Rialc
Rao 0.101

            Poesie anonime


    1      Palaus d’Onor ples de [perilh . . .]
    2      cride repos li [. . .]
    3      sobiras bes [. . .]
    4      ma grieu dolors e glorios confort,
    5      vera salutz de la mia salut,
    6      l’amor que us port no us puix ne us gos ges dir,
    7      d’on cueig de cert per amar vos morir
    8      ans quez hagatz part de mon mal saubut.

    9      Si no·m valetz, altre ja no m’ajut
    10     car de vos pren sustancia mon cor,
    11     qui viu per vos e mil vetz lo jorn mor
    12     ez altres mil reviu e pren virtut;
    13     car en lo punt, belha, que us suy denan,
    14     yeu muyr e visch mil vetz en un momen;
    15     muyr com no us dich mon amoros turmen;
    16     visch com remir vostre joyos semblan.

    17     Belha, ’naysi crey mey jorn finaran
    18     si no m’havetz de me tant de merce;
    19     si conoysetz lo gran voler que us he,
    20     que no us aneu per ço de me lunhan:
    21     car sobre me haveu ten de poder
    22     que ’b un sgart que·m fessetz d[an]geros,
    23     morria trists, marrits e doloros,
    24     desesperatz de vostre ben voler.

    25     . . .
    26     . . .
    27     qui·m fay ab [. . .]
    28     e dir co us am e co us say car tener
    29     e benesir aquelh glorios jorn,
    30     belha, que ’n vos amar tot mon cor mis,
    31     de vos fazens mon joyos peradis
    32     e de mos mals rich e plasen sogorn.

    33     En vos servir no·m veyretz metr’entorn
    34     ni oblidar, belha, res qui us plagues,
    35     e no·m sera ten vedats ne deffes
    36     que no u vegatz en breu venir a torn;
    37     car ço que fau per vos no·m da trebalh,
    38     ans m’es deportz, gaugs e plasers perfets,
    39     ca[r tot]s units s’es dins vos e retretz
    40     tots mos volers, belha, que res no·m fal.

    41     Belha, belhs hulhs, plus clara d’un cristal,
    42     ses que no us cal far d’affayçar retretz,
    43     celhs qui us veso van disen de grans tretz:
    44     «De paradis nos semble que devalh».

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 202. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Ha. || 1 de [perilh]] de perilh ed. — 8 quez] que ed. — 12 reviu] prenia ed. — 22 d[an]geros] dangeros ed. — 27 qui] que ed. || Aggiunta all’apparato dell’ed. Bohigas: 6 ges ed.] jes ms.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc