Rialc
Rao 0.100

            Poesie anonime


    1      O tu, vida mundana,
    2      per que vols que fassa ufana
    3      pus que tu no es certana
    4      quants iorns viuras la ssepmana?
    5      O tu, vida fugitiva,
    6      plus que fera mes nosciva,
    7      verinosa com a serpent,
    8      per que·m torbes l’entinement?
    9      O tu, vida dita mort,
    10     avorrida sens confort;
    11     com no ajes neguns bens,
    12     de que·m vols fer tu presens?
    13     Tu es cosa pungitiva
    14     en trebals com a cativa;
    15     pus tu es plena de dol,
    16     per que en tu hom viure vol?
    17     Tu es cosa torbolosa
    18     axi flaqua com a rrosa;
    19     pus tu es ten lacrimosa,
    20     per que m’es ten graciosa ?
    21     Tu es tota treballosa,
    22     anxia e temorosa;
    23     pus es totstemps en langor,
    24     per que per tu som en dolor ?
    25     Cert, tu es amor carnal
    26     e per tu Deus me vol mal;
    27     pus tu es vermens e pols
    28     prech te que a mi no consols.
    29     Certes, tu es importuna
    30     portant vestedura bruna;
    31     pus que es ten desonesta,
    32     per que·m complaus ne·m fas festa?
    33     Tu es escha metzinada,
    34     cambra tota verinada,
    35     inmunda e fort avara;
    36     per que·m fas ten bella cara?
    37     Si yo vull fer negun be,
    38     tentost per contrari t’e,
    39     e com no tench ton manament
    40     jo son com ahirament.
    41     Si·m volia abstenir,
    42     tu·t deyes enmalaltir,
    43     e manes me menyar
    44     si no volia piyorar.
    45     Si dava res a indigent,
    46     torbaves me l’enteniment
    47     dient: «No vulles tant dar
    48     que puys ajes a captar».
    49     Si loava pobretat
    50     de res que era falssetat
    51     dient que hom deu tant ajustar
    52     que per Deu no pusque hom dar.
    53     Si volia esser un poch larguas,
    54     tu·m diyes que fos escas,
    55     car tost seria despenssat
    56     ço que lonchtemps avia ajustat.
    57     Si volia esser escas,
    58     tu·m diyes que no fos pas,
    59     car si poch vols dispenssar
    60     tothom dira que est avar.
    61     Si volia corregir
    62     los que veya deffallir,
    63     no cessaves murmurar:
    64     «Baste·t tu matex salvar».
    65     Si volia un poch legir,
    66     tu no·m fayes sino dir:
    67     «Mes vals que vayes obrar,
    68     d’on te puxes sostentar».
    69     Si volia obeyr,
    70     no·m cessaves d’arguir
    71     dient que tothom meyspreara
    72     qui maça se humiliara.
    73     Si volia treballar,
    74     no·m volies loch donar
    75     dient que·l cos afflaquiria
    76     si ’n treball lo nodria.
    77     Si volia un poch dormir,
    78     no·m cessaves de groyir
    79     totst ceria legayos
    80     si maça era sonillos.
    81     Donques, vida enuyosa,
    82     a tans de bens odiosa,
    83     pus a tans de mals es plasent
    84     no·m rosechs pus l’enteniment.
    85     Dexe·t de legoteyar,
    86     mi no vulles pus alegrar,
    87     no·m vulles contravenir,
    88     no·m vulles, prech te, abellir.
    89     Car los teus abalimens
    90     estim yo que·m son tormens
    91     qui·m donen fort gran spenta;
    92     donques lexe·m, fraudulenta.
    93     Per tu matexa cert te jur
    94     que de tots dons jo may no·m cur,
    95     car tu res no potz donar
    96     sino penas e plorar.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Estudis de llengua i literatura, Barcelona, I.E.C., 1997, p. 301.

94 tots (seguito dal commento «(sic)» dell’editore): il senso vorrebbe dels teus.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc