, hon deus parlar
    559    e d’uns e d’alls.
    560    Prech te que no digues los mals
    561    que saps de dones,
    562    de lles auls e de lles bones,
    563    car, si ho fas,
    564    jo se que ta·n penideras
    565    segurament.
    566    Si·n parles cortesament,
    567    com se pertany,
    568    yo·t promet que per a cap d’any,
    569    totes ensemps,
    570    ta farem de teles de Rems
    571    sobrepelis,
    572    que ’s drap gentill, ne gens tortis,
    573    mas blanch e prim.
    574    Dit aço, dona·m un raym
    575    ab un moflet,
    576    e io viu ma tant goyoet
    577    del que·m dona
    578    que vaig li jurar sobra·l pa
    579    que no diria
    580    sino ço que ab cortesia
    581    dir se·n degues.
    582    E veus que·n son venguts apres
    583    de lurs marits,
    584    d’uns que n’i a flachs d’esperits,
    585    una gran flota.
    586    He han me dat aquesta cota,
    587    pregants que digua
    588    lurs malsvestats, que no stigua
    589    per temor d’elles.
    590    E ja y veig d’unes falces velles,
    591    roges e pigues,
    592    que manasant ma fan les figues
    593    per gran meyspreu.
    594    Mas, fe que us deig, yo no·ls ho preu
    595    tres garaulls,
    596    hans me pos la vergoya als ulls,
    597    e no·ls tendre
    598    lo que·lls promis, ans retraure
    599    lurs mals e vicis,
    600    e riuran aquests jovens nicis
    601    qui son aci.
    602    Sapiats que, si be·n so fadri,
    603    io·m prench asment,
    604    de dones, lur comportament
    605    e lurs maneras.
    606    E veig n’i qui per les carreres
    607    semblen humils
    608    e son en casa baronils
    609    e fort malvades;
    610    d’altres n’i veig allasiades
    611    en tal endret
    612    que mes despenen an blanquet
    613    qu’elles no ganyen.
    614    Los mesquins de marits s’efayen
    615    que puxen viura,
    616    e ellas volen trufar e riura
    617    e sogornar.
    618    No s’imaginen sino trobar
    619    novelles guises
    620    de tals de robes e camisas
    621    que be·lls stiguen.
    622    E si lurs marits les castiguen
    623    benignament,
    624    ellas responen asprament
    625    e squeixat,
    626    dient que no fan la meytat
    627    dell que deurien,
    628    que fan ho perque ells no·s devien
    629    ab males fembres,
    630    e qu’elles no son meys profembres
    631    per ço com se pinten.
    632    E per que dic tot pla que menten,
    633    sal lur honor,
    634    car ans jutge hom dins en son cor
    635    lo mal que·ll be.
    636    Io per bones dones les he,
    637    mas no discretes,
    638    car no qual proveyr d’axetes
    639    al taverner,
    640    pus vi no te an son saler
    641    gens per a vendra.
    642    Crec be n’havem sabut compendre:
    643    hajam ne assats.
    644    Mas los marits afeminats
    645    no·ls gosen dir
    646    so que mal lurs sta, per no bastir
    647    plet inmortall,
    648    ans les lexen per lur caball
    649    en tot mal gany.
    650    Ladonch veurets que van als bays
    651    totes semanes,
    652    e feyen se que no son sanes
    653    moltes vegades.
    654    Las maneras que son servades
    655    an lur ligar
    656    no les vos poria comptar
    657    en tot lo dia.
    658    Jo pens que no es mercaderia
    659    on tant gran frau
    660    se fassa, si be les mirau
    661    ans que s’afayten.
    662    Dit m’an alguns qui les agayten
    663    que, exint del lit,
    664    stan ab cuyr esmortit,
    665    ple de ruguetes;
    666    mas tenen vos scudeletes
    667    ab tals pintures,
    668    que cobren les lurs malfeytures
    669    tant subtillment
    670    que no es ab prim sentiment
    671    no s’i enganas.
    672    Car de magre saben fer gras,
    673    e pel contrari:
    674    no es metga ni apotecari
    675    qui u sabes fer.
    676    Tenen vos un spill d’ecer
    677    e palador,
    678    e de molt bella flor
    679    aygues molt fines;
    680    puys mostren se com a regines
    681    segurament.
    682    De lles del segon stament
    683    vul dir un poch
    684    en mon sermo, que·l temps e loch
    685    veig que ho requer.
    686    Io·n se que les del grau primer
    687    gosen contendra,
    688    e tan be com elles despendre
    689    en richs joyells,
    690    robes, vestits de talls novells
    691    e foradures.
    692    E veu hom que ab talls desmesures
    693    desfan lur case:
    694    jo qui port la corona rasa
    695    se perque u dich.
    696    E sapiats que molt stich
    697    marrevellat
    698    de lurs marits, qui m’han preguat
    699    . . .
    700    jo·ls hen digues una liço
    701    perque·s castiguen,
    702    e que de ’qui avant s’estiguen
    703    de semblants vicis.
    704    Perdonen me, que·lls tinch per nicis
    705    e per tabats:
    706    ells qui les tenen als costats
    707    la nit e·ll dia,
    708    e han sobre elas senyoria,
    709    no y son bestans?
    710    Crehen que per sermons d’infans,
    711    semblans de mi,
    712    elles lexaran lo cami
    713    que han empres?
    714    Io us dic de cert no·n faran res
    715    per molt que·lls digue:
    716    ja us he dit com me fan le figua
    717    algunes d’elles.
    718    Un bon consell, per meravelles,
    719    vos donare,
    720    e crech que us fara molt de be
    721    si ll’acceptau:
    722    ço es, que per res no permetau
    723    que ’n llur poder
    724    sia la clau del vostra haver,
    725    ne·lls revelets
    726    poch ni molt vostres secrets.
    727    E si axi u feu,
    728    viureu pla e conexereu
    729    les lurs maneras.

De les placeras

    730    De lles altres que hom diu placeres,
    731    que van per tot,
    732    cove que·n diguam algun mot
    733    de ço que fan.
    734    Los marits lurs trebalaran
    735    la nit e·ll jorn.
    736    Elles per sol anar al forn
    737    los fan retrets,
    738    e si aleten infants xiquets,
    739    ja molt pus fort,
    740    car tolen lus algun deport
    741    que elles pendrien.
    742    Per res lus marits no honrarien
    743    en cas del mon,
    744    sino: «En Pera, o En Ramon,
    745    ffeu aytall cosa».
    746    James lo servell lus reposa
    747    un sol moment,
    748    ans tostemps vetlen e ’n durment
    749    son en contesa.
    750    Voler fol, e no saviesa,
    751    regeix lur seny.
    752    Ab mill retrets e gran endeny
    753    ffan lur fahena,
    754    mas al dinar e a la barena
    755    james perdonen.
    756    E puys, si lurs marits lurs donen
    757    qualque puyada,
    758    veurets les ab gola badada
    759    gitar grans crits,
    760    e no cessen fer los despits
    761    e blastomar.
    762    Puys quan ve hora del dinar,
    763    si les conviden,
    764    lavors veurets que elles reviden
    765    e moven raxa,
    766    dient tot pla: «Que Deus la fassa,
    767    no manyere».
    768    E tenen ja lo ventre ple
    769    de lapolies.
    770    Axi que, per negunes vias,
    771    remey no y ha,
    772    si en magraner on neula a
    773    mal sporguats.
    774    Per conselers e advocats
    775    no y apalau.
    776    E si o fets, viureu en pau
    777    e sens ramor.

De lles viudes

    778    No vul fer tanta de favor
    779    de lles ronceres
    780    viudes, qui son finestreras
    781    e remendades,
    782    e van ab les celles pinsades
    783    e·lls fronts luents,
    784    e tenen ja grogues les dens
    785    per sobre d’ayns.
    786    E han ja fills be de setant’ayns:
    787    com han star!
    788    E mes hi podets ajustar,
    789    e nets e netes.
    790    E les velardes van tant dretes
    791    com una aresta,
    792    e crehen que se·n fassa festa
    793    on que se·n vajen.
    794    Mas, certes, de talls, moxonie
    795    io no·n volria.

De lles monges

    796    De lles monges ja en vets tot dia,
    797    les de paratge,
    798    com tenen †desertruos† usatge,
    799    car van pintades.
    800    Ja donzelles ni meridades
    801    no saben tant.
    802    Van mes per vila cavalcant
    803    ab los fadrins,
    804    qui·ls porten detras los tapins
    805    e les grans faldes.
    806    Demostren qu’an rumput les baldes
    807    d’obediencia,
    808    car fan prou cosas sens licencia
    809    de lur petrona.
    810    Una ma tia, sor Peyrona,
    811    de lles tencades
    812    . . .
    813    ja, scientment,
    814    perque milor tingues asment
    815    a lurs maneras.
    816    Ja n’hi veig moltes ben arteres,
    817    tragitadores.
    818    E volen que·lls diguen senyores
    819    com a les legues.
    820    Demostren se simples e pegues,
    821    e saben tant
    822    que no·ls passen lo peu devant
    823    homens letrats,
    824    ans n’i veureu de cabussats
    825    en lur torn,
    826    e fan lurs tenir al mig del jorn
    827    lo lumaner.
    828    No es hom qui puxa satisfer
    829    a llurs demandes:
    830    volen saber que·s fa en Flandes
    831    hi en Lombardia.
    832    Puys, ab lur art e parlaria
    833    saben tirar
    834    dells qui les van a visitar
    835    e y perden temps.

De lles beates

    836    Dos stats de dones ensems
    837    se son trobats,
    838    de poch ensa, lests e triats,
    839    de lles pus fines:
    840    les unas se que son baguines,
    841    altres beates,
    842    que mes despenen en sabates
    843    que los correus.
    844    No curen molt de grans arreus
    845    ni afaytar,
    846    ans en lur vestir e liguar
    847    van molt honestas;
    848    mas en lavar son aten prestes
    849    que may reposen.
    850    Mills e pus fort que altres gosen
    851    tots fets empendra
    852    e de res no·s lexen rependra,
    853    tant presumexen.
    854    L’us e pratica seguexen
    855    de lles reboses,
    856    que son falses e stucioses,
    857    e axi van soles,
    858    perque han apres en les scoles
    859    de Salamanca.
    860    No mostren gens la cara francha
    861    ni falaguera,
    862    ans tant com van per la carrera
    863    miran en terra;
    864    mas la on lo lur cor se afferra
    865    ffan meravelles.
    866    Ffort poques n’i veureu de jovens,
    867    totes son velles.
    868    E son axi com sordes limes
    869    que fan e calen.
    870    Dells fets de Deu parlen e ralen
    871    molt volenteres.
    872    Son mes grans oracioneres,
    873    dejunadores,
    874    e no gens de Deu juradores,
    875    mes solament:
    876    «Aço es axi, segurament...»,
    877    ho «En veritat...».
    878    E per ço cau a molts en grat
    879    la lur paria.
    880    Que murmurau, vos, na Maria,
    881    desquexada?
    882    Que baureu en la matinada
    883    ab lo porro?
    884    Io us legiria la liço
    885    si temps agues.
    886    Mas dit m’an que gran dia es,
    887    per que fas fi.
    888    On tots e totes qui sou assi
    889    ensemps ajustats
    890    confassau vostras peccats,
    891    axi dient:
    892    «Comfes me a Deu omnipotent,
    893    e a sa Mara,
    894    hi a tots los sants e a vos, para,
    895    los peccats meus,
    896    axi los simples com los greus,
    897    des que nasqui
    898    tro al present jorn de vuy,
    899    e dic ma culpa».

Ipsi uero mortui sunt et vivunt in eternum. Sapiencie et scribitur presens verbum transumptive autem in officio diurno.

 

 

 

Ed. Germà Bustamante, Rialc 2001.

Ms.: Barcelona, Biblioteca Universitària, 54. || 49 voscar] vostar. — 89 Herodes] Herods. — 118 sa] se. — 180 axi com] axi. — 224 cosinets] cosines. — 231 greu e] greu. — 253 donc are sols nos] don are.— 267-268 Duplicats. — 273 just e] just. — 290 festes] fetes. — 292 leys] ley. — 339 en dues ratlles. — 345 cuydant se que jo] cuydant se. — 364 han] hans. — 368 gests] gets. — 379 mendicans] medicans. — 396 saben] sabem. — 425 tost] tots. — 431 en dues ratlles. — 450 nobles] nombles. — 456 que] abreviatura dubtosa. — 458 son con] son. — 460 leygs] leyg. — 494 Duplicat. — 511 semana] sermana. — 542-543 Intercalats els versos 535-537. — 560 auls] als. — 584 han me] han. — 600 be·n] bem. — 601 asment] ament. — 605 semblen] semplen. — 617 novelles] novells. — 648 semanes] sermanes. — 635 axetes] axes. — 651-652 en una sola ratlla. — 662 ruguetes] rugues. — 663 scudeletes] scudlates. — 672 qui u] quin. — 700 vostra] vosta. — 704 conexereu] conexerets. — 706 hom diu] hom. — 708 algun] algu. — 716 algun] alguns. — 729 fahena] fahena ab deport. — 748 on neula a] o neuala. — 770 moxonie] moxonies. — 772 en] us. — 774 desertruos] potser derivat de desastre. — 782 Demostren se] demostren. — 789 asment] ament. — 797 cabussats] cabussat. — 807 dells] delles. — 823 reposen] responen. — 837 meravelles] mervelles. — 852 murmurau] murmuran. — 857 temps] teps. — 860 sou] fom. — 866 en dues ratlles.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc